Смекни!
smekni.com

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України" (стр. 1 из 11)

З В І Т

з виробничої практики

(на прикладі Погребищенського ТВБВ №10001/035 ВАТ «Державний ощадний банк України»)

Вступ

На сучасному етапі, коли Україна перебуває в спаді економічного розвитку, в умовах економічної кризи, серед проблем, які постали, першочергово постала проблема вибору надійного банку, де населенню вигідно буде зберегти кошти, цінні папери та метали. Оскільки більшість комерційних банків пізнали краху в своїй діяльності, то покластися можна тільки на державу. Рятівником від держави виступає «Державний ощадний банк України» – як найважливіший елемент відтворювальної структури економіки організовує рух і перерозподіл ресурсів суспільства в їх грошовому виразі. Через Ощадбанк проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб’єктів та населення в цілому. Оскільки Ощадбанк має розгалужену систему, тобто філії по всій Україні, то завдяки цьому населення має можливість користуватися послугами Ощадбанку по всій Україні.

Саме Ощадбанк виконує важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетворення їх у реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потреби економіки в додаткових ресурсах.

Метою проходження виробничої практики є ознайомлення з загальною характеристикою Ощадбанку та здійснення моніторингу фінансової складової діяльності банку, теоретичне обгрунтування АРМ фінансиста в банку.

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань:

розробка загальної характеристики Погребищенського відділення ВАТ «Державний ощадний банк України»;

– аналіз фінансової складової діяльності банку;

– зібрати інформацію про АРМ спеціаліста (фінансиста) в банку.

Предмет дослідження – нормативно-правове забезпечення банку, підрозділи банку, інформаційне та технічне забезпечення, показники фінансової звітності, АРМ фінансиста Ощадбанку.

Об'єктом є безпосередньо Погребищенське ТВБВ №10001/035

ВАТ «Державний ощадний банк України».

Відділення ВАТ «Державний ощадний банк України» входить до єдиної організаційної структури Банку не є юридичною особою, відкрите на балансі філії – Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», підпорядковане установі, на балансі якої відкрите і є її структурною одиницею, має внутрішньобанківський реєстраційний код. Юридичною підставою забезпечення діяльності установи є положення «Про територіально відокремлене без балансове відділення «10001/035 Філії – Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Для написання звіту про проходження навчальної практики використовувались закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства», положення про організацію операційної діяльності в установах ВАТ «Ощадбанк», положення «Про територіально відокремлене без балансове відділення «10001/035 Філії – Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

1. Загальна характеристика Погребищенського відділення ВАТ «Державний ощадний банк України»

1.1 Юридичні підстави забезпечення діяльності установи

Юридичною підставою забезпечення діяльності установи є положення «Про територіально відокремлене без балансове відділення «10001/035 Філії – Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від «17» червня 2003 року №108, яке погоджено рішенням комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при управлінні НБУ у Вінницькій області від 10.12. 2003 №62. Згідно з цим положенням відділення входить до єдиної організаційної структури Банку не є юридичною особою, відкрите на балансі філії – Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», підпорядковане установі, на балансі якої відкрите і є її структурною одиницею, має внутрішньобанківський реєстраційний код. Метою діяльності Відділення є поліпшення обслуговування клієнтів та одержання прибутку в інтересах Банку від проведення банківської та іншої діяльності визначеної положенням та законодавством. Предметом діяльності Відділення є виконання банківських та інших операцій на підставі дозволу на здійснення банківських операцій, виданого банком.

Відділення здійснює такі банківські операції:

– приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

– відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;

– переказ грошових коштів;

– лізинг;

– випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків і векселів;

– випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

– операції з валютними цінностями;

– перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

– довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Майно відділення обліковується на балансі філії Вінницького обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України».Керівництво поточною діяльністю Відділення здійснює керівник – завідуючий, а в разі його відсутності – заступник. Відділення гарантує таємницю щодо операцій, рахунків та вкладів клієнтів, а також нерозголошення конфіденційної інформації, яка стала відома працівникам Відділення у зв’язку з виконанням ними своїх зобов’язань.

Контроль за діяльністю Відділення здійснюється шляхом проведення аудиту, ревізії та тематичних перевірок службами банку або філії у встановленому порядку в межах її повноважень та компетенції. Нагляд за діяльністю Відділення здійснює територіальне управління НБУ за місцезнаходженням Відділення.

1.2 Структура взаємодії підрозділів відділення ВАТ «Державний ощадний банк України»

Організація банку являє собою досить складну процедуру та регулюється, як правило, загальним чи спеціальним (для банків) законодавством. В більшості країн необхідним є дозвіл на відкриття банку, але в ряді випадків засновники можуть обмежитись простою реєстрацією.

Структура банку, кількість відділів, спеціалізація служб, склад керівництва, розподіл повноважень і т. д. залежить від багатьох факторів і визначається економічною доцільністю.

В загальній організаційній структурі банку можна виділити два типи відділів:

– відділи, які виконують лінійні функції;

– відділи, які виконують штабні функції.

Лінійні відділи безпосередньо зайнятті виконанням організаційної роботи (прийняття вкладів, видача кредитів, купівля цінних паперів тощо). Термін «лінійний» характеризує характер зв’язків цих відділів з вищими ешелонами банку. Лінійні функції делегуються з вищих поверхів ієрархії на нижчі, що створює безперервний «ланцюг команд» або «лінію» команд по вертикалі, яка зв’язує один рівень з іншими.

Штабні відділи займаються обслуговуванням лінійних відділів, допомагають їм у підвищенні ефективності їх діяльності. Прикладом можуть слугувати відділи планування, кадрів, юридичний, статистики.

Відомо декілька принципових схем побудови банку. Кожна з них адекватна певному типу кредитного ринку. Так, в умовах локального ринку, обмеженого контингенту клієнтів, відсутності активної боротьби конкуруючих установ, нерозвиненості або повної відсутності філіальної системи найбільш розповсюджена так звана схема побудови банку. Для неї характерні гранична простота вертикальних зв’язків, пряме та безпосереднє підпорядкування відділів вищому керівництву банку.

Погребищенське ТВБВ ВАТ «Державний ощадний банк України» має лінійну структуру взаємодії підрозділів установи.

В даній організаційній структурі відділення «Державний ощадний банк України» верхню позицію займає керуючий, якому підпорядковується заступник керуючого. Оскільки в лінійній структурі створюється безперервний «ланцюг команд», тобто заступнику керуючого підпорядковуються взаємопов’язані сектори та відділи, які в свою чергу мають зав. відділами та зав. секторами, яким підпорядковуються підлеглі відділу, який створює колектив відділення.

Завідуючий банку організовує діяльність таким чином, щоб забезпечити:

– розподіл обов'язків та повноважень щодо здійснення операцій;

– належне документування всіх операцій (складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку). Якщо документування операцій здійснюється з використанням інформаційних технологій, то відповідне програмне забезпечення має забезпечувати ведення протоколу про всі операції та дії відповідальних працівників у захищеній від модифікації формі;

– своєчасне, повне та достовірне відображення операцій у регістрах бухгалтерського обліку;

– накопичення та надання докладної інформації за кожною операцією з обов’язковим зазначенням даних про її учасників, з визначенням балансових і позабалансових вимог та зобов’язань, можливих змін за цими операціями, сум нарахованих, отриманих або сплачених доходів та витрат, а також інших параметрів, що забезпечують складання звітності Банку;

– дотримання вимог Облікової політики Банку;

– автентифікацію відповідального за проведення операційної процедури на паперових та/або електронних носіях;

– дотримання встановлених лімітів на здійснення окремих операцій;

– визначення наявних та можливих операційних ризиків і управління ними;

– виконання необхідних процедур внутрішнього контролю;

– зберігання інформації про всі операції установи Банку;

– конфіденційність інформації про кожну операцію та її контрагентів (інформація про операцію під час її передавання відповідними каналами зв'язку має бути зашифрованою);

– цілісність та достовірність інформації усіх операцій;

– формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів, звітів відповідно до вимог законодавства України.