Смекни!
smekni.com

Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку (стр. 5 из 7)

Таблиця 2.5

Показники Методика розрахунку 2004рік 2005рік 2006рік 2007рік
Доходність активів, % Доходи / Σактиви*100% 13,32 12,98 13,32 12,09
Чиста процентна маржа, % (Процентні доходи-Процентні витрати) / Σактиви*100% 3,68 3,32 3,77 3,56
Рентабельність активів, % Чистий прибуток / Σактиви*100% 1,18 0,39 0,73 0,54
Рентабельність доходу, % Чистий прибуток / Σдоходи*100% 5,83 2,36 4,75 3,69

2.2 Аналіз фінансового стану ВАТ КБ «Надра»

Перш ніж проаналізувати фінансовий стан банку «Надра», перевіримо спочатку, чи виконуються обов’язкові нормативи, встановлені Національним Банком України для вітчизняних комерційних банків. Отже, система економічних нормативів регулювання банківської діяльності, яка впроваджена НБУ, спрямована на створення необхідних умов для стабільної діяльності банків. Найважливішими з них є такі:

Н1 – норматив мінімального розміру регулятивного капіталу.

Розраховується за формулою:


Кр = ОК + ДК – В,

де Кр – регулятивний капітал банку;

ОК – основний капітал (капітал 1-го рівня);

ДК – додатковий капітал (капітал 2-го рівня);

В – відвернення (акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж та інвестиції; інвестиції в капітал установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу та в дочірні установи; кошти, що вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу).

Нормативне значення Н1 має бути не менше 5 млн.євро з поступовим нарощенням до 8 млн. євро для міжрегіональних банків.

Н2 – норматив адекватності регулятивного капіталу.

Н2 = Кр / (Ар – Рн)*100%,

де Ар – активи, зважені на відповідний коефіцієнт ризику для кожної групи активів;

Рн – резерв під нестандартну заборговіність за всіма активними операціями.

Нормативне значення Н2 не має бути нижчим за 8%.

Н3 – норматив достатності основного капіталу.

Н3 = ОК / ЗА*100%

де ЗА – загальні активи.

Норматив Н3 має бути не меншим за 4%.

Н4 – норматив миттєвої ліквідності.

Н4 = Авл / Зп*100%,

де Авл – високоліквідні активи;

Зп – поточні зобов’язання.

Нормативне значення Н4 – не менше 20%

Н5 – норматив поточної ліквідності.

Н5 = Ал / Зс *100%

де Ал – ліквідні активи;

Зс – строкові зобов’язання з кінцевим строком погашення до 30 днів включно.

Нормативне значення Н5 – не менше 40%.

Н6– норматив короткострокової ліквідності.

Н6 = Ал / Зк*100%

де Зк – короткострокові зобов’язання зі строком виконання до 1 року.

Нормативне значення Н6 – не менше 20% [11].

Дані таблиці 2.6 є свідченням того, що базові обов’язкові нормативи, встановлені Національним Банком України для вітчизняних комерційних банків, досліджуваним банком виконуються.

Далі проведемо узагальнюючу оцінку фінансового стану ВАТ КБ «Надра» на основі системи САМЕL. Це комплексна система і включає в себе п’ять компонентів.

«C» (Capital adequacy) – адекватність капіталу; оцінка капіталу банку з погляду його достатності для захисту інтересів вкладників;

«A» (Asset quality) – якість активів; можливість забезпечення повернення активів, а також вплив проблемних активів на загальний фінансовий стан банку;

«M» (Management) – менеджмент; оцінка методів управління банку з урахуванням ефективності його діяльності, сталого порядку роботи, методів контролю і виконання встановлених законів ти правил;

«E» (Earnings) – надходження або рентабельність; оцінка рентабельності банку з погляду достатньості для перспектив розширення банківської діяльності;

«L» (Liquidity) – ліквідність; система визначає рівень ліквідності банку з погляду його достатності для виконання як звичних, так і непередбачених зобов’язань.

Після оцінки всіх п’яти компонентів системи рейтингу виставляють сукупний рейтинг банку.

1. Аналіз капіталу. Рейтингова оцінка виставляється на підставі наступних критеріїв:

· рейтинг 1 (сильний) – нормативи Н2 та Н3 набагато перевищують відповідно 9% та 5%; показники капіталу кращі ніж у інших; якість активів відмінна;

· рейтинг 2 (задовільний) – Н2 та Н3 перевищують відповідно 8% та 5%; показники капіталу одні з кращих; якість активів задовільна;

· рейтинг 3 (посередній) – основний та сукупний капітали відповідають нормативам; середнє положення серед інших банків за показниками капіталу; середня якість активів;

· рейтинг 4 (граничний) – виконується один зі встановлених нормативів; банк знаходиться в кінці своєї групи за показниками капіталу;

· рейтинг 5 (незадовільний) – банки порушують нормативи або мають негативні показники капіталу (дефіцит капіталу); показники капіталу гірші, ніж інших банків групи; гранична або незадовільна якість активів за наслідками інспекторських перевірок.

В нашому випадку рейтинг капіталу ВАТ КБ «Надра» відповідає рейтингові 1.

2. Аналіз якості активів.Якість активів (АК) визначають за формулою:

АК = Ас/К*100%

Де Ас – середньозважена вартість активів,

К – капітал банку

Рейтингова оцінка:

рейтинг 1 (сильний) – менше 5%;

рейтинг 2 (задовільний) – 5–15%;

рейтинг 3 (посередній) – 15–30%;

рейтинг 4 (граничний) – 30–50%;

рейтинг 5 (незадовільний) – більше 50%.

Аналіз якості по ВАТ КБ «Надра» дав наступні результати.

Таблиця 2.7

Показник 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік
АК 20,99 17,64 19,75 20,51
Рейтинг 3 3 3 3

Аналіз ефективності роботи банку.Рівень надходжень розраховують за формулою:

Н = ЧП/А*100%,

Де ЧП – чистий прибуток;

А – середня вартість всіх активів.

Коефіцієнт прибутковості:

рейтинг 1 (сильний) – більше 1%.

рейтинг 2 (задовільний) – 0,75–1%;

рейтинг 3 (посередній) – 0,5–0,75%;

рейтинг 4 (граничний) – 0,25–0,5%;

рейтинг 5 (незадовільний) – менше 0,25%

Аналіз ліквідності банку. Етапами аналізу є:

– перевірка виконання встановлених показників та нормативів ліквідності;

– експертна оцінка по приведених критеріях.

– рейтинг 1 (сильний) – високий рівень ліквідності активів; значення показників постійно підтримуються понад встановлені нормативи; здатність швидко привертати засоби за помірну платню; коефіцієнт ліквідності ліпший, ніж в інших банках;


Таблиця 2.8

Показник 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік
Н 1,18 0,39 0,73 0,54
Рейтинг 1 4 3 3

– рейтинг 2 (задовільний) – достатній рівень ліквідних активів; постійно виконуються нормативи ліквідності активів; є можливість залучати засоби у разі першої необхідності; коефіцієнт ліквідності вище середнього;

– рейтинг 3 (посередній) – достатній рівень ліквідних активів на даний момент; нормативні вимоги, як правило виконуються; допустимий обсяг депозитів; обмежена можливість швидкого залучення засобів;

– рейтинг 4 (граничний) – недостатній рівень ліквідних засобів; нормативи не виконуються в окремі періоди; нездатність швидкого залучення засобів, окрім залучення їх через НБУ;

– рейтинг 5 (незадовільний) – значно недостатній рівень ліквідних засобів; нормативи не виконуються постійно; значна залежність від недепозитних засобів; низькі показники ліквідності у порівнянні з іншими банками.

Загальна рейтингова оцінка ліквідності банку враховує, що порушення встановлених нормативів ліквідності (одного або декількох) спричиняє віднесення стану ліквідності банку до незадовільної категорії.

Фінансове становище ВАТ КБ «Надра» дозволяє віднести його до рейтингу 1: банк з високим рівнем ліквідності активів; немає проблеми в залученні депозитних коштів.

5. Аналіз менеджменту. Оцінка проводиться за наступними критеріями:

рейтинг 1 (сильний) – інші компоненти оцінки мають сильний або задовільний рейтинг, безумовна відповідність законам та нормативним актам; є адекватні внутрішні правила роботи банку, що повністю виконуються; очевидні цілісність, компетентність і здатність управляти банком.

рейтинг 2 (задовільний) – більшість компонентів задовільна; загальне дотримання законів і правил; правила робот в основному адекватні й виконуються; відсутні явні недоліки в методах керівництва банком;

рейтинг 3 (посередній) – багато компонентів системи посередні або задовільні; частково не дотримуються закони і нормативні акти; необхідно поліпшити правила роботи банку або більш ретельно їх дотримуватися; виникають сумніви щодо компетентності керівництва банку;

рейтинг 4 (граничний) – багато компонентів системи посередні або незадовільні; часто не дотримуються закони і нормативні акти; відсутній встановлений порядок роботи банку або ж він не дотримується; очевидні факти незадовільного керівництва;

рейтинг 5 (незадовільний)– решта компонентів системи граничні або незадовільні; серйозні порушення законодавства та нормативних актів; неякісне керівництво або некомпетентність керівників.

За результатами оцінки за рештою критеріїв можна впевнено сказати, що ВАТ КБ «Надра» займає рейтинг 2: відсутні проблеми з недотриманням законодавства, є чіткі правила роботи, які обов’язкові до виконання, решту компонентів можна віднести до задовільної у своїй більшості.

Визначення сукупного рейтингу комерційного банку.

Сукупний рейтинг є узагальненою оцінкою і розрахувати його досить просто. Бали за п’ятьма компонентами підсумовуються та діляться на 5. Результат округляється до цілого числа за загальноматематичними правилами. Отримане число і є номером сукупного рейтингу: рейтинг 1 (сильний); рейтинг 2 (задовільний); рейтинг 3 (посередній); рейтинг 4 (граничний); рейтинг 5 (незадовільний) [11].

Таблиця 2.9