Смекни!
smekni.com

Особливості обліку витрат за статтями калькуляції у нафтодобувній промисловості (стр. 5 из 7)

У вугільній промисловості розглядається калькулювання собівартості добутого 1 т вугілля по статтях витрат, разом з цим зберігається застосована раніше калькуляція по економічним елементам. В цілях посилення контролю за ефективністю виробництва на шахтах матеріальних ресурсів фактичні затрати на добування вугілля групуються по основних процесах виробництва.

В собівартості добування вугілля відсутні такі елементи витрат, як сировина і основні матеріали, тому що у вугільній промисловості головний предмет праці знаходиться в природі.

По статті «Допоміжні матеріали на технологічні цілі» показують витрати на матеріали на ремонт гірничих виробіток, а також вартість матеріалів витрачені на підземний і поверхній транспорт, на підйом вантажу, відбір породи, погрузку вугілля у вагони. Допоміжні матеріали займають близько 12 % всіх витрат на виробництво.

У вугільній1 промисловості є також інші матеріальні витрати, а саме витрати на забезпечення гірничих виробіток і механізмів, кріплень. При відпуску зі складу матеріалів для кріплення вони списуються на фактичну собівартість або неопосередковано на рахунок виробництва, або на рахунок витрати майбутніх періодів. Амортизація на капітальний ремонт кріплення не нараховується.

Залізні і залізобетонні кріплення, призначені для очисних і підготовчих робіт відносяться на собівартість в нормальному порядку через рахунок Витрати майбутніх періодів.

Залізні і залізобетонні конструкції, призначені для поточного ремонту гірничих виробіток списуються на собівартість добутого вугілля в тому місяці, в якому кріплення використовувалось.

Вартість інших матеріалів, які використовуються протягом довгого періоду списуються безперечно на собівартість добутого вугілля. До таких матеріалів відносяться транспортні ролики, арматура та інші.

У вартість матеріалів включаються транспортно-заготівельні витрати в тій частині, в якій вони відносяться до розхідних матеріалів.

За статтею «Паливо і енергія на технологічні цілі» обліковуються всі види палива і енергії, які витрачені на виробничо-технологічні цілі. Покупне вугілля списується на собівартість за прейскурантними цінами, до якої включаються надбавки і знижки за якість і транспортно-заготівельні витрати. Вугілля власного видобутку оцінюється за виробничою собівартістю. В цій статті виражається вартість електроенергії, яка була використана на освітлення гірничих робіт, технологічного комплексу на поверхні і інших об’єктів.

Найбільш значне місце у витратах на виробництво у вугільній промисловості займає заробітна плата. На статтю «Основна заробітна плата виробничих робітників» відноситься основна заробітна плата робітників, які зайняті на очисних і підготовчих роботах, на підземному і поверхньому транспорті, на відбірках породи, на погрузці вугілля у вагони. До цієї статті відноситься відрядна оплата і погодинна, премії, доплати бригадирам за понадурочну роботу.

Частина заробітної плати робітників зайнятих на службах вентеляції, підйому, і інших службових ділянках відноситься до капітального будівництва і капітальному ремонту гірничих робіт.

Основна заробітна плата персоналу допоміжних виробництв, а також заробітна плата робітників зайнятих на утримання і експлуатацію основних засобів відноситься на відповідний рахунок і в калькуляції по статті «Основна заробітна плата виробничих робітників» не відображається.

Додаткова заробітна плата виробничих робітників включає всі виплати, передбачені законодавством про працю, в тому числі оплату передбачених і додаткових відпусток, резерви на одноразових виплат за вислугу років.

Також пі ці статті відображаються нарахування на заробітну плату за відповідними ставками.

В статті «Витрати на підготовку і освоєння виробництва» обліковуються витрати на гірничопідготовчі роботи, пусконалагоджувальні витрати, відчислення у фонд преміювання за здійснення і ведення нової техніки. Витрати на підготовку і використання природних ресурсів мають велику частку в собівартості добування вугілля. На діючих шахтах і розрізах підготовчі роботи діляться на капітальні і експлуатаційні, що викликає необхідність окремого обліку витрат на їх виробництво і включення у собівартість добування вугілля тільки експлуатаційних витрат. Гірничо капітальні роботи відносяться до капітального будівництва, а витрати на ці роботи після здавання гірничих виробіток в експлуатацію переносяться на собівартість вугілля у вигляді амортизаційних відрахувань.

Відрахування у фонд преміювання за здійснення і впровадження нової техніки враховуються у собівартість продукції централізовано в цілому по об’єднанню.

До статті «Витрати на утримання і експлуатацію обладнання» відносять витрати, пов’язані з утриманням, амортизацією і ремонтом виробничого і транспортного обладнання, вартість запасних частин для ремонту обладнання і транспорту, допоміжні матеріали, знос малоцінних і швидкозношуваних предметів, вартість електроенергії, води, пари, стиснутого повітря і інших видів енергії, основна і додаткова заробітна плата з відрахуванням на соціальне страхування допоміжних робітників, які обслуговують обладнання і транспорт, витрати на монтаж і демонтаж шахтних механізмів.

Стаття калькуляції «Цехові витрати» шахтами і розрізами не заповнюється, так як вони мають без цехову структуру. Витрати на утримання персоналу дільниць включаються у «Загально шахтові витрати». На цю статтю відносяться витрати, пов’язані з управлінням і організацією виробництва в цілому.

Загально шахтові витрати діляться на наступні основні групи:

- витрати на управління об’єднанням (основна і додаткова заробітна плата апарату управління, службові відрядження, відрахування на утримання вищестоящих організацій, утримання охорони);

- загальногосподарські витрати (утримання персоналу дільниць, амортизація основних фондів загально шахтового характеру, утримання і ремонт конструкцій, витрати на охорону праці і навчання персоналу);

- податки, сбори і обов’язкові відрахування (відчислення у фонд міністра, відчислення на фізкультурно-масову роботу);

- невиробничі витрати (втрати від протестів, від псування матеріалів, недостачі матеріалів і продукції на складах шахт, оплата за простої залізничних вагонів і інші невиробничі витрати).

Витрати на обслуговування і управління шахтою обліковуються на рахунку Загально шахтові витрати. По закінченню місяця загально шахтові витрати списуються на основне виробництво, а також на послуги по капітальному ремонту непромисловим господарством і іншим організаціям. Загально шахтові витрати розподіляються пропорційно заробітній платі робітників основного виробництва і допоміжних виробництв, відносяться до послуг капітального будівництва, капітального ремонту і інших організаціях.

По місцях виникнення загально шахтових витрат розділяються на витрати, пов’язані з управлінням виробничих об’єднань в цілому, виробничих одиниць, дільниць і цехах. Значна частина загально шахтових витрат, які раніше планувались і враховувались самими підприємствами, централізуються в об’єднаннях. Централізуються і не включаються в собівартість добутого вугілля по шахтах такі статті витрат, як основна і додаткова заробітна плата апарату об’єднання виробничих одиниць, машинно-рахункових станцій, науково-курсових комбінатів і лабораторій, відчислення на утримання вищестоящих організацій. Централізуються також деякі витрати загальногосподарського характеру: утримання пожарної і збройної охорони, витрати на навчання персоналу, амортизаційні відрахування по різних конструкціях, утримання приміщення і інвентарю для професіонально-технічних училищ.

По статті «Інші виробничі витрати» відображаються відчислення і витрати на науково-дослідні і геологорозвідувальні роботи, амортизаційні відрахування основних фондів, які не включені в інші статті, вартість робіт, пов’язаних з приведенням земель поверхня яких порушена гірничими роботами в стан, придатний для господарського використання, відчислення на соціальне страхування з виплатою сум премій і винагородою робітникам із фонду матеріальної допомоги.

В останній час все більша увага приділяється охороні навколишнього середовища. Одне із самих основних заходів по збереженню природи – бережне ставлення до ґрунтів. Рекультивація земель допомагає збереженню і більш повному повторному використанню природних ґрунтів. У зв’язку з цим при добуванні вугілля збільшуються витрати на ці цілі. Але в даний час вони не компенсують всіх втрат від зниження урожайності.

В бухгалтерському обліку відображаються тільки фактичні витрати, які не покривають повний збиток від зниження урожайності ґрунтів. Держава несе значні збитки, збільшуючи по мірі розширення виробництва і росту добування вугілля. Виходячи з народногосподарських інтересів, необхідно забезпечити в обліку визначене число збитків від втрати у зв’язку з погіршенням якості земель для його відновлення.

Розмір амортизаційних відрахувань по шахті залежить від вартості і структури основних фондів. Для визначення собівартості основні фонди діляться на дві частини. В першу входять фонди, пов’язані з обробкою запасів, в другу частину – всі інші виробничі фонди.

Амортизація на повне становлення по гірничокапітальним виробіткам і спеціальними конструкціями нараховується в залежності від ставок, а по інших фондах – на основі затверджених для даного виду основних фондів норм в відсотках до їх первісної вартості. Поточна ставка вираховується кожного року як відношення остаточної вартості основних виробничих фондів першої групи до залишків промислових запасів вугілля. Для розробки яких ці основні фонди створені.

Амортизація на капітальний ремонт як по першій , так і по другій частині основних фондів розраховується за загальновстановленими нормами для даного виду основних фондів у відсотках від їх вартості.