Смекни!
smekni.com

Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі (стр. 1 из 7)

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1.1 Поняття та класифікація цінних паперів

1.2 Сутність ринку цінних паперів та його учасники

1.3 Державне регулювання ринку цінних паперів

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ АКЦІЙ В УКРАЇНІ

2.1 Основні напрямки аналізу акцій в Україні

2.2 Особливості діяльності та динаміка курсу акцій ВАТ «Укрнафта»

2.3 Оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій по групі українських компаній.

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

3.1 Особливості становлення ринку цінних паперів на Україні

3.2 Перспективи розвитку ринку цінних паперів на Україні та заходи для досягнення цієї мети

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ


ВСТУП

Проблеми ринку цінних паперів і його розвитку в умовах ринкової економіки – дуже актуальна тема на сьогоднішній день. Це пояснюється як історією, так і нинішнім положенням країни в цілому. Основною трудністю ринку цінних паперів є його бездіяльність в перебігу довгого періоду, а зараз у зв'язку із становленням економіки нашої країни можна знайти багато проблем, негативних сторін ринку.

Я обрав дану тему курсової, тому що ринок цінних паперів - це фінансовий ринок, що все ще формується, який тісно пов'язаний як з банками, так і з державою і приватними компаніями. І мені цікаво з'ясувати якраз механізм дії ринку і напряму його розвитку. Таким чином задачею своєї курсової роботи я ставлю з'ясування поняття цінного паперу, виділення на основі класифікацій видів і різновидів цінних паперів, розгляд самого ринку цінних паперів, його структури, учасників, його регулювання. Далі, другою задачею є виявлення особливостей діяльності українських акціонерних товариств та визначення перспектив розвитку ринку цінних паперів в Україні. Методологічною основою роботи є підручник Галанова В. А. і Басова А. І. “Ринок цінних паперів”, Фінанси і статистика, 2002, а також Павлов В. І., Пилипенко І. І., Крив'язюк І. В. Цінні папери в Україні: Нав-чальний посібник. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор. 2004. Відмінною рисою цих видань є те, що автори розглядають український ринок цінних паперів, його становлення, розвиток і його проблеми. Правовою ж основою зявився: Закон України «Про цінні папери і фондову біржу», Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України», Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Таким чином метою цієї курсової є з'ясування проблем українського ринку цінних паперів на сучасному етапі, виявлення причин, тобто чому виникли такі проблеми; а так само визначити можливі шляхи їх усунення і подальшого розвитку ринку цінних паперів. І одною з цілей роботи можна вважати визначення позитивних і негативних сторін нинішнього положення на ринку.


РОЗДІЛ 1 Економічна сутність та класифікація цінних паперів як інструменту ринку цінних паперів.

1.1 Поняття та класифікація цінних паперів

Цінний папір - це особлива форма існування капіталу, відмінна від його товарної, продуктивної і грошової форм, яка може передаватися замість нього самого, звертатися на ринку як товар і приносити дохід, разом з його існуванням в грошовій, продуктивній і товарній формах.

Цінний папір є документом, що засвідчує з дотриманням форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснювані, або передача яких можлива, тільки при його пред'явленні. Цінний папір характеризується як документ, що засвідчує майнові права, види яких визначаються законом і у встановленому їм порядку, і тут же прямо вказується, що з передачею цінного паперу переходять всі засвідчені його права у власності.

Цінний папір виконує наступні функції:

1) перерозподіляє грошові кошти між: галузями і сферами економіки; територіями і країнами; групами і верствами населення; населенням і сферами економіки;

2) надає певні додаткові права її власнику крім права на капітал (на участь в управлінні, відповідну інформацію);

3) забезпечує отримання доходу на капітал або повернення самого капіталу

Всі цінні папери поділяються на основні і похідні. До основних відносяться: первинні цінні папери - ті, які засновані на активах, до числа яких не входять самі цінні папери - це акції, облігації, векселі, заставні; вторинні цінні папери - ті, які випускаються на основі первинних цінних паперів - варіанти, депозитарні розписки. До похідних відносяться - ф'ючерсні контракти і вільно ходячі опціони.

Цінний папір має ряд характеристик - тимчасові, просторові, ринкові. До тимчасових характеристик відноситься:

1) термін існування - тобто коли був випущений цінний папір, на який період - термінові і безстрокові цінні папери;

2) походження - від первинної основи або від інших цінних паперів - первинні і вторинні цінні папери.

До просторових характеристик відноситься:

1) форма існування - наявні і безготівкові цінні папери, які у відповідній формі фіксують права, пов'язані з володінням цінними паперами. Безготівкові підрозділяються на: бездокументні (акції і державні боргові зобов'язання, так само векселі) і централізовані документарні, що зберігаються. Наявні цінні папери - документарні папери без їх обов'язкового централізованого зберігання;

2) національна приналежність - вітчизняні або іноземні цінні папери;

3) територіальна приналежності - залежить від того в якому регіоні були випущені цінні папери.

До ринкових характеристик відноситься:

1) тип активу, лежачий в основі цінного паперу - це може бути товар, гроші, сукупні активи фірми, у зв'язку з цим виділяють фондові (акції і облігації, які випускаються в умовах їх тісної прив'язки до основних капіталів емітента) і комерційні (векселі і чеки - через недолік оборотних коштів) цінні папери;

2) порядок володіння - на пред'явника, іменні і ордерні;

3) форма випуску - емісійні і неемісійні цінні папери;

4) форма власності і вид емітента - прямі і гарантовані, які діляться на муніципальні, урядових установ, державних підприємств і держави;

5) характер обертається - ринкові (що вільно звертаються на вторинному ринку) і неринкові (не можуть вільно звертатися). Серед ринкових виділяють допущені до біржового котирування і не допущені до біржового котирування;

6) по термінах обігу - термінові (облігації, векселі і чеки), які підрозділяються на: короткострокові (до 1 року), середньострокові (від 1 до 5 років) і довгострокові (5-30 років) і без вказівки терміну дії (акції і сертифікати);

7) рівень ризику – без ризикові і ризикові;

8) форма доходів - процентні (купонні) з фіксованою ставкою або з плаваючою ставкою, процентні (без купонні), дисконтні (без купонні), індексуються, виграшні, преміальні;

9) прибутковість - високодохідні, середньодохідні, низкодохідні і безприбуткові;

10) форма вкладення засобів власника - боргові, які передбачають повернення суми боргу до певної дати і пайові, які свідчать про вкладення певної частки їх власника в капітал емітента;

Окрім цього цінні папери відрізняються по надійності. Так, перше місце займають облігації, префакциї, звичайні акції. Знайдена залежність між ризиком, пов'язаним з даним цінним папером і доходом по ній. Прибуток, який приносять цінні папери пропорційно зростає з ризиком, якому піддаються капітали вкладника в ці цінні папери. Найстабільніші доходи забезпечують державні облігації, білети державної скарбниці, приватні облігації і “сині корінці”. Існують так само конвертовані цінні папери, які за певних умов можуть обмінюватися на інші види паперів.

Акція - одиничний внесок в статутній капітал акціонерного суспільства з витікаючими правами. Це титул власності і цінний папір, який дає право на частину прибутку у вигляді дивідендів. Акції випускаються корпораціями, вони роблять свого утримувача власником частини майна корпорації. Власник акції одержує дивіденди, які виплачуються з виручки, поточної або минулої. На відміну від відсотків по облігаціях, дивіденди виплачують не завжди, а якщо виплачують, то тільки після оголошення ради директорів.

Особливості акцій:

1) акціонер не має права зажадати у суспільства повернути внесену суму;

2) акція - це безстроковий папір, життя якої обривається, коли акціонерне суспільство перестає існувати;

3) дає право голосу брати участь в управлінні акціонерного суспільства;

4) акціонерне суспільство не бере на себе зобов'язання виробляти регулярні виплати по акціях, і оскільки акціонери є співвласниками компанії, то вони беруть на себе всі ризики, які можливі з діяльністю цієї компанії;

5) акції бувають наступних видів: пред'явницькі і іменні.

Але існують акції, які не дають права голосу - преференційні або привілейовані. Утримувачам виплачуються фіксовані дивіденди, а при ліквідації компанії вони одержують свою частину в першу чергу. У свою чергу привілейовані акції підрозділяються на: а) кумулятивні - по яких неоплачений дивіденд накопичується і виплачується згодом; б) конвертовані - коли повинна існувати можливість і умови обміну таких акцій в звичайні або такі ж акції іншого типу; в) гарантовані - їх можуть випускати дочірні підприємства, а дивіденд гарантується репутацією вищестоящої організації; г) з часткою участі - дають право не тільки на фіксований дивіденд, але і на додатковий дивіденд; д) з плаваючою ставкою дивіденду, що орієнтується на прибутковість яких-небудь загальновизнаних цінних паперів.