Смекни!
smekni.com

Раціоналізація трудових процесів (стр. 4 из 6)

Обсяг виробленої продукції в порівняльних цінах у 2008 році порівняно з 2007 роком зменшився на 3,1%, а у 2009 році обсяг виробленої продукції зменшився ще на 6,8% порівняно з 2008 роком.

Валовий прибуток ВАТ "Електротермометрiя" у 2008 році мав тенденцію до збільшення (на 11,2%), але вже у 2009 році цей показник впав на 4,7%.

Собівартість реалізованої продукції у 2008 році порівняно з минулим роком зросла на 18,4%, а у 2009 році – зменшилась на 1,5%, що є позитивною тенденцією. Чистий прибуток, який ВАТ "Електротермометрiя" отримало у 2008 році був вищим на 29,5% від аналогічного показника у 2007 році, проте у 2009 році він зменшився аж на 85,5%.

На підприємстві спостерігається постійне зменшення середньооблікової чисельності працюючих (на 5,7% у 2008 і на 5,5% у 2009). В цей же час середньомісячна заробітна плата зростає (на 27,9% у 2008 та лише на 1,8% у 2009 році.).

Середньорічна вартість основних виробничих фондів ВАТ "Електротермометрiя" у 2008 році зросла на 9,0% порівняно з вартістю основних виробничих фондів у 2007 році, а у 2009 році – зменшилась на 4,5%.

Таблиця 2 Аналіз динаміки виготовлення продукції ВАТ "Електротермометрія" за 2007-2009 роки

Продукція Обсяг виробленої продукції в порівняльних цінах, тис.грн.
2007 2008 2009
Водолічильники 32 563,1 31 656,6 29 936,9
РДГС 17 619,8 16 135,9 15 524,3
Термометрія 10 463,5 10 965,3 9293,6
Інше 478,1 455,2 430,4
Всього 61 124,5 59 213,0 55 185,2

Рис. 2. Аналіз динаміки виготовлення продукції ВАТ "Електротермометрія"

Отже, найбільший обсяг виготовлення продукції припадає на водолічильники, проте тут спостерігається тенденція до зниження В 2008 році цей показник зменшився з 32 563 тис.грн. до 31 656,6 тис.грн. або на 2,8%, а у 2009 – ще на 5,4% і таким чином дорівнює 29 963,9 тис.грн..

Виготовлення регуляторів тиску газу (РДГС) у 2008 році скоротилось на 8,4%, а у 2009 році – на 3,8%, що спичинило зменшення обсягу продукції з 17 619,8 тис.грн. до 15 524,3 тис.грн.

Обсяг виробництва приладів контактної термометрії у 2008 році виріс на 4,8%, проте вже у 2009 році скоротився на 15,4%, і становив 9293,6 тис.грн. проти 10 463,5 тис.грн. у 2007 році.

Загальний обсяг виготовленої продукції з 2007 по 2009 рік скоротився на 9,7% і становив 55 185,2 тис.грн.

Продуктивність праці – це відношення кількості виробленої продукції до витрат робочого часу, затраченого на її виготовлення. Продуктивність праці є характеристикою ефективності затрат праці у процесі виробництва. Проведемо аналіз продуктивності праці на ВАТ "Електротермометрія" за 2007-2009 роки.

Таблиця 3 Аналіз продуктивності праці ВАТ "Електротермометрія" за 2007-2009 роки

Показники Роки Відхилення у %
2007 2008 200 2008-2007 2009-2008
Обсяг виробленої продукції в порівняльних цінах, тис. грн. 61 124,5 59 213,0 55 185,2 -3,1 -6,8
Середньоспискова чисельність працюючих, чол. 1 468 1 405 1 268 -4,3 -9,8
Продуктивність праці , грн./чол. 41 637,94 42 144,48 43 521,45 1,2 3,3

Дані таблиці 3 показують, що обсяг виробленої продукції постійно зменшуються. В цей же час скорочуються чисельність працівників: на 4,3% у 2008 році та на 9,8% у 2009 році. Однак продуктивність праці постійно зростає: на 1,2% у 2008 році та на 3,3% у 2009 році. Це можна пояснити впровадженням у виробництво нових технологій., що дозволило з одного боку підвищити продуктивність праці, а з іншого – вивільнити надлишок працівників.

Трудомісткість продукції є важливим показником продуктивності праці.

Трудомісткість продукції визначається затратами робочого часу на одиницю продукції. Тому дуже важливо провести аналіз трудомісткості продукції.

Таблиця 4 Аналіз трудомісткості продукції ВАТ "Електротермометрія" за 2007-2009 роки

Показники Роки Відхилення у %
2007 2008 2009 2007-2008 2008-2009
1. Обсяг товарної продукції, тис. грн. 70 254,2 77 855,6 73 841,0 +10,8 -5,2
2. Відпрацьовано усіма робітниками, тис.люд.-год 2 655,0 2 531,4 2 248,9 -4,7 -11,2
3. Питома трудомісткість на 1000 грн., люд.-год 37,8 32,5 30,5 -14,0 -6,3
4. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн. 26,5 30,8 32,8 +16,2 +6,8
5. Середньорічний виробіток одного робітника, грн. 58 061,3 64 343,5 61 025,6 +10,8 -5,2

Провівши аналіз трудомісткості продукціїВАТ "Електротермометрiя" у 2007-2009 роках, можна зробити наступні висновки.

Питома трудомісткість має чітку тенденцію до зниження, що є позитивними змінами, оскільки це веде до зниження собівартості продукції. Так, у 2008 році порівняно з 2007 роком питома трудомісткість продукції знизилась на 4,7%. У 2009 році порівняно з 2008 роком питома трудомісткість продукції знизилась ще на 11,2%.

В цей же час середньогодинний виробіток одного робітника зростає (на 16,2% у 2008 році та на 6,8% у 2009 році).

Виробничий відділ ВАТ "Електротермометрія" складається з чотирьох цехів, кожен з яких в свою чергу має певні дільниці:

1. Заготівельний цех:

- ливарна дільниця;

- штампувальна дільниця;

- дільниця пресування гуми;

- дільниця термопласти-автоматів;

- дільниця аргонадуваного зварювання;

- гальванічна дільниця.

2. Механічний цех:

- дільниця цоколя;

- токарна дільниця;

- слюсарно-механічна дільниця.

3. Механо-складальний цех:

- складальна дільниця;

- випробувальна дільниця;

- механічна дільниця.

4. Складальний цех.

В кожному з вищезазначених цехів відбуваються специфічні трудові процеси.

Таблиця 5 Характеристика трудових процесів ВАТ "Електротермометрія"

№ п/п Назва процесу Характеристика
1 Процес виробництва продукції
1.1 Виготовлення регуляторів тиску газу

Даний процес проходить такі етапи:

- виготовлення корпусу (ливарне виробництво, механічна обробка, випрбування);

- виготовлення деталей ;

- складання виробу;

- калібрування, обдування, слюсарні роботи;

- приймання представниками Держстандарт тметрології.

1.2 Виготовлення водолічильників

Даний процес проходить такі етапи:

- виготовлення корпусу, фланцювального кільця, фланця мембрани та пластини мембрани (ливарне виробництво, механічна обробка, випрбування);

- виготовлення комплектуючих деталей з термопластику (лічильний механізм, штуцера тощо);

- складання виробу;

- калібрування;

- механічна обробка;

- приймання представниками Держстандарт тметрології.

1.3 Виготовлення приладів контактної термометрії

Даний процес проходить такі етапи:

1. Обробка складових деталепй:

- кришка: підготовка пресматеріалу, пресування та обробка деталей;

- корпус: пресування деталей, слюсарно-збиральні операції;

- гільза: токарно-револьверна обробка, електричне зварювання;

- виготовлення шайби, прокладки, кільця для ущільнення;

- штуцера: пресування, обробка;

2. Складання:

- збирання пакету: слюсарні рботи, засипка пакету для ущільнення, контроль;

- збирання приладу: обдування, гравірування, паяння, слюсарно-збиральні роботи, контрольні роботи.

Продовження таблиці 5
2 Процес транспортування Підприємство має власний транспортний цех, що забезпечує його потребу в доставці сировини та матеріалів безпосередньо на виробництво, а ткож готової продукції до споживачів.
3 Процес формування і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства На підприємстві постійно здійснюється оновлення техніко-технологічної бази. Так, протягом 2009 року було збудовано i придбано основних засобiв на загальну суму 2740 тис.грн., в т ч .: - будинки та споруди - 845 тис.грн.; - машини та обладнання - 896 тис.грн.; - транспортнi засоби - 247 тис.грн.
4 Процес розподілу продукції на ринку Здійснюється через мережу представництв (Київське, Сiмферопольське, Одеське, Луганське, Львiвське та Iвано-Франкiвське представництво)
5 Процес охорони праці Виконується службою охорони праці підприємства. Охорона праці працюючих в умовах інтенсивного переозброєння виробництва на базі комплексної автоматизації і механізації може бути забезпечена лише при всебічному врахуванні можливостей людини в трудовому процесі.

Провівши аналіз трудових процесів на підприємстві, можна зробити висновок про необхідність раціоналізації виробничого процесу, оскільки у 2009 році знизився обсяг продукції як в діючих, так і впорівняльних цінах, що призвело до отримання підприємством збитку.

Істотним недоліком даного виробничого процесу є примітивізація праці робітників, зведення її до виконання елемснтарних механічних операцій, що є наслідком високої диференціації технологічного процесу. Це робить працю малозмістовною, суперечить загальній тенденції підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня працівників. Тут також наявні непривабливі для людини жорсткий ритм роботи, відсутність реалізації індивідуальних можливостей. Цей недолік виробничого процесу усувається його автоматизацією і створенням автоматичних потокових ліній, на яких усі технологічні операції і транспортування предметів праці здійснюються автоматично.