Смекни!
smekni.com

Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами (стр. 9 из 16)

Для наочності динаміки обсягів вкладів населення в Укрсоцбанку на основі таблиці, яка складена за матеріалами Асоціації українських банків за розділом «Депозити фізичних осіб» побудуємо діаграму 2.2.


Таблиця 2.5. Депозити фізичних осіб Укрсоцбанку (2003–2005 рр)

Депозити фізичних осіб (млн. грн.) Сума, всього Питома вага (%)** Частка в зобо-в'язаннях (%) В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
2003 р. УСБ 1231,023 6,067 31,55 171,708 1059,316
Всього 20291,356 100,000 34,20 3685,366 16605,990
2004 р. УСБ 2263,397 5,844 42,139 312,774 1950,623
Всього 38727,822 100,000 39,077 8504,837 30222,985
2005 р. УСБ 2821,928 5,240 35,145 480,877 2341,051
Всього 53849,996 100,000 38,513 12440,077 41409,919

Рис. 2.2 Динаміка обсягів депозитних вкладень фізичних осіб

Зростання довіри до «Укрсоцбанку» з боку населення відобразилось у істотному збільшенні депозитного портфеля фізичних осіб. Обсяг залучених коштів від фізичних осіб на депозитні вклади виріс за 2005 рік у порівнянні з 2003 роком майже у 2,7 разів. При цьому частка довгострокових залучень коштів у структурі депозитів населення зросла і становила станом на 01.01.2006 року 95,7% від загальної суми вкладів.

Для прогнозування динаміки вкладів на майбутнє використовують статистичні методи. Як приклад, розглянемо деякі показники по вкладах населення взяті у Миргородському відділенні Полтавської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк».

З метою розуміння, якою буде поведінка вкладників депозитів – фізичних осіб відділення банку та обсяги їх вкладень в найближчій перспективі, проведемо аналіз кількісних характеристик. Для цього скористаємось статистичними даними по відділенню за останні сім років (таблиця 2.6).

Таблиця 2.6

Роки 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Залишок вкладів на початок року 1050 1160 1265 1395 1525 1650 1800 1950
Видано вкладів 400 415 430 440 455 460 480 -
Залучено вкладів (обороти по надходженню вкладів) 510 520 560 570 580 610 630 -

Попередній розгляд даних таблиці засвідчує зростання залишків вкладів з 1999 року по 2006 рік майже в двічі (1950: 1050 = 1,9).

Розмах варіації виданих вкладів (480 – 400 = 80) менший ніж залучених вкладів (630 – 510 = 120).

Таким чином, можна стверджувати про наявність тенденції збільшення довіри населення до «Укрсоцбанку».

Для підтвердження цих міркувань розрахуємо такі показники.

Середні залишки вкладів за кожний рік знаходимо за формулою середньої арифметичної простої

,
і т.д.
Роки 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Середні залишки вкладів,
1105 1212 1330 1460 1587 1725 1875 -

Із розрахунку видно, що середні залишки кількості вкладів в відділенні банку із року в рік зростають, що є позитивною ознакою.

Середній термін зберігання знаходимо за формулою

, де Овидан – сума виданих вкладів, Д – термін зберігання вкладу.

і т.д.
Роки 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Середній термін зберігання,
994 1051 1113 1194 1255 1350 1406 -

Середній строк збереження вкладів населенням за сім років збільшився в 1,4 раза з 994 днів до 1406 днів, що свідчить про зростання обсягів довгострокових депозитів, – це теж позитивна тенденція.

Коефіцієнти припливу вкладів знаходимо за формулою

,

і т.д.

Коефіцієнти осідання вкладів знаходимо за формулою

,

Показники коефіцієнтів мають додатні значення, що є доброю ознакою.

Середньорічний рівень надходжень вкладів знаходимо за формулою середньої хронологічної

,

Середньорічний рівень темпів зростання надходжень вкладів знаходимо за формулою ланцюговим методом

, де річний темп зростання
,

,
,
,
,
,

Середньорічний рівень темпів приросту надходжень вкладів обчислюється за формулою

,
, тобто щорічно в середньому кількість вкладів фізичних осіб збільшувалась на 4%.

З метою планування діяльності відділення банку в поточному році і наступні роки проаналізуємо вихідні дані в динаміці.

Динамічний ряд надходжень вкладів вирівнюється рівнянням прямої

, параметри рівняння знаходяться методом найменших квадратів рішенням системи рівнянь
, де середина інтервалу 2002–2003 роки.

Побудуємо допоміжну таблицю 2.7


Таблиця 2.7.

Порядкові номери років Надходження вкладів,У=
t t2 y*t Y
2000 107 – 5 25 – 535 109
2001 118 – 3 9 – 354 117
2002 130 – 1 1 – 130 124
2003 127 1 1 127 132
2004 138 3 9 414 140
2005 150 5 25 750 148
Сума 770 0 70 272 770

По даним граф 2 – 5 таблиці знаходимо параметри а0 = 770: 6 = 128,3, а1 = 272: 70 = 3,89

Рівняння прямої, яка описує тренд (основну тенденцію зростання кількості вкладів) має вид

, де величина а0 = 128,3 показує теоретичну величину зростання вкладів на межі 2002–2003 років (середина ряду), а коефіцієнт регресії а1 = 3,89 характеризує середній приріст цього зростання вкладів за рік. Як бачимо, цей коефіцієнт майже дорівнює розрахованому темпу приросту надходження вкладів, що свідчить про правильність розрахунків. Підставляючи відповідні значення t в рівняння прямої
знаходимо вирівняний (теоретичний) ряд динаміки приросту вкладів (графа 6 таблиці). Якщо обчислення виконані правильно, то
; отже 770 = 770.

Для визначення перспективи розвитку екстраполюємо величини зростання вкладів до 2008 року.

Для цього в рівняння прямої

підставимо значення t для 2005–2008 років t2006 = 7, t2007 = 9, t2008 = 11,