Смекни!
smekni.com

Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами (стр. 7 из 16)

За станом на 01.12.2005 року обсяг коштів фізичних осіб, розміщених в АКБ «Укрсоцбанк», становить 3 279.9 млн. грн.; з них кошти на строкових рахунках складають 2 745.7 млн. грн., на поточних рахунках – 534.1 млн. грн.

АКБ «Укрсоцбанк» пропонує для приватних клієнтів депозитну програму, яка передбачає такі види вкладів:

1. «Класичний»

2. «Капітал»

3. «Ощадний»

4. «Золотий»

5. «Позичковий»

6. «Універсальний»

Терміни депозиту варіюються від 15 днів до 15 місяців для підприємств, і від 3 до 36 місяців для населення.

Мінімальні суми внесків для приватних осіб становлять від 500 грн. (100 USD, 100 EUR) до 5000 грн. (1000 USD, 1000 EUR); для корпоративних клієнтів – в залежності від умов договору.

Характеристика депозитних вкладів подана в додатку А

Усі види депозитів передбачають інформаційне забезпечення – банк щомісяця надає безкоштовну виписку з рахунку із перерахуванням всіх операцій за минулий місяць.

Для пенсіонерів, при пред’явлені посвідчення пенсіонера України, встановлюється підвищений на 0,2% річних розмір процентної ставки за вкладами «Класичний» та «Капітал».

Для вкладників, які по закінченню терміну вкладу переоформляють суму вкладу на новий термін, не менший ніж 6 місяців, встановлюється підвищений на 0,3% річних розмір процентної ставки за вкладом.

Максимальні процентні ставки по депозитах фізичних осіб, які застосовуються при укладанні договорів банківського вкладу починаючи з 15.05.06 р.

Зазначені процентні ставки за депозитами фізичних осіб є максимальними, їх розмір може відрізнятися від розміру ставок, діючих в регіонах.

Для відкриття депозитного / поточного рахунку фізичної особи до Банку подаються такі документи:

- документ, що засвідчує особу (паспорт Вкладника або документ, що його замінює. Документом, що може замінювати паспорт, э тимчасове посвідчення, яке видається паспортною службою);

- документ, який видано органом державної податкової служби фізичній особі-резиденту і який підтверджує присвоєння індифікаційного номеру платника податків цієї особі.

Операції з вкладами та депозитами населення обліковуються на пасивних балансових рахунках 2-го класу «Операції з клієнтами» Плану рахунків бухгалтерського обліку в комерційних банках.

Операції з коштами на рахунках до запитання фізичних осіб обліковуються на рахунках:

2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»

2621 «Кошти за довірчими операціями фізичних осіб»

2622 «Кошти в розрахунках фізичних осіб»

2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»

2628 «Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб»

Операції за строковими вкладами фізичних осіб обліковуються на рахунках:

2630 «Короткострокові депозити фізичних осіб»

2635 «Довгострокові депозити фізичних осіб»

2638 «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб»

Існують такі основні проводки в бухгалтерському обліку при проведенні операцій по депозитам фізичних осіб:

1. Облік номіналу депозиту (депоненту відкривається рахунок після оформлення відповідної документації):

Дт. 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1200 «Коррахунок в НБУ», 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності».

Кт. 2620, 2630, 2635

2. Облік номіналу депозиту у разі сплати відсотків авансом на дату залучення строкового депозиту:

Дт. 1001, 1200, 2600 – на суму номіналу депозиту за мінусом сплачених авансом процентів.

Дт. 3500 «Витрати майбутніх періодів» – на суму сплачених авансом процентів.

Кт. 2630, 2635 – на суму номіналу депозиту.

3. Нарахування процентів за депозитами:

Дт. 7040 «Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб»,

7041 «Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб».

Кт. 2628, 2638.

4. Сплата відсотків за депозитом:

Дт. 2628, 2638

Кт. 1001, 1200, 2620.

5. Якщо дата нарахування та дата сплати відсотків збігаються:

Дт. 7040, 7041.

Кт. 1001, 1200, 2620

6. Капіталізація процентів:

Дт. 2628, 2638.

Кт. 2630, 2635.

7. Зняття готівки з депозитного рахунку:

Дт. 2620, 2630, 2635.

Кт. 1001, 1002.

8. Погашення депозиту у визначений депозитним договором строк:

Дт. 2630, 2635.

Кт. 2620, 1200, 1001.

Якщо на вимогу клієнта банк повертає депозит до закінчення строку дії депозитного договору, то при поверненні депозиту здійснюється перерахування процентів за період із дати залучення до дати дострокового повернення депозиту і сплачує депоненту проценти за зниженою ставкою. Різниця між раніше нарахованими процентами і процентами, які підлягають фактичній сплаті, банк відносить на зменшення своїх процентних витрат.

Якщо протягом дії депозитного договору проценти не сплачувалися (тільки нараховувались)

Дт. 2638

Кт. 1001, 1200, 2600 на суму процентів за зниженою ставкою

Кт. 7041 на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою.

Якщо проценти сплачувалися депоненту протягом дії депозитного договору, то різниця між раніше сплаченими та перерахованими за зниженими ставками процентами повертаються банку відповідно до умов договору:

повернення депонентом коштів банку з свого рахунку

а) Дт. 2630, 2635

Кт. 2620

б) Дт. 2620

Кт. 7041

утримання із суми депозиту

а) Дт. 2630, 2635

Кт. 2620 (з урахуванням суми яка перераховується банку)

б) Дт. 2630, 2635

Кт. 7041 на суму, яка перераховується депонентом банку за зниженою ставкою.

2.3 Аналіз і прогнозування вкладень фізичних осіб

Одним з етапів управління депозитами фізичних осіб є аналіз операцій по залученню вкладів. Саме інформація яка поступає до менеджерів різних рівнів банку, в результаті проведеного аналізу, дозволяє визначити рівень виконання планових завдань стосовно залучення коштів населення, визначити фактори які посприяли тим чи іншим способом на відхилення від плану та сформувати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та використання існуючих резервів, визначити місце банку в конкурентному середовищі та обсяг ринку який займає банк.

При аналізі депозитних вкладень використовуються різні методи аналізу:

1. Метод порівняння. Припускає зіставлення невідомого (досліджуваного) явища, предметів із відомими, вивченими раніше, з метою визначення їх загальних рис або розходжень. За допомогою даного методу визначаються загальне і специфічне в економічних явищах, вивчаються зміни досліджуваних об'єктів, тенденції і закономірності їх розвитку. Можна виділити такі найбільш типові ситуації, коли використовується порівняння, і цілі, що при цьому досягаються:

-зіставлення планових і фактичних показників для оцінки ступеня виконання плану;

-порівняння фактичних показників з показниками минулих років (звітних періодів) для визначення тенденцій розвитку як банку, так і економічних процесів, що впливають на його діяльність;

-зіставлення показників банку, що аналізуються з показниками інших банків-конкурентів для визначення позицій банку на фінансовому ринку за різними показниками діяльності;

-зіставлення паралельних динамічних рядів для вивчення взаємозв'язків досліджуваних показників;

-зіставлення різних варіантів управлінських рішень з метою вибору найбільш оптимального з них, наприклад, при встановленні процентної ставки за депозитами населення вибирають такий її рівень, який забезпечив би необхідний обсяг даного виду банківського ресурсу з урахуванням наявності достатніх можливостей для обслуговування вкладників;

-зіставлення результатів діяльності до і після впровадження нововведення.

2. Метод використання абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники характеризують кількісні розміри вкладень, а відносні відображають співвідношення будь-яких абсолютних показників шляхом одного на іншій. Відносні показники виражаються в формі коефіцієнтів (при базі 1) або відсотків (при базі 100). До них відносяться показники виконання плану, динаміки, структури (питома вага), ефективності тощо.

3. Метод групування дозволяє досліджувати економічні явища в взаємозв’язку, виявляти вплив на досліджуючий показник окремих факторів, виявити прояв тих чи інших закономірностей. Метод групування дозволяє шляхом систиматизації даних розібратись в суті аналізуємих явищ та процесів.

Вкладення населення в банках групуються за строками вкладення, валюти вкладів, ціни вкладів (% ставки), групи вкладників та за строками використання (строкові та до запитання).

4. Балансовий метод. Служить головним способом для відображення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних і врівноважених економічних показників, підсумки яких повинні бути тотожними. Даний метод допомагає зрозуміти економічний зміст функціонування банку.

5. Графічний метод. Графіки представляють собою масштабне зображення показників за допомогою геометричних знаків (ліній, прямокутників, кіл) або умовно художніх фігур і мають велике ілюстративне значення. Завдяки їм досліджуваний матеріал стає більшзрозумілим.

6. Метод табличного відображення аналітичних даних. Результати аналізу, як правило, подаються у вигляді таблиць. Це найбільш раціональна і зручна для сприйняття форма уявлення аналітичної інформації про досліджувані явища за допомогою цифр, розташованих у визначеному порядку. Аналітична таблиця представляє собою систему суджень, виражених мовою цифр. Така мова є більш виразнішою й наглядною, ніж словесний текст. Показники в ній розташовуються в більш логічній і послідовній формі в порівнянні з текстовим викладом, займають менше місця, а пізнавальний ефект досягається набагато швидше. Табличний матеріал дозволяє охопити аналітичні дані в цілому, як єдину систему. За допомогою таблиць легше простежуються зв'язки між показниками, що досліджуються.

Для чіткого уявлення про місце ТОВ «Укрпромбанк» на депозитному ринку фізичних осіб в України, треба співставити обсяги депозитних портфелів по залученню коштів населення різних комерційних банків.