Смекни!
smekni.com

Фінансова стійкість комерційного банку (стр. 18 из 19)

- ввести у законодавчому порядку більш повну відповідальність акціонерів (учасників) банку за використання залучених банками коштів, тому що на сьогодні вони несуть відповідальність лише в межах свого внеску, як це передбачено законом України "Про господарські товариства";

- внести зміни в нормативну базу щодо можливості відкриття кожним банком окремого субкореспондентського розрахункового рахунку, на якому були б сконцентровані лише власні кошти банку Це унеможливить випадки блокування коштів клієнтів, що знаходяться на кореспондентському рахунку банку, і проведення розрахунково-касових операцій при виконанні рішень арбітражних судів про стягнення з власних коштів банку певних сум на користь позивачів

Звичайно, й самі банки для забезпечення власної фінансової стійкості повинні організаційно перебудовувати свою організаційну, діяльність. Для цього їм необхідно:

- організувати підрозділи (якщо вони ще не організовані) управління кредитними ризиками (кредитні комітети чи інші підрозділи);

- провести заходи щодо подальшого всебічного розвитку внутрішнього аудиту і використовувати його висновки в поточному й стратегічному управлінні фінансовою стійкістю,

- запровадити планування і прогнозування роботи по залученню й розміщенню ресурсів, забезпечити вчасне доведення планів і лімітів до установ банків (філій, представництв тощо);

- посилити політику диверсифікації активів і пасивів, виходячи з того, що розмір максимального ризику на одного позичальника не повинен реально перевищувати 10 % власних коштів банку,

- розгорнути роботу по розширенню кола вкладників і не допускати концентрації залишків коштів на депозитних і вкладних рахунках обмеженої кількості вкладників,

- намагатись переорієнтувати діяльність банку на розширення асортименту банківських послуг Проводити політику збільшення доходів банку за рахунок розширення банківських послуг та операцій, в тому числі за рахунок здійснення розрахунків як найменш ризикових операцій.

Важливою умовою забезпечення фінансової стійкості комерційних банків с надійність джерел і гарантій погашення виданих кредитів. Цю проблему слід опрацювати законодавчо за участю Фонду державного майна. Зокрема, потребують вирішення питання про надання в заставу видачі кредиту виробничих га інших споруд підприємств, про механізм реалізації цієї застави, про надання в заставу контрольних пакетів акцій корпоративних підприємств. Гарантіями повернення кредитів щодо державних підприємств можуть бути і спеціально випущені казначейські зобов'язання (векселі) з наданням їм чинності вільно оборотних платіжних коштів

З метою спонукання комерційних банків надання кредитів на стабілізацію і розвиток виробництва пропонується:

- дозволити видавати довгострокові кредити під розроблені стабілізаційні програми за рахунок скорочення на 50 % обов'язкових резервів,

- встановити процентну ставку за кредити, що видаються за рахунок пільги щодо резервів, на рівні 10 % річних,

- звільнити від оподаткування доходи, одержані комерційними банками від надання довгострокових кредитів,

- встановити, що на погашення довгострокових кредитів першочергово (щодо оподаткування) використовується прибуток, одержаний від заходу, на який було видано кредит.


CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. – К.: Преса України, 1997 – 80 с.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р № 679–XIV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України) , 1999. – №7. – С. 3–23.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р № 2121 – III // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України) , 2001. – №1 .– С.3–46.

4. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р №2694–XII із змінами і доповненнями

5. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 р. №3745–XII із змінами і доповненнями

6. Постанова Правління НБУ “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні “ від 28.08.2001 р. № 368 із змінами і доповненнями

7. Постанова Правління НБУ від 10.06.1999 р. №280 про затвердження “Правила організації захисту електронних банківських документів” із змінами і доповненнями

8. Автоматизированные системы обработки финансово–кредитной информации / Под ред. проф. В.С. Рожнова. – М.: Финансы и кредит, 1990.–250с.

9. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.М. Парасій-Вергуненко; Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.

10. Аналіз банківської діяльності: Сучасні концепції, методи та моделі / Л.О. Примостка; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2002. – 313 с.

11. Анализ деятельности коммерческих банков: Учебное пособие/ Отенко И.П./ Харьковский государственный экономический университет – Х.: ХГЭУ, 2001. – 155 с.

12. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова– М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 471 с.

13. Банки и банковское дело / Под ред. И.Т. Балабанова. – СПб Издательство "Питер", 2000. – 256 с. – (Серия "Краткий курс).

14. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 227 с.

15. Банківські операції: Підручник/ А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д–ра екон. наук, проф. А.М. Мороза.– К.: КНЕУ, - 2-ге видання, 2002. –476 с.

16. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала.–Тернопіль: Карт–бланш, 2001. – 314 с. – (Серія "Банки і біржі").

17. Банківський менеджмент: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / О.Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. – К.: Основи, 1999. – 671 с.

18. Банковский портфель–3 (Книга менеджера по кредитам. Книга менеджера по расчетам. Книга менеджера по фондовим и трастовим операциям. Книга банковского бухгалтера и аудитора) / Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. – М.: СОМИНТЕК, 1995. – 752 с.

19. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? — М.: Финансы и статистика, 1995. — 384 с.

20. Банковский механизм управления экономикой/ Под ред. Г.Г. Коробовой, В. С. Лаховой — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1990. — 120 с.

21. Банковские риски: проблемы учёта, управления регулирования: Разраб. по укр. Банкам / А.В. Беляков. – М.: БДЦ – пресс, 2003. – 256 с.

22. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. — К.: МП «АДЕФ — Украина», 1996. — 534 с.

23. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. — Киев, 1999. — 473 с.

24. Бригхем Юд. Финансовый менеджмент. — СПб, 1997. — с. 256—402, 517—555.

25. Бухвальд Б. Техника банковского дела. Справочная книга и руководство к изучению банковских и биржевых операций. Пер. с нем. А.Ф. Каган-Шабшай. – М.: АО «ДИС», 1993. – 234 с.

26. Бухгалтерский анализ. (Рекомендовано Институтом банковского дела). Перевод с англ. / Под ред. М.А. Гольцберга и Л.М. Хасан-Бек. Киев, 1993.-428 с.

27. Быкова Н.И. Банковские системы РФ: Учеб. пособие. СПб.: СПбУЭиФ, 2000. - 9,4 п.л.

28. Васюренко О.В. Банковская система в условиях трансформации финансового рынка. — Харьков: «ХарМос», 1995. — 40 с.

29. Васюренко О.В. Менеджмент кредитних операцій у комерційних банках. — Харків: РВП «Оригінал», 1998. —72 с.

30. Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами. — Харьков: «Гриф», 1997. — 392 с.

31. Васюренко О.В. Управління залученням ресурсів у комерційних банках // Фінанси України. — 1999. — №11. — С.88—92.

32. Васюренко О.В. Центральный банк в системе кредитно-финансовых отношений. — Харьков: «ХарМос», 1996. — 80 с.

33. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 320 с.

34. Васюренко О.В. Банквські операції: Навчальний посібник.–К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 255 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

35. Волкова Н.И. Управление банковской деятельностью: Учеб.-практ. Пособие [для магистрантов экономической специальности вузов] / Н.И. Волкова, Л.М. Герасименко, Т.А. Чашко; Под общ. ред.: П.В. Егоров; Донец. нац. ун-т. – Донецк: Юго-Восток, 2003. – 336 с.

36. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

37. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші. Кредит. Банки. – Львів: "Центр Європи", 1997. – 206 с.

38. Голубович А.Д., Ситнин А.В., Хенкин Б.Л., Самодкина Н.В. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации. — М.: АО «Менатеп-информ», 1995. — 208 с.

39. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

40. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность, общие требования.

41. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

42. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

43. ГОСТ 12.2.031.-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя.

44. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт–бланш, 2000. – 510 с.

45. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – 2–ге вид., перероб. –Тернопіль: Карт–бланш, 2000. –

225 с.

46. Грошово-кредитна та банківська статистика // Бюлетень Національного банку України. – 2003. – № 1. – С.79–115.

47. Долан Э.Дж., Кэмпбэл Г.Дж. Деньги, банковское дело и денежно–кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича. – М., 1991. – 844 с.

48. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 220 с.

49. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Навчальний посібник. – Вид. 4–те, доповнене. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

50. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретко-методологічні аспекти: Монографія / В.М. Кочетков, Київ, нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2002. – 238 с.

51. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. – К.: “Видавництво Лібра” ТОВ, 1996. – 234 с.