Смекни!
smekni.com

Фінансовий менеджмент банка (стр. 47 из 47)

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2007 року

Найменування статті Статутний капітал зареєстрований, сплачений Капіталізовані дивіденди Викуплені власні акції Емісійні різниці Резерви та інші фонди банку Резерви переоцінки Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Капітал, резервні та інші фонди, усього 2006 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на 1 січня 2007 року 108960 0 0 672 3337 15394 40243 168606 141153
Скоригований залишок на початок року 108960 0 0 672 3337 15394 40243 168606 141153
Коригування: Зміна облікової політики - - - - - - - 0 0
Виправлення помилок - - - - - - - 0 0
Переоцінка необоротних активів - - - - - 108337 - 108337 288
Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття - - - - - (117) 117 0 0
Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів - - - - - (27084) - (27084) (129)
Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії - - - - - - - 0 0
Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації - - - - - - - 0 0
Чистий прибуток звітного року - - - - - - 76805 76805 13294
Розподіл прибутку до загальних резервів банку - - - - - - - 0 0
Розподіл прибутку до резервних фондів - - - - 6882 - (6882) 0 0
Розподіл прибутку до інших фондів банку - - - - - - - 0 0
Дивіденди, що сплачені у звітному році - - - - - - - 0 0
Дивіденди, що капіталізовані у звітному році - 32539 - - - - (32539) 0 0
Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу - - - - - - - - 14000
Внески за акціями нового випуску 62539 (32539) - - - - - 30000 0
Викуплені власні акції - - - - - - - 0 0
Продаж раніше викуплених власних акцій - - - - - - - 0 0
Анульовані раніше викуплені акції - - - - - - - 0 0
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року 171499 0 0 672 10219 96530 77744 356664 168606