Смекни!
smekni.com

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України" (стр. 10 из 11)

– отримувати необхідну для виконання покладених функцій інформацію;

– приймати участь в нарадах, де розглядаються питання, які відносяться до діяльності працівників банку;

– користуватись всіма трудовими правами визначених чинним законодавством.

Фінансист несе відповідальність за:

– якість і своєчасність виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків;

– порушення чинного законодавства, нормативних документів НБУ, відомчих нормативних документів та інших вказівок та розпоряджень;

– дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку і збереження банківської та комерційної таємниці, відомчих нормативних документів та інших вказівок та розпоряджень;

– самовільне передання виконання своїх обов’язків іншим особам;

– неприйняття рішень з питань, що входять в його компетенцію;

– порушення законодавства з питань фінансового моніторингу.

Фінансист повинен знати:

– закони, постанови, розпорядження, накази, що стосуються його функціональних обов’язків;

– положення та інструкції по організації ведення звітності банківського виробництва;

– нормативно-методичні документи, які регламентують діяльність Ощадбанку, стосовно кредитування;

– Статут Ощадбанку, Положення про територіально-відокремлене без балансове відділення, економічний зміст та технологію банківських операцій та послуг;

– теорію та практику кредитування, порядок укладання та контролю виконання кредитних угод;

– порядок та строки складання статистичної звітності;

– перелік документації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер;

– Положенняпро порядок відкриття та обслуговування карткових рахунків в установах ВАТ «Ощадбанк»

– положення про здійснення банками фінансового моніторингу;

– перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер;

– державну мову;

– правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;

– основи трудового законодавства;

– правила техніки безпеки та правила протипожежної безпеки;

– кваліфікаційні вимоги;

– освіта вища;

– стаж роботи не менше 3‑х років.

3.2 Інформаційна база та технічна база

Інтелектуальними складовими є персональний комп'ютер, електронна пошта та Інтернет. За допомогою цих інтелектуальних складових фінансист має змогу виконувати всі свої обов'язки на найвищому рівні. Робота за допомогою інтелектуальних складових забезпечується правильність ведення аналізу діяльності підприємства. Також інтелектуальними складовими є методичні вказівки та нормативне забезпечення.

Інформаційним забезпеченням (ІЗ) є сукупність проектних рішень по об'ємах, розміщенні, формах організації інформації, циркулюючої в АІТ. Воно включає сукупність показників, довідкових даних, класифікаторів і кодифікаторів інформації, уніфіковані системи документація, спеціально організовані для автоматичного обслуговування, масиви інформації на відповідних носіях, а також персонал, що забезпечує надійність зберігання, своєчасність і якість технології обробки інформації.

Інформаційне забезпечення системи автоматизованого обліку, контролю і аудиту поділяється на:

1) позамашинне інформаційне забезпечення, до якого входить:

а) система класифікації і кодування;

б) система нормативно-довідкової інформації;

в) оперативна документація;

г) нормативно-методичні і конструкторські матеріали по інформаційному забезпеченню.

2) внутримашинне інформаційне забезпечення, яке включає в себе:

а) інформаційна база:

– вихідна інформація;

– вхідна інформація;

– проміжна інформація;

б) комплекс програмних засобів організації і представлення даних.

Технічним забезпеченням (ТЗ) є комплекс технічних засобів збору, реєстрації, передачі, обробки, відображення, розмноження інформації, оргтехніки і ін., що забезпечують роботу АІТ. Центральне місце в комплексі технічних засобів належить ПЕОМ. Структурними елементами ТЗ є також методичні і керівні матеріали, технічна документація і обслуговуючий персонал.

Технічне забезпечення – це комплекс технічних засобів і методів, що забезпечують функціонування ЕОМ.

Технічною основою організації обліку, контролю і аналізу є наступні технічні засоби:

– ПК різних класів;

– принтер;

– лазерний принтер;

– апаратура мережі;

– реєстратори виробництва;

– тощо.

Організації обліку, контролю і аналізу складається з двох етапів:

– вибір обладнання, сумісного між собою;

– вибір периферійної техніки.

Ергономічне забезпечення являє собою сукупність методів, методик, інструкцій, стандартів, нормативів і довідкових документів за допомогою яких вирішуються проблеми різних аспектів: психологічних, фізіологічних, технічних та ін.

При використанні АРМ бухгалтера слід врахувати:

– інформація на екрані відео-терміналу має бути у зручному для сприйняття вигляді;

– діалог з системою будують так, щоб для відповіді користувача треба було натискувати менше клавіш;

– повідомлення системи повинні супроводжуватись короткими звуковими сигналами, а особливо важливі – довгими.

Важливою ергономічною вимогою, виконання якої забезпечує високий рівень обліку, контролю та аналізу є оптимізація параметрів середовища. Основними такими параметрами є рівень освітлення приміщення, інтелектуальне і зорове навантаження, естетичний рівень світло-кольорової композиції в робочій зоні, рівень дисципліни праці та ін.

Важливими факторами умов праці є температура і вологість повітря. Температуру в приміщення при розумовій праці слід підтримувати 18–20*С.

В умовах масового використання ПЕОМ питання ергономічного забезпечення набувають великого значення, оскільки від розв’язання їх значною мірою залежать не тільки продуктивність праці, якість обліку, контролю і аналізу, а й здоров’я облікових працівників.

Ергономічне забезпечення (ЕЗ) як сукупність методів і засобів, використовуваних на різних етапах розробки і функціонування АІТ. Воно призначене для створення оптимальних умов високоефективної діяльності людини в АІТ. До складу ергономічного оснащення АІТ входять: комплекс різної документації, що містить ергономічні вимоги до робочих місць, інформаційних моделей, умов діяльності персоналу, а також набір найбільш доцільних способів реалізації цих вимог і здійснення ергономічної експертизи рівня їх реалізації; комплекс методів, навчально-методичної документації і технічних засобів, призначених для обґрунтування формулювання вимог до рівня підготовки персоналу, формування системи відбору і підготовки персоналу АІТ; комплекс методів і методик, що підвищують ефективність діяльності людини в АІТ.

АІС розрізняються за типом основної діяльності об'єкту (економічні, технологічні, адміністративні і тому подібне), сферою функціональної спрямованості (фінансові, податкові, страхові, банківські, бухгалтерські, маркетингові і тому подібне), по методу вирішення завдань (експертні, імітаційні, оптимізаційні, інформаційно-відповідні, телекомунікаційні) і тому подібне

Автоматизована інформаційна технологія (АІТ) – системно організована для вирішення завдань управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки і захисту інформації на базі застосування розвиненого програмного забезпечення, використовуваних засобів обчислювальної техніки і зв'язку, а також способів, за допомогою яких інформація пропонується користувачам.


Висновки та пропозиції

Написання звіту про проходження навчальної практики дало змогу зрозуміти, що функціонування та розвиток «Державного ощадного банку України» займає важливе місце фінансової складової в загальній структурі. Триває позитивна тенденція до підвищення рівня капіталізації, передусім – за рахунок збільшення статутного капіталу відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів НБУ.

Таким чином, можна зробити наступні висновки:

Заснування банку є складною процедурою, яка відбувається у відповідності з національним законодавством. Загальними вимогами при заснуванні банку є:

– наявність мінімального капіталу;

– кваліфікований, досвідчений керівний персонал;

– доцільність організації даного банку, забезпечення його прибутковості;

Основним керівним органом є рада директорів. Вона відповідає за:

– формування вищих керівних органів;

– визначення політики та цілей банку;

– загальний контроль за діяльністю банку.

Структурна організація банку визначається середовищем його діяльності.

Структура банківського кредитування є досить стійкою. Основну частку кредитів становлять позички, надані суб`єктам господарювання, збільшується питома вага довгострокових кредитів, а також позичок, наданих населенню.

В результаті написання звіту було здійснено характеристику юридичних підстав для діяльності банку та структури підрозділів банку, проведено моніторинг фінансової складової діяльності банку, було зібрано документи, щодо оформлення основних банківських операцій, а також здійснено характеристику АРМ фінансиста.

Сформований системою автоматизації банку файл-повідомлення шифрується програмними засобами, вбудованими в АРМ «Фінансовий моніторинг» для філій і АРМ-НБУ для управління фінансового моніторингу центрального апарату, та передається засобами електронної пошти FOSS–mail відділеннями до відповідних регіональних управлінь та регіональними управліннями до управління фінансового моніторингу центрального апарату і засобами електронної пошти Національного банку України управлінням фінансового моніторингу центрального апарату на адресу Уповноваженого органу. У реєстрі операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, виконується консолідація інформації від підпорядкованих установ.