Смекни!
smekni.com

Раціоналізація трудових процесів (стр. 6 из 6)

Найбільшу частку по втратах робочого часу займають невиходи з дозволу адміністрації.

На ВАТ "Електротермометрiя" не спостерігається простоїв, масових невиходів на роботу (страйків), а також невиходів з ініціативи адміністрації.

В результаті запровадження нової техніки, яка дозволить значно зменшити рівень травматизму, втрати робочого часу на ВАТ "Електротермометрiя" зменшаться. Тобто невиходи на роботу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю зменшаться вдвічі і становитимуть 22 352 : 2 = 11 176 (люд.-год.).

Приріст продуктивності праці за рахунок скорочення втрат робочого часу знайдемо за наступною формулою:

(3.6)

де Евр – скорочення втрат і невиробничих витрат робочого часу, у %

Провівши розрахунки можна побачити, що раціоналізація використання робочого часу неодмінно веде до зростання продуктивності праці. Зменшення рівня травматизму має не лише соціальний, а також і економічний ефект.

Провівши розрахунки можна також побачити те, що раціоналізація процесу виробництва, зниження витрат робочого часу сна ВАТ "Електротермометрiя", що можливе завдяки запровадженню нової техніки, сприяє зростанню продуктивності і рентабельності праці.

Раціоналізація трудових процесів на ВАТ "Електротермометрiя" повинна спиратись на наступні заходи:

1. Модернізація і технічне переоснащення цехів.

2. Створення нових потужностей для виробництва продукції.

3. Оновлення основних виробничих фондів підприємства, реконструкція цехів.

4. Підвищення рівня безпеки праці в цехах, соціального захисту працівників, зниження рівня травматизму.

5. Підвищення ефективності використання сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів.

6. Наукове забезпечення розвитку підприємства шляхом здійснення заходів з підвищення потенціалу.

7. Поліпшення якості виготовленої продукції за рахунок зниження браку.


ВИСНОВКИ

Важливим елементом організації праці на підприємстві є організація робочих місць з метою створення на кожному з них необхідних умов для високопродуктивної і високоякісної праці при якомога менших фізичних зусиллях і мінімальному нервовому напруженні працівника. Організація робочого місця передбачає його планування, устаткування і створення сприятливих умов праці.

Раціональна організація робочого місця передбаачає комплекс заходів, спрямованих на створення на ньому всіх необхідних умов для високопродуктивної праці при повному використанні технічних можливостей устаткування, на підвищення змістовності праці, на збереження здоров'я працюючих.

Провівши аналіз діяльності ВАТ "Електротермометрiя", можна можна зробити висновок про те, що дане підприємство є перспективним вільно конкурує на ринку регуляторів технологічних процесів.

Дане підприємство дбає про забезпечення виробництва кваліфікованим персоналом.

У зв’язку зі світовою фінансовою кризою, яка не оминула ВАТ "Електротермометрiя", на підприємстві у 2009 році спостерігається погіршення багатьох показників.

Так, знизились такі показники його діяльності товариства як обсяг продукції (в діючих цінах на 5,2% та в порівняльних цінах на 6,8%), чистий дохід від реалізації продукції на 4,7% та чистий прибуток аж на 85,5%. Проте спостерігається зниження собівартості на 1,5% та трудомісткості на 6,3%, а також зростання середнього динного виробітку на 6,8% та середньомісячної заробітної плати на 1,8%, що є позитивними тенденціями в діяльності підприємства.

Розрахунки показали, що при заміні старого зношеного обладнання, яке на сьогодні використовує підприємство на нове, обсяг виробленої продукції та продуктивність праці зросте на 12%.

Розрахунки підтверджують, що раціоналізація трудових процесів ВАТ "Електротермометрiя" є економічно обґрунтованим і окупним.

Таким чином нестача капіталовкладень в дане підприємство є причиною сповільнення його розвитку.

На розвиток даного підприємства негативно впливають політичні, фінансово-економічні та виробничо-технологічні фактори.

Політичні фактори проявляються у захисті власного товаровиробника. Вiдмова вiд курсу захисту власного товаровиробника призведе до насичення ринку України аналогами закордонного виробництва, що значною мiрою вплине на обсяги продукцiї, що виробляється.

Фінансово-економічні фактори – це передусім проблема податкового навантаження. Зменшення податкового навантаження призведе до вивiльнення обiгових коштiв, якi можна вкласти у виробництво.

Виробничо-технологічні фактории полягають у наявності застарiлого обладнання. Придбання нового обладнання, нових технологiй, призведе до збiльшення обсягiв виробництва.

Серед групи факторiв, що впливають на дiяльнiсть товариства найбiльш впливовими є фiнансово-економiчнi i виробничо-технологiчнi.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Богиня Д.П. Основи економіки праці: Навчальний посібник/ Д.П.Богиня, О.А.Грішнова.- К.: Знання-Прес, 2002.- 313с.- (Вища освіта ХХI століття) library.if.ua

2. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. — К., "Кондор". — 2003.-296 с. library.if.ua

3. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 232 с.

4. Економіка праці www.refine.org.ua/pageid-1669-2.html

5. Васильков В. Г., Дзюбенко Л. М. Організація виробництва: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 241 с.

6. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 300 с.

7. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 215 с.

8. Чернов В. І., Оленич Є. І. Нормування праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. Є. І. Оленич. — К.: КНЕУ, 2000. — 148 с.