Смекни!
smekni.com

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України" (стр. 2 из 11)

Операційний відділ передбачає порядок:

– регламенту роботи з відкриття, закриття операційного дня, надання прав доступу відповідальним виконавцям до АБС;

– ведення реєстрів контрагентів, рахунків, контрактів;

виконання розрахункових документів;

– проведення операцій в АБС;

– здійснення інкасації та перевезення валютних цінностей;

– формування та зберігання первинних документів;

– здійснення внутрішнього банківського контролю за операціями, здійсненими у ТВБВ;

– обміну інформацією.

В обов’язковому порядку контролюючим працівником підписуються такі документи:

– грошові чеки із чекових книжок клієнтів;

– реєстри трансакцій за операціями з платіжними картками;

– заявки на отримання підзвіт бланків суворого обліку (чистих бланків платіжних карток);

– заяви на продаж іноземної валюти та банківських металів;

– розпорядження на купівлю іноземної валюти та банківських металів;

– меморіальні ордери за транзитними рахунками;

– заяви на терміновий переказ готівки в сумі понад 5000 грн.;

– розрахунково-касові документи за фінансовими операціями, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

– пенсійні листи військовослужбовців та доручення на виплату їм одноразової допомоги.

В свою чергу відділ інкасації здійснює контроль за відділенням Ощабанку та здійснює перевезення коштів.

Відділ активно-пасивних операцій здійснює відкриття рахунків та оформлення карткових рахунків, займається видачею карток.

В свою чергу звітні філії виконують операції з коштами юридичних та фізичних осіб, передаючи інформацію головному відділенню Ощадбанк.


1.3 Місце фінансової складової в загальній структурі

Значення банків в сучасних кредитних системах дуже велике. Сьогодні вони здатні запропонувати клієнту до 500 видів різноманітних банківських продуктів та послуг. Широка диверсифікація операцій банку дозволяє зберігати клієнтів та залишатись рентабельними навіть за неблагосприятливої кон`юнктури. Але далеко не всі банківські операції повсякденно присутні та використовуються в практиці конкретної банківської установи. Проте існує певний базовий «набір», без якого банк не може нормально існувати та функціонувати.

До таких констатуючих операцій банка відносяться:

– прийом депозитів;

– здійснення грошових платежів;

– видача грошових кредитів.

Саме на виконанні цих функцій і створюється той фундамент, на якому розвивається робота банку.

Перехід до ринкової економіки обумовлений підвищеною увагою до банківської системи. Як і будь-яке підприємство, банк є самостійним господарюючим суб'єктом, володіє правами юридичної особи, виробляє і реалізує продукт, надає послуги, діє на принципах госпрозрахунку. Погребищенське відділення «Державний ощадний банк України» займає важливе місце фінансової складової в загальній структурі, тому що цей банк належить державі, хоча і вважається відкритим акціонерним товариством. Акціями банку може володіти, будь-хто хто володіє акціями, але 50% акцій знаходиться в власності банку, що дає змогу мати більші права та вважатися державною власністю.

Банк вирішує питання, пов'язані з задоволенням суспільних потреб в своєму продукті і послугах, реалізацією на основі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів як членів його колективу, так і інтересів власника майна банку. Банк може здійснювати операції, передбачені Законом «Про банки і банківську діяльність», Стаття 3, Статутом банку. Сьогодні ощадбанк може запропонувати клієнту до 200 видів різноманітних банківських продуктів і послуг. Широка диверсифікація операцій дозволяє банкам зберігати клієнтів і залишатися рентабельними навіть при надто несприятливій господарської кон’юнктурі. Але далеко не всі банківські операції повсякденно присутні і використовуються в практиці конкретного банківського закладу (наприклад, виконання міжнародних розрахунків чи трастові операції). Але є певний базовий набір, без якого банк не може існувати і нормально функціонувати. До таких операцій, що конструюють діяльність банка відносять:

– прийом депозитів;

– здійснення грошових платежів і розрахунків;

– видача кредитів.

Систематичне виконання зазначених функцій і створює той фундамент, на якому базується робота банка. І хоч виконання кожного виду операцій сконцентровано в спеціальних відділах банка, вони переплітаються між собою. Так, банки володіють унікальною спроможністю створювати засоби платежу, що використовуються в господарстві для організації товарного обігу і розрахунків. Спроможність Ощадбанку збільшувати і зменшувати депозити і грошову масу широко використовується центральним банком, який через систему обов'язкових резервів управляє динамікою кредиту.

ВАТ «Ощадбанк» – український спадкоємець Ощадбанку СРСР. 100% акцій Ощадбанку перебуває в державній власності. Банк має третій за величиною портфель депозитів фізичних осіб – 12,1 млрд. грн. (за даними АУБ на 1 лютого). Ощадбанк єдиний серед українських банків, повернення внесків у якому на 100% гарантує держава.

У грудні 2008 року Кабінет Міністрів вирішив збільшити статутний капітал майже у 6 разів. Уряд виділив 11,7 млрд. грн. на збільшення статутного капіталу.

Активи: 56,9 млрд. грн. – 3 місце

Капітал: 15,7 млрд. грн. – 1 місце

Прибуток за 2008 рік: 305,8 млн. грн.

Показники діяльності ВАТ «Ощадбанк» досить стабільно працює і за рівнем розвитку не поступається комерційним банкам.


2. Моніторинг фінансової складової Погебищенського відділення ВАТ «Державний ощадний банк України»

2.1 Нормативно-правове забезпечення

Банк у своїй роботі керується Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства», іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України, єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації. Згідно цих законів Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій. Національний банк України здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове забезпечення здійснюваних цими банками операцій. Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо більше 50 відсотків його активів є активами одного типу. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.

Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд відповідно до положень Конституції України, цього Закону, Закону України «Про Національний банк України», інших законодавчих актів та нормативно-правових актів Національного банку України. Державний банк засновується за рішенням Кабінету Міністрів України. При цьому в законі про Державний бюджет України на відповідний рік передбачаються витрати на формування статутного капіталу державного банку. Кабінет Міністрів України зобов'язаний отримати позитивний висновок Національного банку України з приводу наміру заснування державного банку. Отримання висновку Національного банку України є обов'язковим також у разі ліквідації (реорганізації) державного банку, за винятком його ліквідації внаслідок неплатоспроможності. Статут та діяльність державного банку мають відповідати вимогам цього Закону, інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України. Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України. Національний банк України здійснює державну реєстрацію державних банків відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України. Держава здійснює і реалізує повноваження власника щодо акцій (паїв), які їй належать у статутному капіталі державного банку, через органи управління державного банку [2–3].

Кабінет Міністрів України здійснює управління державним банком у випадках, встановлених цим Законом, іншими законами і статутом державного банку. Органами управління державного банку є наглядова рада і правління банку. Органом контролю державного банку є ревізійна комісія, персональний та кількісний склад якої визначаються наглядовою радою державного банку.

Наглядова рада є вищим органом управління державного банку, що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам і захисту інтересів держави як акціонера державного банку, а також здійснює інші функції, визначені цим Законом. До складу наглядової ради державного банку входять члени наглядової ради банку, призначені Верховною Радою України, Президентом України і Кабінетом Міністрів України. До складу наглядової ради державного банку, який призначається Верховною Радою України, в обов'язковому порядку входить не менше одного представника парламентської опозиції.

З метою представництва інтересів держави до складу наглядової ради державного банку можуть входити представники органів виконавчої влади та інші особи, які відповідають вимогам, зазначеним у цій статті. Термін повноважень членів наглядової ради державного банку – п'ять років.

Банк зобов'язаний подавати Національному банку України фінансову і статистичну звітність щодо роботи банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію афілійованих осіб банку з метою оцінки фінансового стану банку. Національний банк України має право вимагати від банку подання консолідованої звітності.

Національний банк України встановлює для банків:

1) форми звітності та методику її складання;

2) періодичність та строки подання звітності;

3) структуру пояснювальної записки;