Смекни!
smekni.com

Раціоналізація трудових процесів (стр. 3 из 6)

У подальшi роки, за рахунок власних капiталовкладень в науково-технiчнi розробки i технiчне переоснащення, пiдприємство розширило номенклатуру виробництва, освоїло прилади нової технiки, а саме: 1994 рiк ― побутовий лiчильник облiку холодної i гарячої води КВ- 1,5, 1998 рiк ― лiчильник облiку тепла, 1999 рiк ― регулятор тиску газу РДГС-10, якi на сьогоднi забезпечують стабiльнiсть iснування пiдприємства.

ВАТ "Електротермометрiя" здiйснює реалiзацiю своєї продукцiї через мережу представництв (Київське, Львiвське, Одеське, Iвано-Франкiвське, Луганське, Сiмферопольське) i регiональних дiлерiв.

В основному продукцiя поставляється на ринок України ( бiля 94%), колишнi країни СНГ (Росiя, Бiлорусiя, Латвiя, Литва, Молдова, Естонiя, Вiрменiя, Узбекистан, Туркменiстан) ― 6%. Основними споживачами є пiдприємства металургiйної, машинобудiвної, обробної, хiмiчної, харчової промисловостi, атомнi електростанцiї, теплової, енергетичної галузей, водоканали i т.д.

Метою господарської діяльності товариства є найбільш ефективне використання власного та іншого майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для насичення споживчого ринку, задоволення потреб населення в продукції та отримання прибутку для наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів товариства.

На сьогодні основними видами діяльності, якими займається ВАТ "Електротермометрія" є:

1. Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури.

2. Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням

3. Дiяльнiсть автомобільного вантажного транспорту.

Предметом діяльності товариства є:

– розробка, виробництво, реалізація та сервісне обслуговування приладів контактної термометрії для всіх галузей народного господарства, засобів обліку енергоносіїв, метрологічного та випробувального обладнання;

– виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, спрямованих на модернізації продукції, що випускається і розробку нових видів продукції;

– будівництво підрядним і господарським способом промислових і соціальних об’єктів;

– збір та первинна обробка брухту дорогоцінних металів з метою використання продукту переробки у виробництві приладів контактної термометрії, переробка інших видів вторинної сировини та відходів виробництва;

– придбання, зберігання та реалізація нафтопродуктів, у тому числі на умовах оптової торгівлі та консигнації;

– гуртова, комісійна, роздрібна та консигнаційна торгівля промисловою продукцією та іншими товарами народного вжитку, транспортними засобами, механізмами, в тому числі й іноземного виробництва;

– благодійницька діяльність;

– створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;

– діяльність їдалень на підприємствах і установах;

– надання послуг у сфері соціально-побутового обслуговування населення, у тому числі підприємств торгівлв, громадського харчування, відпочинку, розваг та туризму;

– медична практика;

– стоматологічна практика;

– діяльність у сфері відпочинку, розваг, культури та спорту;

– здійснення зовнішньоекономічної діяльності, угод по експорту та імпорту, в тому числі:

а) експорт товарів (продукції) власного виробництва;

б) експорт товарів (продукції) не власного виробництва без переходу права власності;

в) експорт товарів (продукції) не власного виробництва з переходом права власності;

г) імпорт товарів (продукції) для власних потреб, у тому числі для здійснення виробничо-

господарської, фінансової та іншої діяльності;

д) імпорт товарів (продукції) не для власних потреб без переходу права власності;

– виробництво матеріалів, устаткування, технічних засобів, а також іншої продукції виробничо-технічного призначення;

– надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, у тому числі послуг з фінансового посередництва, представництво іноземних фірм в Україні, на підставі укладених угод про посередництво; надання послуг іноземним та українським суб’єктам господарської діяльності у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, та фрахтових, консультаційних, інформаційних, маркетингових, брокерських, митних, агентських послуг щодо найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців для роботи за кордоном та інших, що прямо і виключно не заборонені чинним законодавством України;

– створення власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій, у магазинах та інших торговельних закладів;

– будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів та інших комунальних закладів;

– організація та проведення концертів, вечорів відпочинку, інших видовищних заходів;

– здійснення спільной підприємницької діяльності з усіма суб’єктами підприємницької діяльності;

– організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі.

Структура управління ВАТ "Електротермометрія" являє собою систему лiнiйно-функцiонального підпорядкування. Вищим органом управлiння товариством є загальнi збори акцiонерiв. Свою дiяльнiсть вони спрямовують через керiвнi органи товариства: спостережну раду, правлiння, ревiзора.

Правлiння складається з голови правлiння i членiв правлiння. Роботою правлiння керує голова правлiння. Головi правлiння також пiдпорядкованi такi пiдроздiли:

- вiддiл iнтегрованих автоматизованих систем управлiння;

- вiддiл iнвестицiй i капбудiвництва;

- спортивний комплекс;

- мережа представництв.

Кожному члену правлiння пiдпорядковуються вiдповiднi пiдроздiли i служби товариства.

Члену правлiння - директору з виробництва:

- виробничий вiддiл з центральною комплектувальною дiльницею;

- заготiвельно-механiчний цех 01;

- механiчно-складальний цех 05;

- складальний цех 09.

Члену правлiння - комерцiйному директору:

- вiддiл забезпечення;

- вiддiл маркетингу та збуту;

- вiддiл зовнiшньо-економiчної дiяльностi;

- транспортний цех;

- склади готової продукцiї;

- склади матерiалiв.

Члену правлiння - технiчному директору:

- науково-технiчна рада;

- вiддiл головного конструктора з експериментальною дiльницею;

- вiддiл головного технолога;

- вiддiл метрологiчних технологiй i механiзацiї з дiльницею;

- iнструментальний вiддiл;

- iнструментальний цех 16;

- управлiння механiка i енергетика;

- ремонтно-механiчний цех 17;

- вiддiл охорони працi;

- вiддiл технiчної документацiї;

- санпром. лабораторiя.

Члену правлiння - директору з якостi:

- вiддiл технiчного контролю;

- вiддiл головного метролога;

- випробувальний центр;

- калiбрувальна лабораторiя.

Члену правлiння - директору з економiки та фiнансiв:

- вiддiл економiчного аналiзу цiн i заробiтної плати;

- бухгалтерiя;

- фiнансове бюро;

- ревiзiйна група.

Члену правлiння - директору з правового забезпечення i кадрiв:

- вiддiл кадрiв;

- господарський вiддiл;

- юридичний вiддiл;

- харчокомплекс;

- пункт безоплатної медичної допомоги працiвникам;

- стоматологiчний кабiнет;

- гуртожитки (2шт.).

Органи управління та контролю ВАТ "Електротермометрія" забезпечують діяльність товариства відповідно до мети і цілей діяльності діяльності товариства, охорону прав акціонерів, працівників товариства, стратегію розвитку товариства.

Органами управління та контролю ВАТ "Електротермометрія" є:

1. Загальні збори акціонерів товариства.

2. Наглядова (Спостережна) рада.

3. Правління товариства.

4. Ревізор.

5. Корпоративний секретар.

Основні показники господарської діяльності підприємства наведено у таблиці 1.1.

Таблия 1 Основні показники господарської діяльності ВАТ "Електротермометрiя" за 2007 – 2009 роки

Показники Роки Відхилення у %
2007 2008 2009 2007-2008 2008-2009
1. Обсяг виробленої продукції у діючих цінах, тис. грн. 70 254,20 77 855,60 73 841,00 10,8 -5,2
2. Обсяг виробленої продукції в порівняльних цінах, тис. грн. 61 124,50 59 213,00 55 185,20 -3,1 -6,8
3. Чистий доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 58 623,60 65 171,60 62 085,30 11,2 -4,7
4. Валовий прибуток, тис. грн. 10 659,10 8 362,90 6 155,00 -21,5 -26,4
5. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 47 964,50 56808,7 55 930,30 18,4 -1,5
6. Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 3 480,70 4 506,60 654,8 29,5 -85,5
7. Середньооблікова чисельність
- штатних працівників 1 629 1 535 1 451 -5,8 -5,5
- усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 1 468 1 405 1 268 -4,3 -9,8
8. Середньомісячна заробітна плата, грн. 910,14 1 164,39 1 184,86 27,9 1,8
9. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 19 787,30 21 569,90 20 598,00 9,0 -4,5
10. Фонд оплати праці, тис.грн.
- штатних працівників 17 701 21 393 20 546 20,9 -4,0
- усіх працівників 17 791 21 448 20 631 20,6 -3,8

Проаналізувавши дані таблиці 1, можна зробити наступні висновки.

У зв’язку зі світовою фінансовою кризою, яка не оминула ВАТ "Електротермометрiя", на підприємстві спостерігається погіршення багатьох показників.

Так, обсяг виробленої продукції в абсолютних цінах у 2008 році порівняно з 2007 роком зріс на 10,8%, а у 2009 році обсяг виробленої продукції зменшився на 5,2% порівняно з 2008 роком.