Смекни!
smekni.com

Фінансова стійкість комерційного банку (стр. 8 из 19)

Випливаючи вимогам ринку, “Правекс–Банк” в останні роки став приділяти підвищену увагу роботі з фізичними особами, розглядаючи їх як перспективне джерело залучення додаткових фінансових ресурсів. Вже зараз, розташовуючи третьої в Україні по розгалуженості мережею філій і відділень, Банк займає лідируючі позиції на ринку депозитного обслуговування фізичних осіб. Відкривши своїм вкладникам понад 60 тисяч поточних і депозитних рахунків (залишки на 31.12.2004 – 790,8 млн. грн.), “Правекс–Банк” на даний момент придбав усі риси масового ощадного банку.

Структура акціонерного капіталу “Правекс–Банк” наведена у таблиці 1.1.

Кредитування, як і раніше, залишається одним із пріоритетних і прибуткових напрямків діяльності банку.

Доходи від кредитних операцій у 2008 році склали 203,6 млн. Грн. або 67 % від усіх доходів банку.

20084 рік продовжив темпи і починання 2007 року у створенні нових кредитних продуктів, значно розширивши при цьому сфери кредитування. За рахунок цього кредитний портфель банку в 2008 році збільшився в 1,7 рази або на 452,3 млн. грн. і склав 1 052,3 млн. грн.

Таблиця 1.1

Структура акціонерного капіталу “Правекс–Банк”

Найменування Тис. грн. Питома вага, %
АТ СП «Правекс - Брок» 21000 35,0 %
Serviden Enterprises 18480 30,8 %
Фізичні особи 10941 18,2 %
ТОВ СП «Комерційні системи» 8925 14,9 %
АТ СП «Українська біржа нерухомості «Христина» 621 1,0 %
АТ «Безпеку» 33 0,1 %
Разом 60000 100 %

При цьому відсоткові ставки за кредитами “Правекс–Банк” залишилися одними із найнижчих на ринку кредитних послуг України.

Цей обсяг склався завдяки наданню широкого спектра програм для громадян, а саме:

- стандартного кредитування під заставу;

- іпотечного кредитування для купівлі житла терміном до 15 років;

- кредитування для купівлі автомобілів в розстрочку терміном до 6 років;

- споживчого кредитування для придбання будь-якої побутової техніки терміном до 3 років;

- ломбардного кредитування;

- кредитування під заставу злитків дорогоцінних металів.

В умовах швидкого розвитку бізнесу, у тому числі і банківського, особливої вагомості набуває забезпечення висококваліфікованого складу менеджерів на всіх рівнях управлінської ієрархії.

У зв’язку з цим особлива увага в банку приділяється підбору і розстановці кадрів на керівні посади у відділеннях, підвищенню їх професійного рівня, виробленню у них моральних якостей.

При вирішенні цього завдання „ПРАВЕКС-БАНК” робить ставку на спеціалістів нового покоління. З цією метою банк активно співпрацює з вузами на всій території України по відбору студентів випускних курсів на посади директорів, заступників директорів, бухгалтерів і касирів відділень, спеціалістів головного офісу банку.

В даний час в „ПРАВЕКС-БАНК” працюють висококваліфіковані керівники і спеціалісти різних професій, які володіють глибокими знаннями і глибокими моральними принципами.


Розділ 2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Аналіз фінансової стійкості комерційного банку

Платоспроможність комерційного банку є одним з найважливіших індикаторів фінансової стійкості банку. Вона говорить про достатність власних коштів того чи іншого банку для забезпечення захисту інтересів його вкладників та інших його кредиторів.

Платоспроможність входить до числа обов'язкових економічних нормативів, встановлених НБУ

Базою для розрахунку основних економічних нормативів комерційного банку є регулятивного капітал банку. Це один з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів клієнтів банківських установ та фінансової стійкості й стабільної діяльності банків.

Регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) капіталу та додаткового (2-го рівня) капіталу. Основний капітал уважається незмінним і таким, що не підлягає передаванню, перерозподілу та повинен повністю покривати поточні збитки.

Додатковий капітал має менш постійний характер та його розмір піддається змінам.

Національний банк установлює норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), якого всі банки зобов'язані дотримуватися.

Для визначення реальної капіталізації банків України їх систематизують відносно рівня за допомогою нормативів, методика розрахунку яких визначена НБУ (таблиця 2.1).


Таблиця 2.1

Значення нормативних показників що характеризують достатність капіталу банків

Розмір регулятивного капіталу (Н1) Співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів (Н2) Співвідношення основного капіталу до загальних активів банку (Н3)
Добре капіталізовані банки відповідає встановленим мінімальним вимогам не менше ніж 17% 8% та більше
Достатньо капіталізовані банки відповідає встановленим мінімальним вимогам не менше ніж 8% або наближається до 17 % не менше ніж 4% або наближається до 8 %
Недокапіталізовані банки відповідає встановленим мінімальним вимогам менше ніж його нормативне значення, але становить не менше ніж 6 % менше нормативного значення, становить не менше ніж 3 %, або наближається до 4 %
Значно недокапіталізовані банки менше встановленого мінімального розміру, але не більше ніж 20 % менше ніж його нормативне значення і перебуває в межах від 6 до 2 % менше нормативного значення і перебуває в межах від 3 до 1,3 відсотка
Критично недокапіталізовані банки менше встановленого мінімального розміру на суму, що становить понад 20% менше ніж 2 % менше ніж 1,3 відсотка;

Мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України визначається Національним банком кожний рік та має дотримуватися всіма комерційними банками.

Національний банк залежно від економічного становища країни, стану світових фінансово-кредитних і валютних ринків та відповідно до змін курсу національної валюти може переглядати мінімальний розмір регулятивного капіталу. У разі значного підвищення значення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу для банків встановлюється перехідний період для нарощування капіталу згідно з розробленими банками програмами капіталізації.

В таблиці 2.2 приведені у динаміці данні регулятивного капіталу та його нормативне значення (Н1) ХФ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” за 2006-2008рр.

Таблиця 2.2

Динаміка розміру показників регулятивного капіталу та його нормативних значень (Н1) ХФ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” за 2002-2004рр.

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Регулятивний капітал банку (грн.) 507579,83 3297433,81 5003647,87
Норма регулятивного капіталу банку (Н1) (грн.) 507579,83 3297433,81 5003647,87

З наведених даних видно, що показники нормативу регулятивного капіталу дорівнюють розміру регулятивного капіталу банку ХФ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” за період за 2006-2008 рр. Це обумовлене тим, що при розрахунках норми регулятивного капіталу сумарний розмір основних засобів більше ніж розмір регулятивного капіталу який не відкориговане на основні засоби, тому згідно методики розрахунку до розрахунку значення дорівнюється (0). Значення показника норми регулятивного капіталу банку в 2006 р – складає 507579,83 грн. – це менше нормативу встановленого НБУ, тому за рівнем достатності капіталу банк можна віднести до групи значно недокапіталізовані банки. У 2007 р. показник норми регулятивного капіталу банку дорівнював - 3297433,81 грн., що в 6,4 рази більше ніж за минулий період і за рівнем достатності капіталу банк відносився до групи значно недокапіталізовані банки. З 2008 року регулятивний капітал банку склав 5003647,87грн. цей показник вище в 1,5 рази значення 2007 року, що відносить його до групи банків - недокапіталізовані банки.

Наступним етапом методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків є визначення нормативу адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) (Н2), що відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торгівельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Цей норматив встановлюється для запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на кредиторів/вкладників банку.

Як відомо, різні елементи активів комерційного банку мають неоднакову ступінь ризику вкладень (різну ймовірність втрати частини чи всієї своєї вартості). Щоб контролювати цей ризик, в нормативних документах встановлені коефіцієнти ризику відповідно кожної групи активів.

Чим вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку; і навпаки: чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку. Величина цього показника свідчить про достатність капіталу банку для проведення ризикових активних операцій.

Нормативне значення нормативу Н2 діючих банків, згідно діючого законодавства має бути не меншим, ніж 10 відсотків.

Таблиця 2.3

Динаміка показників нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) ХФ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” за 2006-2008 рр.

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Регулятивний капітал банку (грн.) 507579,83 3297433,81 5003647,87
Сумарні активи (грн.) 29739769,09 85874003,76 95340929,13
Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) (Н2) % 1,71 3,84 5,25

З даних наведених у таблиці 2.3 можна зробити висновок що, сумарні активи банку за період з 2006-2008рр. зросли у 3,2 рази, але цей показник не повною мірою відображає фінансове становище банку, тому що активи, зменшені на суму забезпечення за відповідним активом безумовним зобов’язанням. Розрахувавши коефіцієнт адекватності регулятивного капіталу та порівнявши з результатами за даними таблиці 2.1 можна зробити висновок що, за рівнем достатності капіталу банк з групи критично недокапіталізованого банку у 2005 році 1,7%, перейшов до групи значно недокапіталізовані банки у 2006-2008рр. (3,84 - 5,25%), та наближається до групи недокапіталізованих банків.