Смекни!
smekni.com

Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами (стр. 8 из 16)

Згідно даних взяти з сайта Internet Асоціації українських банків побудуємо таблиці показників діяльності банків (Див. табл. 2.1.)


Таблиця 2.1. Обсяги депозитів населення деяких банків України

Банк Депозити фізичних осіб (млн. грн.)
01.01.2004 01.01.2005 1.01.2006
До запитання Строкові До запитання Строкові До запитання Строкові
Приватбанк 668,314 1947,176 1064,092 3506,320 1147,210 4731,888
Аваль 716,259 1566,904 1161,173 3286,173 1265,919 3905,356
Укрсоцбанк 118,550 740,249 183,993 1571,705 252,010 1937,359
Укрсиббанк 54,823 399,485 87,811 846,042 109,349 1448,900
Надра 48,314 662,673 83,376 876,851 121,178 1510,063
Укрпромбанк 2,037 57,836 16,604 487,168 54,364 1049,709
Правекс-Банк 71,085 293,522 100,278 662,595 93,173 966,574
Мрія 21,215 145,287 21,330 267,651 22,657 363,868
Вабанк 25,238 121,002 31,354 212,168 34,974 279,528
БІГ Енергія 5,195 145,159 9,791 198,906 12,839 285,635

Аналізуя дані таблиці 2.1. можна зробити висновок, Укрсоцбанк є одним з трьох великих банків України, які набагато попереду в залученні коштів населення.

Аналіз вкладень фізичних осіб будемо здійснювати в декілька етапів на підставі статистичних спостережень за 2003, 2004 та 2005 роки з метою визначення внутрішніх банківських резервів для досягнення оптимальних витрат по використанню цих ресурсів.

І етап. Вивчення обсягу і структури вкладень фізичних осіб за різними ознаками.

ІІ етап. Аналіз процентних витрат по залученим вкладам фізичних осіб.

І етап. Вивчення обсягу і структури вкладень фізичних осіб за різними ознаками.

Обсяги і структура вкладень фізичних осіб характеризується такими даними таблиці 2.2 по банку «Укрсоцбанк» та банківській системі України.

Примітка: В подальшому тексті всі розрахунки і дані наводяться в млн. грн.


Таблиця 2.2. Обсяги і структура вкладень фізичних осіб

Дата балансу УСБ – Укрсоцбанк,БС – банківська система Сума, всього Питома вага вкладень фізичних осіб у загальному обсязі вкладів банків України, % Частка в зобов`язаннях, % В тому числі
Кошти до запитання (рахунок 262 – 2628) Питома вага, % Строкові депозити (рахунок 263 – 2638) Питома вага, %
На 01.01.03 УСБ 50,531 0,35 36,17 1,7703 3,50 48,761 96,50
БС 12110,0 100,0 34,01 2385,67 19,70 9724,330 80,30
На 01.01.04 УСБ 59,873 0,40 37,89 2,037 3,40 57,836 96,60
БС 14883,612 100,0 34,48 2735,828 18,38 12147,784 81,62
На 01.01.05 УСБ 444,548 1,679 49,91 14,415 3,24 430,133 96,76
БС 29996,64 100,0 39,36 6441,505 21,47 23555,135 78,53
На 01.01.06 УСБ 1042,475 2,797 58,903 44,976 4,31 997,499 95,69
БС 37277,05 100,0 36,165 7118,172 19,10 30158,879 80,90

1. Для застосування методів аналізу абсолютних і відносних величин та порівняння розраховуємо середні залишки залучених коштів по банку «Укрсоцбанк» за формулою середньої арифметичної простої

Бачимо збільшення величини показника за два роки на один порядок, що свідчить про перегляд грошово-кредитної політики банку в бік активного залучення коштів громадян для проведення активних операцій, що має подвійний як соціальний, так і економічний ефект: заощаджуються кошти населення, зберігається їх купівельна спроможність, значні ресурси надходять для розвитку і інвестування економіки України.

Розраховуємо базисні і ланцюгові абсолютні зміни обсягів вкладень за формулою

,
.

Базисні показники

Ланцюгові показники

По базисним показникам бачимо зростання обсягів вкладень, а по ланцюговим – що це зростання має прискорений характер.

Для визначення швидкості досліджуємих процесів в часі розраховуємо темпи зростання показника за формулою

,

розраховуємо темпи приросту показника за формулою

,

розраховуємо абсолютні значення одного проценту приросту вкладень за формулою

Бачимо, що на один процент приросту припадає майже одна кількість грошових одиниць як за перший рік, так і за два роки разом, тобто тенденція прискорення зростання величини обсягу залучених коштів має стабільний і систематичний характер (показник не зменшується), що є позитивною ознакою діяльності банку.

Результати аналізу відобразимо на графіку ряду динаміки (рис. 2.1)


Рис. 2.1. Ряд динаміки депозитних вкладів

Із поточної фінансової звітності маємо такі дані про вклади фізичних осіб станом на 01.02.2006, які засвідчують збереження виявленої тенденції розвитку. (Див. табл. 2.3)

Таблиця 2.3

Дата балансу УСБ – Укрсоцбанк Сума, всього Питома вага вкладень фізичних осіб у загальному обсязі вкладів банків України, % Частка в зобов`язаннях, % В тому числі
Кошти до запитання (рахунок 262 – 2628) Питома вага, % Строкові депозити (рахунок 263 – 2638) Питома вага, %
На 01.02.06 УСБ 1101,073 2,789 59,049 51,364 4,64 1049,709 95,34

Для розрахунку прогнозних показників на 2006 рік обсягів вкладів фізичних осіб визначимо середній темп зростання вкладень за 2003–2005 роки за формулою

:

,

а також середні залишки вкладень за три роки (2002–2004)


Тоді очікуваний за 2005 рік обсяг вкладів фізичних осіб становитиме в середньому за формулою

:

Знання очікуваних надходжень дозволяє раціонально і оптимально розподілити залучені кошти для здійснення кредитних і інших активних операцій банку.

Позитивну тенденцію зростання довіри з боку громадян – вкладників коштів до депозитної політики банку ілюструє зростання питомої ваги вкладів фізичних осіб «Укрсоцбанку» у загальному обсязі вкладів по банкам України (графа 4 таблиці 1) з 0,35% на початок 2003 року до 2,789% на початок 2006 року, що означає зростання як кількості вкладів, так і кількості вкладників.

Цікавим є дослідження динаміки зміни частки вкладів фізичних осіб в зобов`язаннях пасиву балансу банку (графа 4 таблиці 1). Якщо в цілому по комерційним банкам України цей показник тяжіє до стабільності і коливається біля значення в 36%, то для банку «Укрсоцбанк» картина зовсім інша. Станом на 01.01.2003 і 01.01.2004 частка вкладів фізичних осіб в зобов`язаннях банку приблизно дорівнювала середньо галузевому показнику, а вже станом на 01.01.2005 відбувся значний зріст показника до 49,91%, який станом на 01.01.2006 досяг значення 58,9%, тобто менеджери банку за відносно невеликий час 1 – 2 роки підняли ресурсну базу банку на новий, більш високий рівень. Про це ж свідчить четвертий (рейтинговий) номер «Укрсоцбанку» в списку всіх комерційних банків України по показнику «Депозити фізичних осіб станом на 01.01.2006».

2. Наведені дані в таблиці 1 дають змогу проаналізувати структуру (склад) вкладень фізичних осіб в динаміці. Для цього визначимо середні величини приведених даних за методикою наведеною в першій частині дослідження. Отримані результати зведені в таблицю 2.4.

Таблиця 2.4

Період, рік Середні залишки вкладень, всього В тому числі
Кошти до запитання Питома вага, % Строкові депозити Питома вага, %
2003 55,2020 1,9035 3,45 53,2985 96,55
2004 252,2105 8,2260 3,26 243,9845 96,74
2005 743,5115 29,6955 3,98 713,8160 96,02

Із таблиці 2.4 видно, що основним джерелом здійснення кредитних і інших активних операцій в теперішній час є строкові депозити населення, одночасно вони же є основним джерелом процентних витрат банку. Крім того із показників структури (питомої ваги) можна зробити висновок, що зрушень у структурі вкладів не відбулося (величини питомої ваги видів вкладів коливаються неістотно). Кошти до запитання складають 3 – 4%, в строкові депозити (короткострокові, довгострокові) – 96 – 97% загального обсягу вкладень населення на протязі останніх трьох років. Тому логічно зробити висновок, що значне збільшення обсягів вкладень до запитання пов`язане з зростанням купівельної спроможності населення та відкладанням доходів для споживання, а істотне збільшення термінових вкладів пов`язане з правильно обраною стратегією банку по залученню коштів фізичних осіб, вірним позиціонуванням на ринку банківських послуг, а також урізноманітнюванням видів депозитних вкладів і індивідуальним підходом до кожного клієнта банку.