Смекни!
smekni.com

Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі (стр. 4 из 7)

Українське законодавство встановлює два серйозні обмеження діяльності акціонерних суспільств як емітенти:

- акціонерні суспільства мають право випускати облігації на суму, що не перевищує 25% сплаченого статутного фонду;

- кількість привілейованих акцій акціонерного суспільства обмежена 10% статутного фонду.

Наказом Міністерства фінансів України (як реєструючого органу) від 20 липня 1995 року №123, зареєстрованим Міністерством юстиції 24 липня 1995 року №233/769, затверджений "Порядок видачі дозволу на проведення діяльності по випуску і обігу цінних паперів, як виняткової діяльності".

Цей документ встановлює не тільки перелік і правила подачі документів і отримання дозволу на роботу з цінними паперами, але і державний контроль за здійсненням операцій з ними. Необхідно відзначити створення Державної комісії по цінних паперах із статусом міністерства. У її задачі входять розширення впливу держави на фондовий ринок, перерозподіл функцій контролюючих його державних структур і створення на базі цієї комісії Методологічної координаційної ради.

Аналізуючи українське законодавство, що є на сьогоднішній, про цінні папери з погляду його зрілості і визначеності, можна сказати, що воно поки далеко не досконале. У ньому відсутні багато понять, звичних для цивілізованого ринку цінних паперів. Основною проблемою, звичайно ж, є відсутність нормальної процедури переходу права власності на цінні папери.

При Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку створюються Консультаційно-експертна рада, інші органи та установи. Консультаційно-експертна рада розробляє рекомендації щодо політики на ринку цінних паперів та бере участь у підготовці та обговоренні проектів актів законодавства, які розробляються та розглядаються Комісією.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з метою:

- реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних;

- одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів;

- забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів;

- гарантування прав власності на цінні папери;

- захисту прав учасників фондового ринку;

- інтеграції в європейський та світовий фондові ринки;

- дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства;

- запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів;

- контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.


РОЗДІЛ 2 ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКЦІЙ В УКРАЇНІ

2.1 Основні напрямки аналізу акцій в Україні

Українська економіка за часи незалежності пройшла складні етапи становлення шляхом реформування відносин власності. Бурхливий перехід від державної форми власності до приватної у 90-х роках ХХ – на початку ХХІ століття призвів до появи значної кількості акціонерних товариств. Проте ринок акцій в Україні нині все ще знаходиться на стадії становлення й характеризується низьким рівнем ліквідності й капіталізації. Однією з передумов для подальшого розвитку вітчизняного ринку акцій є збільшення його прозорості та привабливості для широкого кола інвесторів. Мірою визначення цих факторів є розмір отриманого доходу від володіння акціями. У зв’язку з цим актуальним є питання оцінки та прогнозування ринкової вартості акцій, оскільки за умови, коли переважна кількість акціонерних товариств в Україні не сплачує дивідендів, основний дохід власників акцій формується за рахунок приросту їх курсової вартості.

Мета дослідження – вивчення впливу мікроекономічних факторів на ринкову вартість акції. При цьому основними задачами є:

1. Дослідити можливість застосування фундаментального аналізу акцій для аналізу акцій українських компаній.

2. Обрати серед великої кількості коефіцієнтів та індикаторів, що характеризують діяльність компанії та ринок її акцій, найбільш репрезентативні для прогнозування ринкової вартості акцій. У цілому можна виділити кілька основних напрямків аналізу акцій, які окремо чи разом можуть використовуватися для визначення внутрішньої вартості акцій акціонерних товариств та для прогнозування майбутнього значення їх ринкової вартості:

1. Аналіз безпосередньо фінансової звітності компанії: вертикальний та горизонтальний;

2. Аналіз коефіцієнтів, розрахованих на основі фінансової звітності компанії;

3. Аналіз індикаторів ринку акцій компанії.

Жоден з напрямків аналізу не є універсальним і тому не позбавлений певних недоліків. Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності акціонерної компанії дозволяє зробити висновки щодо тенденцій розвитку компанії в цілому, а також окремих її показників, проте не зможе дати відповідь на питання стосовно майбутньої ціни акції компанії. До того ж, аналіз безпосередньо фінансової звітності окремої компанії є досить інформативним лише при її порівнянні зі звітністю інших компаній чи відстеженні динаміки окремих показників у часі.

Аналіз коефіцієнтів – найбільш поширений метод фінансового аналізу та є невід’ємною частиною фундаментального аналізу акцій. Проте використання коефіцієнтів має певну специфіку: один і той же коефіцієнт аналітик може розраховувати по-різному, залежно від розв’язання окремих задач.

Так звані індикатори ринку акцій компанії фактично також можна зарахувати до вищевикладеного аналізу коефіцієнтів. Відмінність між аналізом індикаторів ринку акцій і аналізом коефіцієнтів полягає в тому, що друга група показників характеризує фінансовий стан компанії, в той час як перша ґрунтується безпосередньо на аналізі ринкових характеристик акцій компанії. В економічній літературі розглядається велика кількість індикаторів, які характеризують акції певної компанії. До найбільш значущих з них можна віднести:

1) прибуток на акцію;

2) відношення ціни акції до прибутку на акцію;

3) відношення ціні акції до її балансової вартості;

4) дивідендний дохід на акцію


2.2 Особливості діяльності та динаміка курсу акцій ВАТ «Укрнафта»

Поверхневий огляд діяльності ВАТ «Укрнафта» протягом 1998-2004 років дозволяє виявити наявність кількох позитивних тенденцій, що безумовно вплинули на ринок акцій цієї компанії та зробили її так званою “блакитною фішкою” українського ринку. По-перше, суттєвим позитивним зовнішнім фактором було зростання цін на нафту як на світовому ринку, так і в Україні. Це дозволило компанії отримувати більші доходи від реалізації власної продукції та створило певний інвестиційний клімат навколо акцій ВАТ «Укрнафта». По-друге, попит інвесторів підтримувало зростання показника прибутку компанії протягом 1998-2004 років. По-третє, акції ВАТ «Укрнафта» включено до лістингу на Першій фондовій торговельній системі (ПФТС) та Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ). Зокрема, у ПФТС акції ВАТ «Укрнафта» входять до десятки акцій компаній, що мають найбільший обсяг укладених з ними угод та є досить ліквідними. До негативних факторів, які виявляються шляхом поверхневого огляду, можна зарахувати той факт, що протягом 1998-2004 років ВАТ «Укрнафта» жодного разу не платила дивідендів. Більш глибокий аналіз показників фінансово-господарської діяльності ВАТ «Укрнафта» за 1998-2004 роки, зокрема вертикальний та горизонтальний аналіз статей балансу та звіту про фінансові результати, а також коефіцієнтний аналіз та аналіз показників, дозволили зробити ряд висновків:

1. Загальна динаміка статей балансу та звіту про фінансові результати ВАТ «Укрнафта», за винятком 2002 року, є позитивною;

2. Досить високими та такими, що мають позитивну динаміку, є показники рентабельності статутного капіталу, рентабельності власного капіталу, рентабельності продажів. У цілому всі коефіцієнти потягом останніх років знаходились в межах норми, мали позитивну динаміку та дозволяли стверджувати про стійкий фінансовий стан цієї компанії;

3. Показники чистого доходу на одну акцію та грошового потоку на одну акцію протягом майже всього періоду аналізу перевищували середньорічне значення курсу акцій ВАТ «Укрнафта». Це свідчило про інвестиційну привабливість цих акцій;

4. Балансова вартість акції ВАТ «Укрнафта» в 1998 році в 20 разів перевищувала курс акцій на кінець року. Це свідчило про надзвичайно високу недооціненість цих акцій ринком та стало передумовою для зростання їх курсу протягом 1998-2004 років, поки курс акцій не зрівнявся з їх балансовою вартістю наприкінці 2004.

Таким чином, у період 1998-2004 років усі показники, що характеризують фінансово-господарський стан ВАТ «Укрнафта» та привабливість його акцій, мали позитивну динаміку. Проте залишається питання: чи збігалася їх динаміка їх рухом курсу акцій цієї компанії на ринку, зокрема в ПФТС, і чи була суттєва залежність між фундаментальними показниками діяльності ВАТ «Укрнафта» та ціною на ринку його акцій, динаміку якої в 1998-2004 роках можна охарактеризувати як впевнене зростання. Математично залежність між рухом курсу акцій та фундаментальними показниками діяльності компанії можна оцінити за допомогою кореляційного аналізу (Додаток А)Як видно з таблиці 1, до показників, що мали найбільший вплив на динаміку курсу акцій ВАТ «Укрнафта», можна зарахувати залишкову вартість основних фондів, розмір оборотних активів та сукупних активів компанії, кредиторську заборгованість, довгострокові зобов’язання, дохід (виторг) від реалізації та собівартість реалізованої продукції. Аналіз динаміки та визначення напрямку руху в майбутньому саме перелічених вище показників був доцільним при прогнозуванні ринкової вартості акцій цієї компанії, тому що більше ніж у 80% випадків їх рух був пропорційний та відбувався в тому ж напрямку, що й рух курсу акцій ВАТ «Укрнафта». Виходячи з динаміки цих показників, можна було прогнозувати подальше зростання курсу акцій компанії у 2005 році, що фактично й сталося, коли в липні 2005 їх курс сягнув 170 грн.