Смекни!
smekni.com

Фінансова стійкість комерційного банку (стр. 10 из 19)

Разом з тим для забезпечення фінансової стійкості при розгляді взаємозв'язку між кредитними вкладеннями і зобов'язаннями банку не слід ігнорувати відмінності, які існують між величинами залишків і оборотів по розрахунках і кредитних вкладеннях.

Для оцінки ліквідності банку недостатньо використовувати дані лише про залишки й особливості змін у порівнянні зі змінами величин оборотів по кредитних вкладеннях та по розрахункових, поточних рахунках. Потрібно також враховувати дані про обіг зазначених активів і пасивів шляхом зіставлення показників обігу.

При розрахунках слід пам'ятати, що на ліквідність й фінансову стійкість банку не чинить впливу виконання операцій за дорученнями клієнтів про перерахування коштів іншим суб'єктам, які мають рахунки в цьому ж банку, тому що сукупний обсяг залучених банком ресурсів при виконанні ним таких операцій не змінюється.

У зв'язку з цим ХФ АКБ “Правекс-Банк” повинен постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечувати потрібне співвідношення між власними та залученими коштами, формувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог вкладників, кредиторів і всіх інших клієнтів.

З метою контролю за станом ліквідності банків Національний банк установлює нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6).

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів (коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Визначається як співвідношення суми коштів у касі та на кореспондентських рахунках до зобов'язань банку, що обліковуються за поточними рахунками.

Нормативне значення має бути не менше ніж 20 відсотків.

Таблиця 2.6

Динаміка показників нормативу миттєвої ліквідності (Н4)

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Кошти на кореспондентському рахунку (грн.) - - -
Кошти в касі (грн.) 971250,02 3520963,63 7508419,23
Поточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності (грн.) 16986535,86 25527167,68 20855127,05
Норматив миттєвої ліквідності (Н4)% 5,72 13,79 36,01

Норматив поточної ліквідності (Н5) встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов'язань банку.

Для розрахунку нормативу поточної ліквідності враховуються вимоги і зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно). визначається як співвідношення активів первинної та вторинної ліквідності до зобов'язань банку з відповідними строками виконання.

До активів первинної та вторинної ліквідності при розрахунку нормативу поточної ліквідності належать: готівкові кошти; банківські метали; кошти на кореспондентських рахунках, які відкриті в Національному банку та інших банках; строкові депозити, які розміщені в Національному банку та інших банках; боргові цінні папери, що рефінансуються та емітовані Національним банком, у портфелі банку на продаж та на інвестиції; боргові цінні папери в портфелі банку на продаж та на інвестиції; надані кредити.

До зобов'язань належать: кошти до запитання; короткострокові та довгострокові кредити, які одержані від Національного банку та інших банків; кошти бюджету України; строкові депозити інших банків та клієнтів; цінні папери власного боргу, емітовані банком; субординований борг банку; зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук, авалів; зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.

Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж: - 40 відсотків.

Таблиця 2.7

Динаміка показників нормативу поточної ліквідності (Н5)

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Активи первинної та вторинної ліквідності (грн.) 6459535,81 13339714,18 36752462,55
Зобов`язання банку (грн.) 12823488,82 46262486,31 46591900,6
Поточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності (грн.) 16986535,86 25527167,68 20855127,05
Норматив поточної ліквідності (Н5)% 21,67 18,58 54,16

Норматив короткострокової ліквідності (Н6) встановлюється для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів. Він визначається як співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань. До розрахунку нормативу короткострокової ліквідності включаються ліквідні активи та короткострокові зобов'язання з початковим строком погашення до одного року.

До ліквідних активів при розрахунку нормативу короткострокової ліквідності включаються: готівкові кошти; банківські метали; кошти на кореспондентських рахунках, що відкриті в Національному банку та інших банках; короткострокові депозити, що розміщені в Національному банку та інших банках; короткострокові кредити, що надані іншим банкам.

До короткострокових зобов'язань включаються: кошти до запитання; кошти бюджету України; короткострокові кредити, які одержані від Національного банку та інших банків; короткострокові депозити інших банків і клієнтів; короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком; зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук, авалів; зобов'язання з кредитування, які надані банкам і клієнтам.

Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 20 відсотків.

Таблиця 2.8

Динаміка показників нормативу короткострокової ліквідності (Н6)

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Ліквідні активи (грн.) 2000251,65 6863107,46 14382559,24
Короткострокові зобов`язання(грн.) 12823488,82 22952115,21 11192412,23
Поточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності(грн.) 16986535,86 25527167,68 20855127,05
Норматив короткострокової ліквідності (Н6) % 5,01 18,69 68,96

Згідно отриманим даним норматив короткострокової ліквідності збільшився протягом трьох років на 63%, що дозволило банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів, які в свою чергу збільшились у 7,2 рази. Слід зазначити, що норматив короткострокової ліквідності має такий високий показник в 2008 р. не тільки тому що банк збільшував ліквідні активи, а і тому що банк зменшив видачу короткострокових зобов’язань в 2,3 рази.

Підсумовуючи аналіз нормативів ліквідності отриманні данні можна звести в таблицю 2.9.

Таблиця 2.9

Загальна таблиця динаміки показників ліквідності

Нормативи 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Норматив миттєвої ліквідності (Н4)% 5,72 13,79 36,01
Норматив поточної ліквідності (Н5) % 21,67 18,58 54,16
Норматив короткострокової ліквідності (Н6) % 5,01 18,69 68,96

Очевидно, що фінансове управління банківською ліквідністю складна й багатогранна проблема, яка не має однозначного вирішення і вимагає щоденного аналізу не лише стану банківських активів і пасивів, а й стану економіки в цілому та перспектив її розвитку.

У тих випадках, коли банк наближається до межі своєї задовільної ліквідності, необхідно застосовувати термінові заходи. До них слід віднести: скорочення зобов'язань до запитання за допомогою перегрупування пасивів по їх строках; збільшення кількості ліквідних активів; розчистка балансу шляхом виділення на самостійний баланс окремих видів діяльності; збільшення власних засобів; одержання позик в інших банках тощо.

Термінові заходи, що мають застосовуватись для підтримання ліквідності банку та його платоспроможності, як правило, пов'язані з підвищенням витрат і скороченням прибутку. Максимальна ліквідність досягається при максимізації залишків у касах і на кореспондентських

рахунках по відношенню до інших активів Однак саме в цьому випадку прибуток банку буде мінімальним. Максимізація прибутку вимагає не збереження ресурсів без їх руху, а використання їх для видачі позик і здійснення інвестицій. Для цього необхідно звести касову готівку і залишки на кореспондентських рахунках до мінімуму. Тому максимізація прибутку ставить під загрозу безперебійність виконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами, що завжди має бути в полі уваги фінансових менеджерів. Цільова функція управління ліквідністю комерційного банку полягає в максимізації прибутку при обов'язковому виконанні економічних нормативів та показників, які визначаються самим банком. Підтримання оптимального співвідношення між дохідністю і ризиком — це одна з головних і найскладніших проблем менеджменту ліквідності [62 с. 22-25]

Велике значення у її вирішенні має дотримання певної політики у видачі великих кредитів окремим клієнтам Розмежування дебіторів банку за ступенем їх надійності, безумовно, відіграє важливу роль у визначенні якості кредитного портфеля банку, з врахуванням того, що ресурси, які розміщені у вигляді кредитів, складають значну частку банківських активів і його платоспроможності.