Смекни!
smekni.com

Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку (стр. 3 из 7)

При визначенні рівня фінансової стійкості застосовуються наступні нерівності:

· Якщо Ес1>=0, Ет1>=0, Ео1>=0, – абсолютна стійкість

· Якщо Ес1<0, Ет1>=0, Ео1>=0, – нормальна стійкість

· Якщо Ес1<0, Ет1<0, Ео1>=0, – нестійкий стан

· Якщо Ес1<0, Ет1<0, Ео1<0, – кризовий стан.

При цьому:

· Ес1 – надлишок (недостача) власних оборотних коштів. Розраховується як різниця між наявними власними оборотними засобами і загальною величиною запасів і затрат;

· Ет1 – надлишок (недостача) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат. Це різниця між наявністю власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат (наявність власних оборотних запасів плюс довгострокові кредити й позики) та загальною величиною запасів і затрат;

· Ео1 – надлишок (недостача) загальної величини основних джерел формування запасів і затрат. Це різниця між загальною величиною основних джерел формування запасів і загальною величиною запасів і затрат відповідно.

3) Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства.

Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників: коефіцієнта оборотності активів, коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості, тривалості обертів дебіторської та кредиторської заборгованості, коефіцієнта оборотності матеріальних запасів, коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддача) та коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Коефіцієнт оборотності активів обчислюється як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої величини підсумку балансу підприємства і характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їх нього залучення.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості і показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості і показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству.

Строк погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей розраховується як відношення тривалості звітного періоду до коефіцієнта оборотності дебіторської або кредиторської заборгованості і показує середній період погашення дебіторської або кредиторської заборгованостей підприємства.

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості основних засобів.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу підприємства і показує ефективність використання власного капіталу підприємства.

4) Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких коефіцієнтів: коефіцієнта рентабельності активів, коефіцієнта рентабельності власного капіталу, коефіцієнта рентабельності всього капіталу підприємства та коефіцієнта рентабельності основних засобів та інших позаоборотних активів.

Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу і характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства.

Коефіцієнт рентабельності всього капіталу підприємства показує ефективність використання власного капіталу і розраховується як відношення чистого прибутку до власного капіталу.

Коефіцієнт рентабельності основних засобів та інших позаоборотних активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до необоротних активів. [10,39]

2. Аналіз фінансового стану банківської установи

2.1 Фінансово-економічна характеристика досліджуваного ВАТ КБ «Надра»

Банк «Надра» засновано 3 листопада 1992 року як товариство з обмеженою відповідальністю і зареєстровано Національним банком України

26 жовтня 1993 року (реєстраційний номер №225) зі статутним фондом 20000 грн.

21 липня 1994 року НБУ зареєстрував АКБ «Надра» як відкрите акціонерне товариство зі статутним фондом у розмірі 550 тис. грн. У 1995 році була проведена друга емісія акцій банку на загальну суму 1950 тис. грн. 30 червня НБУ зареєстрував статутний фонд банку у розмірі 2500 тис. грн.

Третя емісія акцій банку «Надра» відбулася 1996 року на загальну суму 7905630 грн., статутний фонд склав 10405630 грн.

4 липня 1997 року на Загальних зборах акціонерів АКБ «Надра» було прийнято рішення про універсалізацію діяльності банку. В 1997 році впроваджено нову структуру управління, побудовану за «дивізіональним» принципом: чіткий розподіл функцій і відповідальності, створення казначейства і введення казначейського принципу управління активами і пасивами. У цьому ж році банк «Надра» впровадив сьому модель ведення рахунків, що дозволило філіям працювати в режимі єдиного коррахунку. Проведена в 1999 році п’ята емісія акцій дала можливість банку збільшити статутний капітал до 33,7 млн. грн.

АКБ «Надра» має поновлену ліцензію на здійснення банківських операцій №21 від 30 червня 2003 року. Розпочавши свою діяльність як галузевий банк (обслуговування вугільної промисловості), пізніше стратегію розвитку було змінено в бік розширення клієнтського кола та спектру банківських послуг. Час показав, що це було правильним кроком: на сьогодні банк «Надра» став універсальною фінансовою установою, одним із лідерів вітчизняного банківського ринку.

Міцно закріпившись в числі перших, банк «Надра» вкотре довів, що є надійним, успішним та клієнтоорієнтованим партнером. Якщо 2003 рік став роком входження до десятки найпотужніших банків, то у 2004 році банк не тільки міцно закріпився на верхніх рядках банківського рейтингу, але й став одним з кращих. Працюючи над тим, щоб задовольнити всі потреби своїх клієнтів, розуміючи їх інтереси та проявляючи гнучкість у підході до кожного з них, банк ввів в обіг новий фінансовий термін – «надрівське обслуговування» як знак найвищої якості банківських послуг. Щоб стати ще доступнішим, банк постійно працює над розвитком регіональної мережі і вже сьогодні присутній у кожному регіоні України.

Клієнтами АКБ «Надра» є більш ніж 75000 юридичних та фізичних осіб, представників найрізноманітніших видів бізнесу.

Завдяки визнанню не тільки в Україні, але й за її межами, «Надра» співпрацює з банками та фінансовими установами більш ніж 30 країн світу. Обсяг відкритих кредитних ліній від банків-контрагентів в звітному році перевищив кілька десятків млн. доларів США. Банк є лідером в Україні серед учасників кредитних програм від Світового Банку Реконструкції та Розвитку та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку. Крокуючи вперед, банк налагоджує співпрацю з офіційними експортними агенціями Європи та інших країн світу, що дозволяє швидко та ефективно фінансувати поставки імпорту з-за кордону та сприяти розвитку нового вітчизняного бізнес-простору.

Довіра банку ґрунтується також на стабільних показниках фінансової звітності, яка складається у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та підтверджена всесвітньо визнаною міжнародною аудиторською компанією. Тривале співтовариство з міжнародними аудиторськими компаніями (з 1995 р.) дає можливість банку бути визнаним міжнародною спільнотою. Протягом декількох останніх років банк має найвищі рейтинги від відомих міжнародних кредитних агенцій.

Стратегічною метою банку є подальше нарощування капіталу, розширення видів послуг і збільшення чисельності клієнтів банку. Банк є багатопрофільним, але найбільшу частку як по чисельності, так і по обсягу розрахунків займають торговельні організації.

Для забезпечення зовнішньо-економічної діяльності, банком відкриті кореспондентські рахунки у 5 іноземних банках. Структура відкритих кореспондентських рахунків дозволяє у повному обсязі здійснювати міжнародні розрахунки з раціональним використанням часових затрат. Банк має обмінні пункти: 1 – власний, 24 – по агентських угодах.

Тактичними інструментами банку є новаторство, професіоналізм, індивідуальний підхід і надійні партнери. Сучасні автоматизовані комп'ютерні системи дають змогу оперативно обслуговувати клієнтів – фізичних та юридичних.

Ретельний підхід у підборі персоналу, орієнтація на потенціал молодих спеціалістів і намагання допомогти їм стати частиною єдиної чітко працюючої команди – є основою для формування високопрофесійного колективу.