Смекни!
smekni.com

Раціоналізація трудових процесів (стр. 5 из 6)

Другим недоліком виробничого процесу є суперечливість між його тяжінням до конструктивно-технологічної стабільності, тобто консервативністю, і вимогою динамічності виробництва, поновлення продукції внаслідок науково-технічного прогресу та потреб ринку. Цю негативну сторону можна нейтралізувати підвищенням гнучкості технологічних систем, застосуванням машин з числовим програмним керуванням, впровадженням автоматичних багатофункціональних маніпуляторів-роботів.

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ВАТ "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРIЯ"

Провівши аналіз організації трудових процесів на ВАТ "Електротермометрія", слід було б відмітити, що в 2009 році значно зменшились значення таких показників як виготовлення продукції та прибуток підприємства. В цей же час продуктивність праці зростає, що забезпечує трудовий потенціал працівників підприємства. Подальше нарощення обсягів виробництва можливе лише за умови вдосконалення процесу виробництва продукції. Нова технологія дала б змогу скоротити непотрібні операції, заощадити час та зекономити частину фонду оплати праці за рахунок вивільнення працівників.

Оновлення техніко-технологічної бази ВАТ "Електротермометрія" можна провести і без значних витрат, що стає можливим завдяки придбанню устаткування в оренду. Оренда або лізинг устаткування також дозволяють підприємству використовувати найсучасніші технології.

Отже, техніко-технологічна модернізація підприємства дозволить підвищити продуктивність праці, що в свою чергу дасть позитивний економічний ефект.

Підприємство планує закупити нове обладнання для виготовлення корпусів для водолічильників. Впровадження агрегатів 52ПА є важливим кроком на шляху до зменшення трудомісткості, а отже, і собівартості продукції.

Проведемо розрахунок приросту продуктивності праці за рахунок збільшення виробітку продукції у розрахунку на одного працівника.

, (3.1)

де В1 і В2 – виробіток на одного працівника в рік відповідно до і після реалізації заходів по впровадженні нової технології, грн..

В 2009 році загальний обсяг готової товарної продукції підприємства становив 73 841 тис. грн., чисельність працюючих – 1451 чол. Таким чином виробіток одного працівника складає

, (3.2)

Де Q – обсяг виготовленої продукції, тис. грн.;

Ч – середньооблікова чисельність працівників, чол.

При впровадженні нової технології обсяг товарної продукції збільшиться з 73 841 до 82 500 тис. грн., виробіток одного працівника зросте з 50,8 до 56,9 тис. грн.

Отже, ми маємо:

Зростання продуктивності праці супроводжується також досягненням високої якості виробленої продукції або послуг, а скорочення витрат робочого часу сприяє зменшенню собівартості продукції. Отже, в результаті запровадження нової технології, що приводить до збільшення обсягу виробітку, продуктивність праці збільшиться на 12%.

Розрахуємо зростання продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості продукції, що відбудеться в результаті впровадження нової технології, яка дозволить скоротити чисельність операцій.

Приріст продуктивності праці у результаті скорочення трудомісткості продукції розраховується за формулою:

(3.3)

де Т – зниження трудомісткості продукції у результаті впровадження заходів.

Трудомісткість в 2009 році складала 30,5 люд.-год. на 1000 грн. продукції. Завдяки запровадженню нової техніки, цей показник можна скоротити до 22 люд.-год. Отже, в нас Т = 8,5. Проведемо розрахунок приросту продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості продукції:


Тобто оновлення техніко-технологічної бази веде до зниження трудомісткості продукції, що є передумовою зростання продуктивності праці.

Зниження трудомісткості з 30,5 до 22 люд.-год. є причиною збільшення продуктивності праці на 9,3%.

Щоб придбати нову техніку, ВАТ "Електротермометрія" крім власних грошових коштів потребує залучення додаткового капіталу на суму 80 000,00 тис. грн.

З метою визначення доцільності та раціональності використання цих коштів на технічну модернізацію підприємства, проведемо розрахунок терміну окупності вкладених інвестицій.

Термін окупності знайдемо за наступною формулою:

(3.4)

де Зед – одночасні витрати, пов’язані з розробкою і впровадженням заходів, тис.грн. ( 80 000,00тис.грн.);

В2 – показники виробітку на одного працівника в рік у діючих цінах після реалізації заходів по впровадженні нової технології (56,9 тис. грн);

С1, С2 – собівартість продукції до і після впровадження заходів, грн. (С1 = 55 930 тис. грн., С2 = 49 750 тис. грн.).

Розрахунки пок5азують, що термін окупності додаткових вкладень в розмірі 80 000,00 тис. грн., складає 3,5 років, тобто за ці роки підприємство верне ці кошти і вже буде працювати на власний прибуток. Цей термін є невеликим, що робить вигідним вкладення даних коштів у розвиток підприємства, і в подальші роки отримувати дохід від основної діяльності підприємства.

Коефіцієнт ефективності (Е) – це величина, обернена до терміну окупності. Коефіцієнт ефективності розраховується за формулою:

(3.5)

Отже, ефективність впроваджених нововведень сягає 0,28.

Одержані показники є основою для вибору варіантів організаційних нововведень і кінцевого прийняття рішень.

Одним із основних завдань діяльності ВАТ "Електротермометрія" є підвищення рівня безпеки праці в цехах, соціального захисту працівників. Підвищення рівня безпеки праці супроводжується збільшенням кількості машин і механізмів, виробничих будівель, приведених у відповідність до вимог стандартів безпеки праці та інших нормативних актів.

Слід дбати про поліпшення санітарно-гігієнічних показників, що характеризується зменшенням вмісту шкідливих речовин у повітрі, поліпшенням мікроклімату, зниженням рівня шуму й вібрації, посиленням освітленості. Необхідно також забезпечувати cкорочення кількості робочих місць, що не відповідають вимогам нормативних актів щодо безпеки виробництва, зменшення чисельності зайнятих, які працюють в умовах, що не відповідають вимогам санітарних норм, збільшення кількості машин, механізмів та виробничих приміщень, приведених до вимог норм охорони праці, зменшення частоти і тяжкості травматизму, частоти професійної захворюваності через незадовільні умови тощо. Це є необхідною умовою для покращення праці працівників, збільшення кількості відпрацьованого часу, що є можливим завдяки зменшенню кількості втрат робочого часу, спричинених тимчасовою непрацездатності працівників і простоями.

Проведемо аналіз кількісті відпрацьованого часу до впровадження нової техніки і після.

Таблиця 6 Аналіз відпрацьованого робочого часу до впровадження нововведень

Показники На одного робітника за рік Відхилення (+, -)
Абсолютне Відносне
2007 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Невиходи на роботу, днів 71 230 62 116 78 227 -9 114 16 111 -13% 26%
у т.ч. з поважних причин 54 833 50 187 58 081 -4 646 7 894 -8% 16%
- чергові відпустки 29 060 288 83 32 901 -177 4 018 -1% 14%
- відпустки на навчання 3 158 2 629 1 204 -529 -1 425 -17% -54%
- відпустки через вагітність і пологи 1039 987 1105 -52 118 -5% 12%
- хвороби 21 014 17 057 22 352 -3 957 5295 -19% 31%
- виконання громадських обов’язків 562 631 519 69 -112 12% -18%
Втрати робочого часу, днів 16 397 11 929 20 146 -4468 8217 -27% 69%
у т.ч.
- простої - - - - - - -
- прогули 28 37 28 9 -9 32% -24%
- невиходи з дозволу адміністрації 16 369 11 892 20 118 -4477 8226 -27% 69%
із них з ініцітиви адміністрації - - - - - - -
- масові невиходи на роботу (страйки) - - - - - - -
Невідпрацьовано всього, днів 87 627 74 045 98 373 -13 582 24 328 -15% 33%

Проаналізувавши дані таблиці 6, можна зробити наступні висновки.

У 2007 році невиходи на роботу становили 16 397 людино-днів, у тому числі з поважних причин – 54 833 людино-дні. У 2008 році цей показник зменшився на 9 114 людино-днів, у тому числі з поважних причин – 4 646 людино-днів, що вважається позитивними змінами. Однак вже у 2009 році невиходи на роботу становили 78 227 людино-днів (на 16 111 людино-днів або на 26% більше порівняно з 2008 роком), у тому числі з поважних причин – 58 081 людино-день (на 7 894 людино-днів більше порівняно з 2008 роком).

Найбільшу частку по поважних причинах невиходу на роботу завжди займають чергові відпустки та хвороби.

Втрати робочого часу у 2008 році становили 11 929 людино-днів, що на 4 468 людино-днів менше, ніж у 2007 році. У 2009 році втрати робочого часу на 8 217 людино-днів перевищили аналогічний показник за 2008 рік.