Смекни!
smekni.com

Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк" (стр. 11 из 11)

Список використаної літератури

1. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003р. із змінами і доповненнями.

2. Закон України Про банки і банківську діяльність №2121-III від 07.12.2000р. із змінами і доповненнями.

3. Закон України Про Національний банк України №679-XIV від 20.05.1999р. із змінами і доповненнями.

4. Закон України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні №2346-III 05.04.2001р. із змінами і доповненнями.

5. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні №996-XIV від 16.07.1999р. із змінами і доповненнями.

6. Закон України “Про Державний бюджет України”

7. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І.Тиркала. -

8. Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314с. - (Серія "Банки і біржі")

9. Банківський менеджмент: Навч. Посіб. Для вищ. Навч. Закл. / О.

10. Кириченко, І. Гіленко, А.Ятченко. - К.: Основи, 1999. - 671с

11. Банківські операції: Підручник. — 2-ге вид., випр. і доп. А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002.

12. Васильченко З. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України // Фінанси України. – 2005. - №9. – с. 140-151.

13. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник - К.: Видави. Центр

14. "Академія", 2001. - 320с. (Альма - мастер)

15. Долішній М., Другов О. Проблеми та перспективи підтримки банками розвитку економіки регіонів // Економіка України. – 2005. - №9 – с. 4-12.

16. Довгань Ж. Банківський капітал: суть і значення // Вісник НБУ. -1998. -

17. липень. — с. 18-21

18. Другов О. Регіональні аспекти функціонування банківської системи України// Вісник Національного банку України, 2004.- №10 – с. 42-53.

19. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 -

20. III // Урядовий кур'єр. - 2001. - №8. - 17 січня

21. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності // Вісник НБУ -2003.-

22. №2.- 83с

23. КочетковВ.Н. Аналіз банківської діяльності/МАУП. -К.:МАУП, 1999, 122с

24. Підсумки діяльності комерційних банків України за 2001 р. // Вісник НБУ.-

25. 2002.-№3.-с. 2-19

26. Підсумки діяльності комерційних банків України за 2001 р. // Вісник НБУ. -

27. 2002.-№3.-с.2-19

28. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова НБУ №21 від 02.02.95 р.

29. Про “Порядок організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами Національного банку України та комерційними банками”: Постанова НБУ №166 від 30.06.95 р.

30. Про вдосконалення надання послуг у галузі розрахункового обслуговування комерційних банків та регіональних управлінь Національного банку України: Постанова НБУ №245 від 28.09.95 р.

31. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Постанова НБУ №204 від 02.08.96 р.

32. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова НБУ №135 від 29.03.01 р.

33. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Постанова НБУ №527 від 18.12.98 р.

34. Про затвердження Правил організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті: Постанова НБУ №44 від 05.02.01 р.

35. Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Лист НБУ №22001/116 від 24.05.93 р.

36. Про розрахунки за пластиковими картками міжнародних платіжних систем: Лист НБУ №13-110/609-2071 від 25.03.97 р.

37. Про умови договору на розрахунково-касове обслуговування: Лист НБУ №25-113/193-678 від 30.01.01 р.

38. Щодо Переліку операцій розрахунково-касового обслуговування, що здійснюються установами банків в Україні: Лист НБУ №12-111/561 від 19.05.00 р.

39. Щодо порядку відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті: Лист НБУ №44-215/3419 від 03.12.01 р.

40. Регіони України: проблеми та перспективи розвитку: Монографія / Ред. З.С. Варналій. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

41. Черняк О. та ін. Аналіз розвитку банківських установ по території України// Банківська справа. – 2005.- №1 с.10-21.

42. Ю.Примостка Л.О. Банківський менеджмент: Вивчення фінансових ризиків: Навч. Посібник. - К: КНЕХ, 1998. - 108с.

43. Річний звіт ЗАТ “ПриватБанк”

Додатки

Таблиця 1.1

Структура капіталу ПриватБанку з урахуванням коригуючих проводок станом на 01.01.08р., та 01.01.09р.

Статті 29.12.2007 31.12.2008
Основний капітал (1 рівня) 3 042 898 6 089 555
5000 -Зареєстрований статутний капітал 2 713 250 5 684 882
5020 - Загальні резерви 2 072 2 894
5021 - Резервні фонди 331 593 406 926
4300 - Нематеріальні активи -12 975 -10 286
4309 - Знос нематеріальних активів 9 443 5 609
4310 - Капітальні інвестиції за нематеріальними активами -485 -470
Недосформований резерв
Додатковий капітал (2 рівня) 2 741 221 2 163 970
5030П - Прибуток минулих років 518 758 571 672
5100 - Результати переоцінки основних засобів, на якіотримано дозвіл на включення до капіталу 287 873 279 272
1591 - Резерви під стандартну заборгованість інших банків 744 47 239
1593 - Резерви під стандартну заборгованість за кор.рахунками банків 12 872 11 018
2401 - Резерви під стандартну заборгованість за кредитами 161 391 164 594
3690 - Резерви під стандартну заборгованість за позабалансовими рахунками 10 064 14 516
Прибуток поточного року (з урахуванням нарахованих відсотків), в т.ч.: 942 856 295 723
прибуток поточного року (6 кл. мінус 7 кл. плюс 5040); 1 534 162 1 291 776
нараховані доходи за активними операціями -591 307 -996 053
Субординований капітал, на який отримано дозвіл на включення до капіталу, з урахуванням амортизації 806 663 779 937
Відвернення 559 960 565 132
3005 Інші акції та ЦП у торговому портфелі, що знаходяться у власності більше 1 року (вкладення у капітал не більше 10%) 30 30
3007 Переоцінка акцій та інших ЦП у торговому портфелі, що знаходяться у власності більше 1 року (вкладення у капітал не більше 10%) 33 -17
3102 Акції та інші ЦП, випущені банками, у портфелі на продаж 30 30
3103 Акції, вип.фін. у портфелі на продаж
3203 Акції, вип.Фін. у портфелі на продаж 0 0
3105 Інші акції та ЦП у портфелі на продаж (вкладення у капітал більше 10%) 286 286
3135 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 135 135
4202 Вкладення в дочірні банки 425 798 416 060
4205 Вкладення в інші дочірні компанії 126 967 139 590
Страховий резерв, сформований за цінними паперами -451 -451
Обсяг операцій з інсайдерами, здійснених на більш сприятливих умовах 7 132 9 469
Регулятивний капітал 5 224 158 7688 393
Активи, зважені коефіцієнтами ризику 47 028 064 76 219 400
Норматив адекватності регулятивного капіталу 11,11% 10,09%