Смекни!
smekni.com

Фінансовий менеджмент банка (стр. 46 из 47)

Звіт про фінансові результати за 2005 фінансовий рік, тис. грн.

Найменування статті 2005 2004
1 2 3
Чистий процентний дохід 58996 44527
Процентний дохід 165875 120244
Процентні витрати (106879) (75717)
Чистий комісійний дохід 99565 67213
Комісійний дохід 104585 71324
Комісійні витрати (5020) (4111)
Торговельний дохід 22677 13619
Дохід у вигляді дивідендів 3 22
Прибуток/збиток від інвестиційних ЦП 0 0
Дохід від участі в капіталі 0 0
Інший дохід 6587 4781
Усього дохоів: 187828 130162
Загальні адміністративні витрати (77171) (53713)
Витрати на персонал (57526) (37600)
Втрати від участі в капіталі 0 0
Інші витрати (27918) (20028)
Прибуток від операцій 25213 18821
Чисті витрати на формування резервів (17410) (14059)
Прибуток до оподаткування 7803 4762
Витрати на податок на прибуток (1695) (606)
Прибуток після оподаткування 6108 4156
Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
Чистий прибуток/збиток банку 6108 4156
Чистий прибуток на одну акцію (грн.) 0,08 0,06
Скоригований чистий прибуток на одну акцію (грн.) 0,08 0,06

Додаток Д

Звіт про фінансові результати за 2006 фінансовий рік, тис. грн.

Найменування статті 2006 2005
1 2 3
Чистий процентний дохід 59353 58996
Процентний дохід 181026 165875
Процентні витрати (121673) (106879)
Чистий комісійний дохід 149523 99565
Комісійний дохід 153596 104585
Комісійні витрати (4073) (5020)
Торговельний дохід 28380 22677
Дохід у вигляді дивідендів 0 3
Дохід від участі в капіталі 0 0
Інший дохід 7009 6587
Усього дохоів: 244265 187828
Загальні адміністративні витрати (84412) (77171)
Витрати на персонал (88099) (57526)
Втрати від участі в капіталі 0 0
Інші витрати 40758 27918
Прибуток від операцій 30996 25213
Чисті витрати на формування резервів (10110) (17410)
Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
Прибуток до оподаткування 20886 7803
Витрати на податок на прибуток (7592) (1695)
Прибуток після оподаткування 13294 6108
Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
Чистий прибуток/збиток банку 13294 6108
Чистий прибуток на одну акцію (грн.) 0,12 0,08
Скоригований чистий прибуток на одну акцію (грн.) 0,12 0,08

Додаток Е

Звіт про фінансові результати за 2007 фінансовий рік, тис. грн.

Найменування статті 2007 2006
1 2 3
Чистий процентний дохід 125569 59353
Процентний дохід 303165 181026
Процентні витрати (177596) (121673)
Чистий комісійний дохід 359385 149523
Комісійний дохід 363077 153596
Комісійні витрати (3692) (4073)
Торговельний дохід 30823 28380
Дохід у вигляді дивідендів 0 0
Дохід від участі в капіталі 0 0
Інший дохід 17023 7009
Усього дохоів: 532800 244265
Загальні адміністративні витрати (111910) (84412)
Витрати на персонал (192917) (88099)
Втрати від участі в капіталі 0 0
Інші витрати (87654) 40758
Прибуток від операцій 140319 30996
Чисті витрати на формування резервів (29135) (10110)
Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
Прибуток до оподаткування 111184 20886
Витрати на податок на прибуток (34379) (7592)
Прибуток після оподаткування 76805 13294
Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, приз-начених для продажу 0 0
Чистий прибуток/збиток банку 76805 13294
Чистий прибуток на одну акцію (грн.) 0,64 0,12
Скоригований чистий прибуток на одну акцію (грн.) 0,64 0,12

Додаток Є

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2005 року

Найменування статті Статутний капітал заре-єстрований, сплачений Капіталізовані дивіденди Викуплені власні акції Емісійні різниці Резерви та інші фонди банку Резерви переоцінки Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Капітал, резервні та інші фонди, усього 2004 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на 1 січня 2005 року 71160 0 0 672 2824 551 20631 95838 91433
Скоригований залишок на початок року 71160 0 0 672 2824 551 20631 95838 91433
Коригування: Зміна облікової політики - - - - - - - 0 0
Виправлення помилок - - - - - - - 0 0
Переоцінка необоротних активів - - - - - 15525 - 15525 460
Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття - - - - - (75) 75 0 0
Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів - - - - - (118) - (118) 0
Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії - - - - - - - 0 0
Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації - - - - - - - 0 0
Чистий прибуток звітного року - - - - - - 6108 6108 4156
Розподіл прибутку до загальних резервів банку - - - - - - - 0 0
Розподіл прибутку до резервних фондів - - - - 207 - (207) 0 0
Розподіл прибутку до інших фондів банку - - - - - - - 0 0
Дивіденди, що сплачені у звітному році - - - - - - - 0 (211)
Дивіденди, що капіталізовані у звітному році - - - - - - - 0 0
Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу - - - - - - - 0 0
Внески за акціями нового випуску - - - - - - - 23800 0
Викуплені власні акції - - - - - - - 0 0
Продаж раніше викуплених власних акцій - - - - - - - 0 0
Анульовані раніше викуплені акції - - - - - - - 0 0
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2005 року 94960 0 0 672 3031 15883 26607 141153 95838

Додаток Ж

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року

Найменування статті Статутний капітал зареєстрований, сплачений Капіталізовані дивіденди Викуплені власні акції Емісійні різниці Резерви та інші фонди банку Резерви переоцінки Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Капітал, резервні та інші фонди, усього 2005 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на 1 січня 2006 року 94960 0 0 672 3031 15883 26607 141153 95838
Скоригований залишок на початок року 94960 0 0 672 3031 15883 26607 141153 95838
Коригування: Зміна облікової політики - - - - - - - 0 0
Виправлення помилок - - - - - - - 0 0
Переоцінка необоротних активів - - - - - 288 - 28 15525
Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття - - - - - (648) 648 0 0
Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів - - - - - (129) - (129) (118)
Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії - - - - - - - 0 0
Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації - - - - - - - 0 0
Чистий прибуток звітного року - - - - - - 13294 13294 6108
Розподіл прибутку до загальних резервів банку - - - - - - - 0 0
Розподіл прибутку до резервних фондів - - - - - 306 (306) 0 0
Розподіл прибутку до інших фондів банку - - - - - - - 0 0
Дивіденди, що сплачені у звітному році - - - - - - - 0 0
Дивіденди, що капіталізовані у звітному році - - - - - - - 0 0
Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу 14000 - - - - - - 14000 0
Внески за акціями нового випуску - - - - - - - 0 23800
Викуплені власні акції - - - - - - - 0 0
Продаж раніше викуплених власних акцій - - - - - - - 0 0
Анульовані раніше викуплені акції - - - - - - - 0 0
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року 108960 0 0 672 3337 15394 40243 168606 141153

Додаток З