Смекни!
smekni.com

Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі (стр. 7 из 7)

12. Златкіс Б. І. Ринок цінних паперів: виводи, плани // Фінанси. - 2002. - № 2, С.3.

13. Мендрул О. Г., Павленко І. А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. Посібник. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 156.

14. Мендрул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 156.

15. Міньков В. І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України // Фінанси України. – 2005. - № 12, С. 104-114.

16. Оскольський В.В. Реалії та перспективи ринку цінних паперів в Україні // Вісник Національного банку України – 2001. - №1, С.6-7.

17. Павлов В. І., Пилипенко І. І., Крив'язюк І. В. Цінні папери в Україні: Нав-чальний посібник. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор. 2004. – С. 400.

18. Підхомний О. М. Актуальні проблеми контролю вітчизняного ринку цінних паперів // Фінанси України. – 2004. - № 9, С. 134-142.

19. Рекуненко І. І. Роль корпоративного кредитного рейтингу у становленні фондового ринку України //Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 3(33). – С.42-49.

20. Ринок цінних паперів: підручник / Під ред. В. А. Галанова, А. І. Басова. - К.: Фінанси і статистика, 2002. – С.154.

21. Р. Р. Булатов. Діяльність комерційних банків на фондовому ринку // Гроші і кредит. - 2000. - № 11, С.41.

22. Сідельникова Л. Операції банків с цінними паперами // Аудитор. - 2004. - № 1, С.10.

23. Шафран Н. Фундаментальний аналіз акцій в Україні: оцінка впливу мікроекономічних факторів на формування ринкової вартості акцій // Економіст. – 2005. - № 11, С. 53-57.

24. Яценюк А. Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвтку // Вісник НБУ. – 2004. - № 11, С. 4-9.


Словник економічних термінів

Цінний папір – особлива форма існування капіталу, відмінна від його товарної, продуктивної і грошової форм, яка може передаватися замість нього самого, звертатися на ринку як товар і приносити дохід, разом з його існуванням в грошовій, продуктивній і товарній формах.

Акція – одиничний внесок в статутній капітал акціонерного суспільства з витікаючими правами.

Облігація – боргове зобов'язання, по якому емітент зобов'язуються виплатити в певний термін і саму позику (амортизацію), і позиковий відсоток, який є прибутком.

Ощадний сертифікат – цінний папір, що засвідчує суму внеску, внесеного в банк, і право вкладника на отримання після закінчення встановленого терміну суми внеску і обумовлених в сертифікаті відсотків в банку, що видав сертифікат або в іншому філіалі банку.

Чек – письмове доручення чекодавця банку, сплатити чекоотримувачу вказаної в ньому суму грошей, це цінний папір, що надає собою платіжно-розрахунковий документ.

Коносамент – документ стандартної форми, прийнятої в міжнародній практиці, на перевезення вантажу, який засвідчує його завантаження, перевезення і право на отримання.

Варранти на акції – цінні папери, що дають право її власнику купити певну кількість акцій даної компанії протягом певного часу за фіксованою ціною.

Ф'ючерсні контракти – стандартний біржовий договір купівлі-продажу біржового активу в певний момент часу в майбутньому за ціною, встановленою сторонами операції у момент її висновку.

Ринок цінних паперів – сукупність економічних відносин з приводу випуску і обігу цінних паперів між його учасниками.

Емітент – юридична особа, група юридичних осіб, зв'язаних між собою договором, або органи державної влади і органи місцевого самоврядування, несучі від свого імені зобов'язання перед інвесторами цінних паперів по здійсненню прав, засвідчених цінним папером.

Брокером вважають професійного учасника ринку цінних паперів (фізичну особу або організацію), який займається брокерською діяльністю.

Дилером називається професійний учасник ринку цінних паперів (фізична особа або організація), здійснюючий дилеровську діяльність.

Джобери – учені-аналітики грошового ринку.

Фінансові ринки (ринки капіталів) – ринки посередників між первинними власниками грошових коштів і їх кінцевим користувачами.