Мир Знаний

Контроль за справлянням прямих та непрямих податків (стр. 1 из 23)

ЗВІТ

про переддипломну практику

Контроль за справлянням прямих та непрямих податків

база практики

ДЕПАРТАМЕНТ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДПА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІм. КИЄВА


ЗМІСТ

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРОЮ ДПА УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ І УПРАВЛІННЯ

2 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

3 ОБЛІК ТА РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА З ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

4 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ. ПОДАТОКНА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА АКЦИЗНИЙ ЗБІР

5 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

6 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКУ З ДОХОДУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

7 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКУ НА ЗЕМЛЮ

8 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ

9 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ РЕСУРСНИХ ПОДАТКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

10 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

11 ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

12 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

13 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З АІС, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В РДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Об’єкт досліджень практики: діяльність Департаменту податку на додану варість ДПА України та районної податкової інспекції.

Мета звіту: аналіз організації, структур та функцій стягнення податків в державній податковій службі України.

Матеріалу звіту підготовлені в Департаменті податку на додану вартість ДПА України та в ДПІ у Святошинському районі м.Києва згідно робочої програми переддипломної практики та призначені для проведення економічного аналізу та розробки шляхів підвищення ефективності непрямого оподаткування в дипломному проекті.

1 ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРОЮ ДПА

УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ І УПРАВЛІННЯ

Структура та функціональні завдання ДПА України. Згідно Закону України “Про державну податкову службу України” [7] до системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Респуб-ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі – ор-гани державної податкової служби).

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спе-ціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі – подат-кова міліція).

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платни-ків податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас-тополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Завданнями органів державної податкової служби є:

- здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);

- внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

- прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

- формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

- роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

- запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Державна податкова адміністрація України є центральним органом вико-навчої влади. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податко-вій адміністрації України.

Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севас-тополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Авто-номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Органи державної податкової служби України координують свою діяль-ність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, ор-ганами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державни-ми митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими орга-нами, установами банків, а також з податковими службами інших держав.

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податко-вих адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:

- здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нара-хування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), контролю за ва-лютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівко-вих розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприєм-ницької діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

- здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільсь-ких і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюдже-ту;

- обліком платників податків, інших платежів;

- виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

- проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виро-бів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної полі-тики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алко-гольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законо-давства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосу-ванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'є-ктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на про-мислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що бу-ли незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;

2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і ме-тодичні рекомендації з питань оподаткування, які підлягають обов'язковому опублікуванню;

3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, дек-ларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закрит-тя юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької ді-яльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену ор-ганами державної податкової служби;

4) в порядку, встановленому законом, надає податкові роз'яснення, орга-нізовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

6) подає органам державної податкової служби методичну і практичну до-помогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

7) організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизова-них робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт ор-ганів державної податкової служби;

8) розробляє проекти законів України та інших нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових та позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням законодавства;

9) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяль-ність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою зло-чинністю;

10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх роз-слідування не належить до компетенції податкової міліції;

11) подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Дер-жавного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів сто-совно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнарод-ні договори з питань оподаткування;