Смекни!
smekni.com

Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку (стр. 7 из 7)

ми переходимо до останнього етапу аналізу – розрахунку узагальненого показника (загальної суми балів): для цього розрахуємо коригуючий показник Сi та узагальнений показник по позичальнику S.

Використовуючи результати проведених розрахунків, отримаємо:

1. Сi = (25/35) * 0,25 +1 = 1,18

2. S = 495*1,18+30 = 614,1.

Таким чином, провівши детальний аналіз кредитоспроможності підприємства «АФ Лан» за методикою ВАТ КБ «Надра» ми можемо зробити висновок, за сумою балів підприємство можна віднести до класу «А». Згідно з класифікацією до цього класу відносять підприємства, фінансова діяльність яких добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов'язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди; фінансовий стан підприємства стабільний, простежуються тенденції до його покращення, вище керівництво позичальника має відмінну ділову репутацію; кредитна історія позичальника – бездоганна. позичальник має високий рівень платоспроможності і кредитоспроможності. Економічні показники діяльності підприємства в межах установлених значень (відповідно до методики оцінки фінансового стану позичальника, затвердженої Положенням Банку про кредитування). Одночасно можна зробити висновок, що фінансова діяльність і надалі проводитиметься на високому рівні.

Висновки

Основною проблемою підприємництва для економічного середовища в умовах реформування економіки є відсутність оборотних коштів. На початку 90х років для вирішення проблеми неплатежів більшість підприємців звернулося до бартеру як форми розрахунків. Однак бартер не тільки не вирішив проблеми відсутності оборотних коштів, а навіть поглибив її – в країні всі розраховувались товаром за товар і гроші майже не використовувались, через це найти кошти для розвитку виробництва не було можливості.

Однією з найважливіших для суб’єктів підприємницької діяльності в умовах реформування економіки форм фінансових відносин є взаємовідносини підприємств з інститутами фінансово – банківської системи. З огляду на існуючу в Україні дворівневу кредитно-грошову систему, усі підприємства будь-яких форм власності мають різноманітні відносини саме з комерційними банками.

Особливе місце серед існуючих видів фінансових відносин підприємства з комерційними банками займають кредитні відносини, які складаються з приводу надання банками позик суб’єктам підприємницької діяльності. Кредит стимулює розвиток продуктивних сил, прискорює формування джерел капіталу на основі досягнень науково-технічного прогресу. Кредит для підприємства – це інвестиція, яку потрібно вкласти у виробництво чи іншу сферу з метою отримання прибутку.

Необхідність кредиту для кожного окремого суб’єкта господарювання визначається загальними умовами і рядом особливостей, що притаманні цьому суб’єкту. Але лише за умови прибутковості підприємства можливе повернення наданої суми кредиту та нарахованих відсотків. Тому основною проблемою кредитних відносин банка і підприємства є виникнення ризику неповернення позики. З метою уникнення даного ризику банки оцінюють кредитоспроможність підприємств на основі комплексного аналізу їх фінансово – господарського становища.

При написанні звіту нами була проведена оцінка фінансового стану підприємства, визначено клас кредитоспроможності ТОВ «АФ Колос» за методикою ВАТ КБ «Надра». На основі цього ми можемо зробити наступні висновки пропозиції:

1. Фінансово-господарська діяльність підприємство «АФ Колос» є досить прибутковою, намітились тенденції до підвищення рівня ефективності виробництва. В господарстві сформувалась така спеціалізація виробництва – молочне з розвинутим виробництвом зернових і зернобобових. Чимало уваги також приділяють вирощуванню цукрових буряків.

2. Фінансовий стан підприємства можна оцінити як нестійкий, проте проведені розрахунки доводять, що в господарстві намітилися тенденції до покращення фінансового стану, про це свідчить позитивна динаміка показників рентабельності та ділової активності підприємства.

3. Згідно з проведеною оцінкою кредитоспроможності підприємства за методикою ВАТ КБ «Надра», дане підприємство відноситься до позичальників класу «А», тобто фінансова діяльність господарства оцінюється позитивно, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов'язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та відсотків за ним, позичальник має високий рівень платоспроможності і кредитоспроможності.

4. Згідно з розрахунками кредитування даного підприємства є доцільним, адже спостерігається позитивна зміна показників, що характеризують ефективність кредитування.

5. Серед розглянутих методів оцінки кредитоспроможності перевагу, на нашу думку, слід віддати показнику диференціалу фінансового лі вереджу, розрахунок якого дозволяє визначити ефективність кредиту у відносних величинах та дає змогу керівництву підприємства прийняти рішення про доцільність залучення кредитних засобів.

6. Так як кредитування даного підприємства є доцільним, необхідно і надалі залучати кредитні кошти для покриття потреби підприємства в оборотних засобах.

7. Для оцінки ефективності кредитування підприємства необхідно використовувати показник фінансового левереджу та як основний у системі оцінці ефективності кредитування.

8. Не дивлячись на ефективність використання позикових коштів в процесі виробництва, керівництво підприємства «АФ Колос» має прагнути до зменшення обсягу використання залучених коштів для покриття потреби в оборотних засобах та обмежити запаси і затрати величиною власних оборотних засобів.

Список літератури

1. Аранчій В.І. Фінанси підприємств / Навч. посібник – К.: Професіонал, 2004 – 300 с.

2. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства. // Фінанси України – 2005 р. – №3. – с. 117–128.

3. Бикова В.Г. Фінансово-економічний потенціал підприємства // Фінанси України – 2005 р. – №6. – с. 56–61.

4. Вітлінський В. Інтелектуальна кількісна оцінка кредитоспроможності позичальника // Фінанси України – 2004 р. – №6 с. 5–13.

5. Дзьоблюк О. Особливості оцінювання грошового потоку підприємства в системі банківського аналізу кредитоспроможності позичальника // Банківська справа – 2001 – №1 – с. 8–12

6. Економічна енциклопедія (Відп. ред. Мочерний С.В. – К: Видавницький центр «Академія» – 2000 р.

7. Жмайлов В.М., Скрипнік Ю.В., Закоморний С.М. Дипломне проектування / Навчально-методичний посібник – Суми: «Козацький вал», 2002 – 422 с.

8. Заїка А. Проблеми взаємовідносин банку і позичальника // Економіка України – 2007 – №6 – с. 33–37

9. Закоморний С.М Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. // Вісник Сумського державного аграрного університету. – 1999. – №2. – С. 79–84.

10. Закоморний С.М. Принципи формування інформаційної бази для фінансово-економічних розрахунків. // Вісник Сумського державного аграрного університету. – 1999. – №1. – С. 40–43.

17. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІП.

18. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679-ХІУ.

19. Карапетян Т. Оцінка кредитоспроможності позичальника // Економіка України – 2007 – №7 – с. 82–85

20. Карташян С. Роль кредиту в розвитку підприємств і економіки в цілому // Регіональна економіка – 2004 – №1 – с. 165–170

21. Ковальов П.П. Кредитний рейтинг клієнта як одного з основних методів оцінки кредитоспроможності позичальника // Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 12 – К, 2004 – с. 37–41

22. Лнко Л. Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи) // Економіка, фінанси, право – 2005 р. – №9 – с. 10–15.

23. Мікуліна М.О. Кредитний ризик та його прогнозування в сільському господарстві // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2003 р. – №1 – с. 35–41.

24. Морозюк М.С. Умови виникнення та функціонування кредитних відносин // Аграрний вісник Причорномор′я. Економічні науки. Вип. 5, 2006 р. - с. 107

25. Мочерний С. Кредит і кредитні відносини в контексті економічної власності // Банківська справа – 2007 р. – №5 – с. 3–5.

26. Науменкова С. Оцінка впливу галузевої приналежності на рівень перспективної платоспроможності позичальника. // Вісник НБУ – 2006 – №7 – с. 14–19.

27. Нідзельска І.А. Методи оцінки ефективності кредитування аграрних підприємств. // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2004 р. – №1 – с. 46–50.

28. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К: КНЕУ, 2004 р.

29. Салига С.Я. Антикризове фінансове управління підприємством. – Київ – 2005 р.