Смекни!
smekni.com

Розвиток ринку страхових послуг в Україні (стр. 9 из 18)

Привести у відповідність рівень затверджених тарифів з фактичною збитковістю по ряду обов'язкових видів страхування;

Отримання можливості реалізовувати нові обов'язкові види страхування, на законодавчому рівні систематизувати питання, що стосуються страхового шахрайства, єдиної бази клієнтів, перестрахування, оподаткування, частини законодавства, що регулюють відповідальність страхувальника і страховика та ін.

Якісна регуляторна політика вдосконалить правила на страховому ринку, дасть більше можливостей для всіх учасників страхового ринку вести бізнес і розвиватися;

Спад страхування в 2009 році дасть поштовх страховим компаніям до пошуку нових ринкових ніш, які вимагатимуть нові продукти, послуги та рівень сервісу. Більше увагу буде приділено юридичним особам, розвитку агентської мережі, малому та середньому бізнесу;

Значне посилення штрафних санкцій за недотримання вимог правил дорожнього руху дозволило знизити на 30-40% кількість ДТП, що в свою чергу позитивно впливає на збитковість страхових компаній. Це компенсує зростання цін на запасні частини автомобілів і обслуговування на СТО, які є найбільш істотними у видатковій частині страховиків;

Після стабілізації обстановки на фінансових ринках на страховому ринку залишаться сильні бренди, які за сприятливої загальноекономічної ситуації швидко відновлять темпи зростання ринку.

В цілому можна зазначити, що незважаючи на зниження темпів зростання страхового ринку в 2009 році можна припускати його стабілізацію в 2010-2011рр. та швидке відновлення втраченого обсягу платежів.

В Україні це буде залежати від наявності та обсягу ресурсів, правильності їх використання і рішучих дій з боку держави в страховій сфері. В випадку, якщо Україна буде використовувати винятково внутрішні резерви та еволюційний шлях розвитку, то вихід із рецесії буде тривалим, якщо будуть використані перевірені технології, додаткові ресурси і високопрофесійні фахівці, то це значно прискорить процес відновлення страхового ринку.[53, c. 87]

На мою думку, зміниться і ставлення самих страховиків до своєї позиції на ринку. Фінансова криза покладе кінець епохи проектів, побудованих на принципах швидкого отримання прибутку, створення швидких "проектів під продаж" і тому подібного. Після багатьох років стрімкого зростання економіки за рахунок позикового капіталу, зараз перед страховиками стоїть завдання знову привести темпи зростання у відповідність з ключовими показниками економіки, привести свої, значно роздуті витрати, навчиться оперативно реагувати на ринкову ситуацію і приймати правильні управлінські рішення.

В основному, швидкий розвиток страхових компаній відбувся за рахунок коштів отриманих від страхування заставного майна (автомобілі та майно).Я думаю, що страховики в подальшому будуть більш обережно будувати стратегії свого розвитку і при цьому приділять значну увагу тим факторам, які можуть критично впливати на бізнес. Вельми вірогідні також диверсифікація каналів продажів, освоєння непов'язаних сегментів ринку, перегляд обсягу формуються резервів та умов перестрахування.

Отже, криза має створити сприятливі умови для формування та відродження базових принципів системного та еволюційного розвитку страхового бізнесу, які побудовані на довгострокових зважених стратегіях та шляхах поступового розвитку.

2.2 Аналіз фінансово-економічних показників діяльності страхового ринку України

Страховий ринок України в першому кварталі 2009 року розвивався в умовах складної ситуації в реальному секторі економіки та при загальному спаді виробництва. За результатами 1 кв. 2009р. в більшості показників страхової діяльності відмічалися темпи спаду (таблиця 2.1), у порівнянні до 1 кв. 2008 року динаміка показників свідчила про такі тенденції:

• на 18,8% знизилася кількість укладених договорів (крім н/в),

при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, знизилася на 11,4%, а договорів з юридичними особами - на 43,2%;

• до 5% знизилися страхові виплати-відшкодування: валові страхові виплати-відшкодування впали на 2,3%; чисті страхові виплати – на5%;

• більш як удвічі, ніж страхові виплати, скоротилися обсяги страхових премій:на 12,7% знизилися валові страхові премії; на 15,3% - чисті страхові премії;

• на 21,2% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для покриття страхових резервів, - на 16,8%;

• на 15% зросли страхові резерви, при цьому технічні резерви - на 10,4%, а резерви зі страхування життя - на 47,0%;

• на 9,1% знизилися обсяги перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку на 7,1%, на зовнішньому -на 17,8%;

• на 4,1% (або на 19 компаній) збільшилась кількість страхових компаній.

Таблиця 2.1

Динаміка основних показників діяльності страховиків у 1 кварталі 2007-2009рр.

Показники 1кв.2007 1кв.2008 1кв.2009 Темпи приросту
1кв.08/1кв.07 1кв.09/1кв.08
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, одиниць
Кількість договорів, крім договорів з обов‘язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, у тому числі: 3 863 376 5 991 606 4 862 694 55,1% -18,8%
- зі страхувальниками – фізичними особами 3 099 471 4 789 295 4 241 989 54,5% -11,4%
- зі страхувальниками – юридичними особами 686 125 1 095 283 622 424 59,6% -43,2%
Кількість договорів з обов‘язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті 26 095 241 159 532 848 130 094 399 511,3% -18,5%
Страхова діяльність, млн.грн.
Валові страхові премії 3505,8 5 360,0 4 677,2 52,9% -12,7%
Валові страхові виплати 774,0 1 543,1 1 507,2 99,4% -2,3%
Рівень валових виплат, % 22,1 28,8 32,2 30,4% 11,8%
Чисті* страхові премії 2459,3 3715 3 148,2 51,1% -15,3%
Чисті* страхові виплати 674,1 1 469,8 1 396,5 118,0% -5,0%
Рівень чистих виплат, % 27,4 39,6 44,4 44,5% 12,1%

* Чисті страхові премії та виплати – скориговані валові страхові премії (або виплати), що за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування(премій/виплат відповідно), для виключення подвійного рахунку

Перестрахування, млн.грн.
Сплачено на перестрахування, у тому числі: 1 296,2 2023,7 1 840,4 56,1% -9,1%
- перестраховикам-резидентам 1 046,5 1 645,0 1 529,0 57,2% -7,1%
- перестраховикам-нерезидентам 249,7 378,7 311,4 51,7% -17,8%
Виплати, компенсовані перестраховиками, у тому числі: 122,1 116,2 168,4 -4,8% 44,9%
- перестраховиками-резидентами 22,2 42,9 110,7 93,2% 157,9%
- перестраховиками-нерезидентами 99,9 73,3 57,7 -26,6% -21,3%
Отримані страхові премії від перестрахувальників-нерезидентів 18 57,7 37,4 220,6% -35,2%
Виплати, компенсовані перестрахувальникам-нерезидентам 110 294,06 224,4 167,3% -23,7%
Страхові резерви, млн.грн.
Обсяг сформованих страхових резервів, у тому числі: 5 537,50 8 443,5 9 713,3 52,5% 15,0%
- резерви зі страхування життя 673,00 1 080,8 1 588,4 60,6% 47,0%
- технічних резервів 4 864,5 7 362,7 8 124,9 51,4% 10,4%
Активи страховиків та статутний капітал, млн.грн.
Загальні активи страховиків 23 967,8 32 691,2 39 636,4 36,4% 21,2%
Активи, визначені ст. 31 Закону України „Про страхування” 16 089,0 19 490,8 22 774,9 21,1% 16,8%
Обсяг сплачених статутних фондів 8 655,6 11 065,1 12 967,5 27,8% 17,2%

Станом на 31.03.2009кількість страхових компаній (СК) становила 477 компаній (таблиця 2.2), що в порівнянні з 1кв.2008 р. на 19 компаній більше (або на 4,1%). У тому числі на 6 збільшилася кількість СК "life" - до 75 компаній, та на 15 - СК "non-life", до 402 компаній. За 1 кв.2009 року не було включено жодної компанії з іноземними інвестиціями.[6]

Таблиця 2.2

Кількість страхових компаній станом на 31.03.2009

На кінець 1 кв.2009 року за даними (Таблиці 2.3) кількість філій, дирекцій та відділень продовжила зростати в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Разом з тим, обсяги надходжень страхових премій значно скоротилися (на 26,5%), тоді як обсяги страхових виплат та відшкодувань навпаки зросли (на 128,0%).

Таблиця 2.3

Структурні підрозділи страховиків у розрізі областей та їх

показники діяльності

Місцезнаходження Кількість філій по областях Кількість дирекційпо областях Кількість відділеньпо областях Кількість представництв по областях Страхові платежі (премії, внески), млн.грн Страхові виплати тастрахові відшкодуван ня, млн.грн.
Вінницька область 55 5 32 7 18,5 7,6
Волинська область 52 6 24 6 15,9 4,8
Дніпропетровська область 120 11 42 15 65,5 24,6
Донецька область 93 14 46 13 62,1 25,6
Житомирська область 45 7 27 5 12,5 5,5
Закарпатська область 43 6 22 7 21,0 6,3
Запорізька область 92 12 46 8 45,7 18,1
Івано-Франківська область 48 5 26 8 14,8 4,9
Київська область 47 3 35 3 22,8 10,9
Кіровоградська область 41 5 23 6 10,1 6,0
м. Київ 106 15 39 10 256,9 154,6
Луганська область 94 6 37 12 31,9 468,2
Львівська область 102 8 48 9 48,0 19,6
Миколаївська область 48 7 26 5 18,9 8,0
Одеська область 77 9 54 11 47,0 22,9
Полтавська область 60 7 37 9 19,1 7,1
Рівненська область 44 5 25 6 16,3 3,8
Сумська область 43 5 26 5 10,3 3,2
Тернопільська область 40 5 24 5 11,7 3,6
Харківська область 69 6 42 9 35,2 17,0
Херсонська область 46 6 27 6 12,5 5,6
Хмельницька область 49 6 31 9 13,2 5,6
Черкаська область 46 6 26 8 14,8 6,9
Чернівецька область 32 4 14 5 8,7 3,6
Чернігівська область 62 5 27 4 12,8 4,5
Автономна Респ.Крим 78 14 33 9 29,9 12,6
в т.ч. м. Севастополь 12 5 2 2 6,8 3,6
Всього за 1 кв.2009р. 1632 188 839 200 876,2 861,0
порівняння дані за 1 кв.2008 року:
Всього за 1 кв.2008р. 1379 172 674 203 1 191, 8 377,6
Відхилення (1кв.2009 – 1кв.2008) 253 16 165 -3 -315,6 483,5

Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками від страхування та перестрахування ризиків (від страхувальників та перестрахувальників), за січень-березень 2009 року становила 4 677,2 млн. грн., з них: