Смекни!
smekni.com

Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі (стр. 2 из 7)

Акції можуть бути обмеженими, тобто вони забезпечують утримувачу повну участь у виручці компанії і частку активів при її ліквідації, але обмежують його в праві голосу:

- не голосуючі - ті, які взагалі не дають право голосу;

- підлеглі - ті, які дають право голосу у меншій мірі;

- з обмеженим правом голосу - з межами на число або частку утримувачів.

Банки так само виступають як емітенти акцій. Комерційний банк може випускати: 1) привілейовані акції і їх номінальна вартість повинна бути не більш 25 % від статутного капіталу, а надмірний випуск їх банками, у яких відсутні резервний фонд або його величина не достатніх розмірів, є ризикованою справою; 2) звичайні акції, які можуть бути іменними і на пред'явника.

Засновники ж акціонерного банку вибирають тип підписки на акції - закритий або відкритий. Закритий тип означає, що банк розміщує акції за наперед складеним засновниками списком і у вільний продаж на первинний ринок акції не потрапляють. Відкритий тип здійснюється при пошуку потенційних акціонерів, тобто кожен власник вільного капіталу може стати акціонером банку.

З акціями пов'язане і таке поняття як акціонерний сертифікат - документ, що засвідчує юридичне право власності на рядові акції; є листом високоякісного паперу з водяними знаками, у верхній частині якої є місце, куди вписується ім'я утримувача і кількість акцій. “Вуличним” називають сертифікат, зареєстрований на ім'я фірми, що працює з цінними паперами. Такий сертифікат досить популярний серед інвесторів, його можна купувати і продавати.

Облігація - боргове зобов'язання, по якому емітенти зобов'язуються виплатити в певний термін і саму позику (амортизацію), і позиковий відсоток, який є прибутком. Відсоток незмінний або варіюється трохи. Таким чином, облігації - це цінні папери з фіксованим доходом, відсотки звичайно виплачуються рівними порціями впродовж всього терміну життя позики.

Залежно від доходу облігації бувають: з фіксованою купонною ставкою, з плаваючою купонною ставкою і нульовим купоном. Звичайно купон встановлюється так, щоб облігації випускалися при невеликому дисконті до номіналу. Істотний недолік купонних цінних паперів, з погляду довгострокового інвестора, наявність ризику реінвестування. Суть паперів з нульовим купоном - фактично розбирає купонні цінні папери по окремих відсотках платежу (купонам) і робить кожен купон самостійним цінним папером. Такі ринки стали розвиватися в 80-х р., набули поширення в США, на європейських ринках з ними конкурують ноти з плаваючими процентними ставками - floating rate notes (FRN) - середньостроковий цінний папір (2-6 років), купон періодично переглядається по відношенню до якого-небудь індексу (Libor). А з 1988г. на ринку з'явилися ноти із змінною процентною ставкою - variable rate note (VRN).

Рішення про випуск облігацій ухвалюється Радою директорів. Реалізація облігацій їх першим власником може здійснюватися: продажем облігацій безпосередньо банком або через посередника; заміною конвертованих облігацій на раніше випущені інші цінні папери відповідно до умови їх випуску і чинного законодавства.

Так можна зробити висновок, що банки давно почали практику випуску облігацій. Тепер розглянемо облігації, що випускаються банками на даному етапі. По-перше, емісія можлива після повної сплати статутного капіталу, тому забороняється одночасне розміщення акцій і облігацій. По-друге, залежно від економічної системи, цілей і задач облігації можна привласнити різноманітні властивості. Вони можуть бути: іменні і на пред'явника, забезпечені заставою власного майна або облігаціями під забезпечення, передбачене раніше для цілей випуску третіми особами, без забезпечення, процентні і дисконтні, конвертовані в акції.

Ощадні сертифікати - це цінні папери, право випускати які надається тільки комерційним банкам . Ощадний сертифікат - цінний папір, що засвідчує суму внеску, внесеного в банк, і право вкладника на отримання після закінчення встановленого терміну суми внеску і обумовлених в сертифікаті відсотків в банку, що видав сертифікат або в іншому філіалі банку. Ощадний сертифікат складається, якщо вкладником є фізична особа.

Особливість сертифікатів як цінних паперів тільки в документарній формі, вони можуть бути іменними або на пред'явника. Бланк сертифікату повинен містити всі умови випуску, оплати і обігу. Якщо з сертифікатом була проведена операція, не передбачена умовами, то він - недійсний. Сертифікати не можуть служити розрахунковим і платіжним засобом.

Чек - це письмове доручення чекодавця банку, сплатити чекоотримувачу вказаної в ньому суму грошей, це цінний папір, що надає собою платіжно-розрахунковий документ. По економічній суті чек є перевідним векселем, платником по якому є банк. Чек може бути: іменний - на конкретне обличчя з обмовкою не “наказу”, тобто неможливість подальшої передачі чека; ордерний - з обмовкою “наказу”, тобто можливість передачі чека шляхом передавального напису - індосамента; пред'явницький - виписується на пред'явника, передача чека від однієї особи до іншого шляхом простого вручення; розрахунковий - не дозволяється по ньому оплата готівки; грошовий.

Коносамент - документ стандартної форми, прийнятої в міжнародній практиці, на перевезення вантажу, який засвідчує його завантаження, перевезення і право на отримання. Він використовується при перевезенні вантажів в міжнародному повідомленні і представляє цінний папір, що засвідчує право володіння вантажем, що перевозиться, товаром. Коносамент формою може бути на пред'явника, іменним, ордерним. До коносамента завжди додається страховий поліс на вантаж.

Хотілося б тут же відзначити, що активні операції комерційних банків включають і облік (дисконт) векселів. Вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити до настання терміну певну суму грошей власнику векселя. Якщо банк упевнений в солідності векселя, він дає згоду на операцію, а купує за ціною нижче за номінал. Стягувана винагорода - сума обліку обчислюється на основі облікової ставки, сума зараховується банком в дохід при покупці векселів.

Розрізняють також вторинні та проізводні цінні папери.

1. Основні види вторинних цінних паперів, заснованих на акціях: Депозитарні розписки - іменний цінний папір, що свідчить про володіння часток в портфелі акцій якої-небудь іноземної компанії, акції якої не можуть звертатися на фондовому ринку інвестора. Варранти на акції - це цінні папери, що дають право її власнику купити певну кількість акцій даної компанії протягом певного часу за фіксованою ціною. Ціна варранта не включає вартість самої акції. Підписані права на акції - це цінні папери на право акціонера придбати певну кількість нових акцій за нижчою ціною. Вони обмежені за часом.

2. Основні види вторинних цінних паперів, заснованих на облігаціях: “Стріпи” - це безкупонні облігації, випущені даною компанією під щорічні процентні платежі по тих, що є в її розпорядженні портфеля високонадійних облігацій (звично державних); цінні папери з дисконтом. Облігації під заставні НБУ - високонадійні забезпечені боргові зобов'язання. Вони звертаються на ринку як облігації з дисконтом.

3. Похідні цінні папери: Ф'ючерсні контракти - стандартний біржовий договір купівлі-продажу біржового активу в певний момент часу в майбутньому за ціною, встановленою сторонами операції у момент її висновку. Відмінними рисами є: біржовий характер, стандартизація по всіх параметрах, гарантія біржі на виконання зобов'язань. Вільно ходячий опційний контракт - стандартний біржовий договір на право купити або продати біржовий актив або ф'ючерсний контракт за ціною виконання до встановленої дати із сплатою за це право певної суми грошей, званою премією. Існує два види: опціон на покупку і на продаж. По вигляду біржового активу, що лежить в основі, можуть бути: валютні, фондові, ф'ючерсні.

1.2 Сутність ринку цінних паперів та його учасники

Ринок цінних паперів - це надбудова над ринком вільних капіталів, які шукають свого застосування, і динамічніший сектор ринку позикових капіталів. У загальному вигляді його можна визначити як сукупність економічних відносин з приводу випуску і обігу паперів між його учасниками. Ринок цінних паперів - це складова частина ринку будь-якої країни. Його основою є товарний ринок, гроші і грошовий капітал.

Основними ринками, на яких переважають фінансові відносини, є: ринок банківських капіталів, ринок цінних паперів, валютний ринок, ринок страхових і пенсійних фондів. Фінансові ринки (ринки капіталів) - це ринки посередників між первинними власниками грошових коштів і їх кінцевим користувачами. Оскільки не всі цінні папери походять від капіталів, остільки ринок цінних паперів не може бути в повному об'ємі віднесений до фінансового ринку. У тій частині, де ринок цінних паперів ґрунтується на гроші, як на капітал, там він називається фондовим ринком і виступає як частина фінансового ринку. Частина ринку цінних паперів, що залишилася, через свої невеликі розміри не одержала спеціальної назви, і тому поняття ринок цінних паперів і фондового ринку вважають синонімами.

Роль ринку цінних паперів виявляється в наступному: перевезення ресурсів з одних галузей економіки в іншу; розподіл і перерозподіл власного капіталу підприємства між галузями; виконання інформаційної функції, тобто з надзвичайною швидкістю повідомляє про рух індивідуальних капіталів; дозволяє Центральному Банку регулювати грошовий обіг в країні. Крім того ринок цінних паперів має цілий ряд функцій, які підрозділяються на дві групи.

1. Загальноринкові функції:

- комерційна - функція отримання прибули від операцій на даному ринку;

- цінова - забезпечує процес складання ринкових цін, їх рух;

- інформаційна - виробляє і доводить до своїх учасників ринкову інформацію про об'єкти торгівлі і її учасників;