Смекни!
smekni.com

Фінансовий менеджмент банка (стр. 44 из 47)

Основне завдання управління витратами – створення механізму, який забезпечує оптимізацію витрат банку, приведення їх у відповідність з обраною прибутковістю.

Збільшення прибутковості та зниження ризику, визначення фінансових цілей діяльності банку на найближчу і подальші перспективи є основними напрямками фінансового менеджменту комерційного банку.

Правекс-Банк є багатофункціональним фінансовим інститутом, який надає повний спектр банківських послуг як роздрібним, так і корпоративним клієнтам.

Правекс-Банк рік у рік стає доступнішим та ближчим для своїх потенційних клієнтів та партнерів. Це визначається як у дотриманні високих стандартів рівня обслуговування, так і у географії розташування. У структурі банку налічується 520 дирекцій та відділень та близько 2257 точок видачі споживчих кредитів.

Правекс-Банк прагне задовольнити потреби всіх клієнтів у широкому спектрі якісних банківських послуг. Фундаментальним принципом роботи банку є комплексний підхід в обслуговуванні клієнтів і поєднання стандартних технологій з індивідуальним підходом до клієнта.

За рівнем довіри населення за даними Асоціації українських банків Правекс-Банк входить в першу 5-у фінансових установ країни.

Одним з видів діяльності Правекс-Банку є залучення тимчасово вільних коштів на депозитні рахунки. Доля строкових депозитів фізичних осіб в сукупному портфелі строкових депозитів фізичних і юридичних осіб складає 89,46%. Це відображає рівень стійкості фінансової установи, так як вплив кожного окремого вкладника є мінімальним і не може спричинити дестабілізацію роботи банку.

Одним з пріоритетних і прибуткових напрямів діяльності банку є кредитування. Портфель короткострокових і довгострокових кредитів формується в першу чергу за рахунок строкових депозитів фізичних і юридичних осіб відповідно до строків їх залучення.

Правекс-Банк посідає одне з лідируючих місць на банківському ринку України з кредитування фізичних осіб. Кредити фізичних осіб складають 88,5% від загального кредитного портфеля банку.

Правекс-Банк постійно впроваджує нові програми кредитування, роблячи послугу "Автокредитування" привабливішою для своїх клієнтів. Паралельно з новими продовжують працювати й раніш упроваджені, звичні для клієнтів схеми кредитування.

У 2007 р. Правекс-Банком було додатково впроваджено нову програму кредитування фізичних осіб на купівлю автомобілів: "АВТОКРЕДИТ: УСЕ ВКЛЮЧЕНО". Нова схема видачі кредиту на автомобіль передбачає включення в суму кредиту не лише повної вартості автомобіля, але й суми всіх банківських комісійних платежів, а також суми страхових платежів зі страхування КАСКО автомобіля та громадської відповідальності клієнта.

Правекс-Банк увів в дію нову програму щодо іпотечного кредитування – "Партнер Банку". Дана програма надає пільгові умови кредитування для тих клієнтів, яких залучив для оформлення кредиту в Правекс-Банку Партнер Банку – Агентство нерухомості. За умовою програми "Партнер Банку" максимальна сума надаваного кредиту становить 130 тис. євро, відсоткова ставка на 0,5% нижча ніж за стандартних умов, кредит надається строком до 25 років.

Правекс-Банк є одним із лідерів споживчого кредитування населення серед банків України. Споживчий кредит на купівлю практично усіх товарів та деяких послуг клієнт може отримати як у будь-якому пункті видачі споживчих кредитів, так і в одному із 520 відділень банку на термін до 3 років.

У 2007 р. Правекс-Банк відкрив нові можливості для своїх клієнтів. Відтепер кредит готівкою можна отримати всім клієнтам, незалежно від наявності кредитної історії у Правекс-Банку.

На початку 2007 р. Правекс-Банк запровадив нову форму отримання споживчого кредиту за допомогою платіжних карток. Даний продукт передбачає отримання клієнтом миттєвої платіжної картки та встановлення кредитного ліміту у розмірі до 25000 грн на картковий рахунок.

Власник кредитної картки за рахунок кредитних коштів банку має змогу отримати готівку на будь-які потреби. Вагомою перевагою даної послуги є багаторазове використання картки, таким чином погашена частина кредиту стає доступною до витрат. Це дозволяє клієнту заощадити час при зверненні до банку для оформлення документів на отримання кредитних коштів.

Правекс-Банк є одним із лідерів серед українських банків у сфері емісії платіжних карток – корпоративних і зарплатних.

На сьогоднішній день до уваги клієнтів Правекс-Банк пропонує не лише картки в одній валюті, а й мультивалютні.

Широкого розвитку й популярності серед клієнтів набула програма – овердрафт кредитування держателів зарплатних платіжних карток до 60% від середньомісячної заробітної плати (з розрахунку за останні 3 місяці).

Широка мережа банкоматів дозволяє зняття готівки в будь-якому куточку України. Платіжна картка Правекс-Банку надає унікальну можливість безготівкових розрахунків у торгівельних мережах через POS-термінали.

Спрямовуючи роботу на всіх клієнтів, вирішуючи їх проблеми, сьогодні Правекс-Банк виступає як роздрібний банк національного масштабу. Тому розвиток роздрібних послуг є пріоритетним в роботі з клієнтами.

Правекс-Банк надає клієнтам послуги по переказу грошових коштів - Western Union; Money Gram, "Правекс-Телеграф", грошові перекази з Ощадного банку Росії; валюто-обмінні операції – "Обмін валют", перевірка платоспроможності банкнот іноземної валюти, обмін зношених банкнот; продаж ювілейних і пам'ятних монет, продаж та купівля дорожніх чеків, інкасо іменних чеків, передплата карток Visa Travel Money Cash Passport; приймання готівкових платежів від фізичних та юридичних осіб; продаж банківських металів.

Основними перевагами в обслуговуванні клієнтів Правекс-Банку є: швидке і якісне обслуговування клієнтів; індивідуальний підхід до вирішення проблем кожного клієнта; зручний для клієнтів режим роботи; щоденна наявність грошових коштів в касі; конфіденційність інформації; широка розгалуженість мереж.

Менеджери Правекс-Банку завжди в своїй праці використовують метод перехресних продаж. Реалізація перехресного менеджменту дозволяє збільшити як кількість клієнтів банку, так і фінансовий результат.

Слід зазначити, що найбільш вагомою статтею доходів Правекс-Банку є комісійний дохід – 68% від загальної суми доходів. Отже, політика Правекс-Банку спрямована на отримання прибутку в значній мірі від проведення комісійних операцій банку, які є більш неризиковими.

Зростання кількості підприємств і приватних клієнтів, які довірили Правекс-Банку ведення своїх фінансових справ, підтверджує, що банк виправдовує надії та задовольняє потреби клієнтів, а це є найкращим свідченням успішної діяльності банку.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 №2121-III.

2. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності банків в Україні. Затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

3. Положення про кредитування. Затверджено постановою Правління НБУ від 28.09.1995 №246 (зі змінами і доповненнями).

4. Положення про політику управління активами і пасивами АКБ "Правекс-Банку". Затверджена Наказом Голови Правління АКБ "Правекс-Банк" від 13.01.2003 року №22-А.

5. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

6. ОНТП 24-86 (общесоюзные нормы технологического проектирования). Определение категорий помещений по взрывной и пожарной опасности.

7. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.

8. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания.

9. СНиП II-4-79. Естественное и искусственное освещение.

10. Алавердов А.Р. Финансовый менеджмент в банке: Учебно-практическое пособие. – М.: МЭСИ, 1997.

11. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ,1997. – 471 с.

12. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001.

13. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

14. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.

15. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: ЭКОС, 1992. – 428 с.

16. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.: Ника-центр, – 1999.

17. Бланк И.А. Финансовый мененеджмент: Учный курс. – К.: Ника-Центр, 1999. – 528 с.

18. Васюренко О.В. Банківський менеджмент. – К.: КНЕУ, 2001.

19. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 234 с.

20. Васюренко О.В. Менеджмент кредитних операцій у комерційному банку. – Харків.: РВП "Оригінал", 1998. – 72 с.

21. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: Дакор, Вира-Р., 2003.

22. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

23. Ефективність управління банком (Школа банкірів): Матеріали науково-практичного семінару під ред. проф. В.П. Матвієнко. – К.: Наук. думка, 2003.

24. Заруба О.Д. Банківський менеджмент у банку: Навчальний посібник. – К.: Лібра ТОВ, 1996.

25. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник. – К.: Т-во"Знання", КОО, 1997.

26. Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. – К., 1999.

27. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 215 с.

28. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2004. – 296 с.

29. Маслюченков Ю.С. Финансовый менеджмент в КБ: Фундаментальный анализ. – М.: Перспектива, 1996. – 160 с.

30. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1995. – 704 с.