Смекни!
smekni.com

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України" (стр. 11 из 11)

Технічне забезпечення АРМ повинне гарантувати високу надійність технічних засобів, організацію зручних для користувача режимів роботи (автономний, з розподіленою БД, інформаційний, з технікою верхніх рівнів і т. д.), здатність обробити в заданий час необхідний об'єм даних. Оскільки АРМ є індивідуальним призначеним для користувача засобом, воно повинне забезпечувати високі ергономічні властивості і комфортність обслуговування.

Загалом у своїй роботі фінансист відділення Ощадбанку керується законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України, положеннями та внутрішніми розпорядчими документами Ощадбанку, технологічними та інструктивними матеріалами по використанню обчислювальної техніки, яка використовується для автоматизації банківського виробництва у відділені, а також посадовою інструкцією.


Список використаної літератури

1. Зміни та доповнення до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» від 10.09.97.

2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96.

3. Указ Президента України «Про безпосереднє залучення УФБ до приватизаційних процесів» від 1995 року.

4. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 1991 року.

5. Закон України «Про власність» від 07.02.91 №697-ХІІ.

6. Закон України «Про заставу» від 2.10.92 №2654-ХІІ.

7. Закон України «Про страхування». – К.: Парламент, 1998. – 37 с.

8. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року // Відомості ВРУ від 10.10.1999. – 1999, №29, стаття 238.

9. Абралава Н.А. Депозитный потенциал коммерческого банка // Вісник УАБС. – 2004. – №2. – с. 62–65.

10. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 324 с.

11. Волошин А.К. Цена капитала // Мир денег. – 2003. – №2. – с. 8–11.

12. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М.І. Савлу, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.:КНЕУ, 2002. – 598 с.

13. Дзюблюк О.А. Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці // Вісник НБУ. – 2005. – №3. – с. 30–42.

14. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. д – ра екон. наук, проф. Ф.Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с.

15. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – 2‑ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 486 с.