Смекни!
smekni.com

Фінансова стійкість комерційного банку (стр. 19 из 19)

52. Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник. – Харків: Консум, 2000. – 464 с.

53. Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Копчак Ю.С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія. – Х.: Видавничий Дім „ІНЖЕК”, 2003. – 144 с.

54. Кириченко О. Банкiвський менеджмент. Навч. пос. — К.: Основы, 1999. — 671 с.

55. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1996. —

432 с.

56. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств: Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім "Скарби", 2001. –

234 с.

57. Карлин Т.Р. Макмин А.Р. Анализ финансовнх отчетов (на основе ОААР): Учебник. – М.: ИНФРА–М, 1999. – 448 с.

58. Лайко П.А., Ляшенко Ю.І. Фінансові угоди: Навч.посіб. – К.: “ДІЯ”, 2000.

59. – 102 с.

60. Лобода Д.П. Методологічні основи управління ризиками в комерційних банках // Збірник наукових праць Т.6.– Суми: ВВП “Мрія–1” ЛТД, 2002. – с.238–243.

61. Маслюченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ. — М.: Перспектива, 1996. — 160 с.

62. Национальная банковская система / В.В. Масленников, Ю.А. Соколов. – М.: Элит–2000, 2003. – 244 с.

63. Облік та аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посіб. / Т.О. Плісак, С.А. Тагаріна, Л.В. Недеря, Л.О. Нетребчук; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. КНТЕУ, 2003. – 307 с.

64. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності комерційних банків: Навч. посіб. [для вищ. навч. закладів] / Н.Б. Литвин. – Тернопіль: Карт-бланки, 2003. – 362 с.

65. Облік та аудит у комерційних банках. / А.М. Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О.А. Мазурін та ін.; За ред. д–ра екон. наук, проф. А.М.Герасимовича. – Львів: "Фенікс", 1999. – 512 с.

66. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 2–ге вид., доповн. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 342 с.

67. Організація управлінняфінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: Монографія / В.М. Кочетков; Європ. ун-т. – К.: вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 298 с.

68. Основи банковского менеджмента / Под ред. О.И.Лаврушина. –М.: ИНФРА–М, 1995. – 216 с.

69. Основы банковского дела / Под ред. д.э.н. А.Н.Мороза. – К.: Знание, 1994. – 342 с.

70. Олійник Д.І. Управління ліквідністю комерційного банку та оптимізація фінансового результату // Вісник Національного банку Украіни. – 2001.– №8.– С. 28–29.

71. Орел Д.В. Проблемні кредити комерційних банків: основні передумови виникнення та заходи впливу // Фінанси та кредит.– 2002. – №12.– С. 48–53.

72. Отенко И.П. Анализ деятельности КБ. – Х. : ХГЄУ. – 2001. -115 с.

73. Охорона праці користувачів комп'ютерних відеодисплейних терміналів. – Київ, 1997. – 400 с.

74. Полфреман Д., Форд Ф. Основи банковского дела. – М.: ИНФРА – М, 1996.–624 с.

75. Практикум по анализу финансового состояния и оценке кредитоспособности банка-заёмщика / Л.Ф. Сухова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 148 с.

76. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. – К.:КНЕУ, 1999.–280 с.

77. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2–го изд. – М.: "ДелоЛТД", 1995.– 768 с.

78. Річний звіт ПРАВЕКС-БАНКу за 2002, 2003, 2004 рр.

79. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. – М.: Саtallаху, 1994.–893 с.

80. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. / Миллер Р. Л. Ван-Хуз Д. Д. — М.: Инфра-М, 2000. — 856 с.

81. Тимоти У. Кох. Управление банком / Пер. с англ. в 5–ти книгах, 6–ти частях. Часть V. –Уфа: Спектр, 1993. – 192 с.

82. Управління фінансовою стійкістю комерційних банків: Монографія/Наталія Шелудько; ін-т економіки Національна академія наук Укр. – К.:ін-т економіки НАН України, 2002. – 228 с.

83. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: ИПУ "Вазар–Ферро", 1994. – 320 с.

84. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: Изд–во "Проспект", 2000. – 496 с.

85. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Изд-во «Перспектива», 1998. –

656 с.

86. Фролов С.М. Банківська справа. – Суми: СумДу. – 2001. – 205 с.

87. Шіллер Р.І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення. – К.: Наук. думка, 1998. – 159 с.

88.Шлапак О. Фінансовий стан, тенденції та проблеми функціонування і розвитку банків у 2002 році // Вісник НБУ. – березень 2003. – с. 2-11.