Мир Знаний

Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю (стр. 1 из 20)

ДИПЛОМНА РОБОТА

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(на матеріалах ЗАТ «Дніпровська холдінгова компанія»)

Економіка підприємства

Дніпропетровськ

2009


ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фінансового планування наторгівельному підприємстві

1.1 Сутність і принципи планування фінансових показників діяльності торгівельного підприємства

1.2 Методи планування грошових потоків

1.3 Особливості фінансового планування на торгівельних підприємствах

1.4 Напрямки контролю та моніторингу фінансово-господарськоїдіяльності

Розділ 2. Аналіз стану фінансового планування на торгівельному підприємстві ЗАТ «Дніпровська холдінгова компанія»

2.1 Загальна характеристика торгівельного бізнесу підприємства в 2006 -2008 роках

2.2 Економічна діагностика фінансового стану підприємства за результатами діяльності в 2006 -2008 роках

2.3 Планування та контроль рівня виробничого левериджу в фінансово-господарській діяльності підприємства

2.4 Оцінка ефективності планування та контролю рівня фінансового левериджу в фінансово-господарській діяльності підприємства ЗАТ «Дніпровська холдінгова компанія»

Розділ 3. Шляхи оптимізації фінансового планування діяльності підприємства ЗАТ «Дніпровська холдінгова компанія»

3.1 Алгоритм фінансового планування грошових потоків підприємства

3.2 Розробка фінансового плану та прогнозного бюджету підприємства

3.3 Оптимізація планування рівней та оборотності грошових потоків на основі вексельно-кредитних схем розрахунків з дебіторами та кредиторами

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


ВСТУП

Фінансова стабільність є важливою передумовою успішного ведення господарської діяльності. Вона формує імідж господарюючого суб'єкта, є його візитною карткою. Тому підприємствам і організаціям необхідно постійно дбати про фінансову стабільність, вживати заходи для її зміцнення. У контексті фінансової стабільності фінансовому плануванню має відводитися особлива роль, оскільки кожне підприємство, починаючи свою діяльність, зобов'язане чітко представляти потребу на перспективу у фінансових, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їхнього одержання, а також уміти точно розраховувати ефективність використання наявних засобів у процесі роботи свого підприємства.

Фінансове планування як складова бізнес-планування є одним із найбільш ефективних інструментів менеджменту. Залучення як оперативного так і стратегічного фінансового планування систематизує та впорядковує процес прийняття рішень на підприємстві, що є основною перевагою його використання.

У процесі розробки плану і контролю за ходом його виконання першочерговим його завданням має бути забезпечення фінансової стабільності суб'єкта господарювання шляхом максимального використання внутрішніх важелів ресурсного забезпечення кругообігу виробничих фондів, підвищення фондовіддачі і рентабельності активів, забезпечення високої ліквідності боргових зобов'язань. Водночас фінансовий менеджер повинен аналізувати доступну інформацію про діяльність конкурентів підприємства, прогнозувати вплив зовнішніх чинників на фінансовий стан підприємства, розробляти запобіжні чи альтернативні заходи, щоб забезпечити фінансову стійкість і конкурентоспроможність.

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що фінансове планування є ключовою ланкою всього процесу планування, яке дозволяє з'єднати стратегічне мислення із здатністю розробити конкретний план дій на плановий період. Використання механізмів фінансового планування та контролю дозволяють підприємству досягти довгострокових позитивних результатів та зайняти стійке становище на ринку.

Об’єктом дипломного дослідження є торгівельне підприємство ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія», м.Дніпропетровськ.

Предметом дипломного дослідження є методи фінансового планування грошових потоків доходів та витрат в торгівельному підприємстві , а також методи контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Метою дипломного дослідження є аналіз поточного стану фінансового планування і контролю за фінансово-господарською діяльністю ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» та розробка пропозицій по шляхам покращення рівня ефективності фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві.

Для реалізації завдання та мети дипломної роботи були проведені наступні дослідження:

1. У 1 розділі проаналізовані теоретичні підходи до фінансового планування діяльності підприємств:

- принципи планування фінансових показників діяльності торгівельного підприємства;

- методи та особливості плануванн грошових потоків підприємства;

- напрямки контролю та моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємства.

2. У 2 розділі проведена оцінка ефективності діяльності та фінансового планування на підприємстві ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія".

3. У 3 розділі проаналізовані шляхи оптимізації фінансового планування в ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» та запропонований інструментарій для багатоступеневого фінансового планування –прогнозу:

- алгоритм фінансового планування грошових потоків підприємства;

- технологія розробки фінансового плану та прогнозного бюджету підприємства;

- методологія оптимізація планування рівней та оборотності грошових потоків на основі вексельно-кредитних схем розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Інформаційною базою дипломного дослідження були матеріали звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» за 2006 -2008 роки.

Методами дипломного дослідження були систематизація та статистична обробка хронологічних рядів показників балансу та фінансового звіту підприємства (горизонтально – вертикальний розрізи), методи відносного коефіцієнтного аналізу показників діяльності підприємства, побудова алгоритмів фінансової моделі планування – прогнозування діяльності підприємства та їх реалізація на ПЕОМ у «електронних таблицях» EXCEL -2007.

Практична цінність результатів дипломного дослідження полягає в наданні керівництву підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» об’єктивних даних по показникам поточного стану діяльності підприємства та інструментарію для фінансового планування – прогнозу діяльності підприємства з використанням різних механізмів управління грошовими потоками доходів та витрат.

Так, застосування запропонованої методології дозволило обґрунтувати доцільність та ефективність проекту оптимізації діяльності підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» при впровадження прискорення обігу фінансових потоків від торгівельної діяльності за рахунок впровадженні вексельного обігу та банківського рефінансування векселів.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НАТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Сутність і принципи планування фінансових показників діяльності торгівельного підприємства

За нестабільності зовнішнього середовища, невизначених умов господарювання ефективність роботи підприємства багато в чому залежить від стану внутрішньо-фірмового планування. Чим вищий рівень невизначеності, що є наслідком нестабільності в суспільстві, тим більшого значення набуває планування.

Підприємство у процесі своєї господарської діяльності стикається з багатьма контрагентами (кредиторами, дебіторами), тому, аби зайняти свою нішу на ринку і успішно працювати, воно має враховувати багато чинників, що впливають на його діяльність, а це, в свою чергу, вимагає планування і прогнозування власних кроків1.

Планування як важлива функція управління підприємством — об'єктивно необхідний процес визначення цілей діяльності на певний період і засіб досягнення поставленої мети. Саме планування об'єднує структурні підрозділи підприємства загальною метою діяльності, надає всім процесам односпрямованості та скоординованості. Це дає змогу найбільш повно й ефективно використовувати наявні ресурси, професійно розв'язувати різноманітні управлінські завдання.

Згідно з методологією роботи [50], фінансове планування на підприємстві слід розглядати як цілеспрямовану дію на господарську діяльність в цілому, на окремі ланки і суб’єкти господарювання з метою обгрунтування ефективності прийнятих економічних і соціальних рішень з урахуванням їх забезпеченості джерелами фінансування, оптимізації накреслених витрат і позитивних кінцевих результатів.

Обгрунтування фінансових показників фінансових операцій, як результативність багатьох господарських рішень, досягається у процесі фінансового планування та прогнозування.

Фінансове прогнозування – це науковий процес обґрунтування на певний період руху фінансових ресурсів підприємства і відповідних фінансових відносин. При цьому об’єктом планування є фінансова діяльність підприємства. Для формування і використання різних фондів коштів визначається рух ресурсів, фінансові відносини, які їх опосередковують, і нові вартісні пропорції.

Основна мета внутрішньофірмового планування – забезпечення оптимальних можливостей для успішної господарської діяльності, одержання необхідних для цього коштів і в кінцевому підсумку досягнення прибутковості підприємства.

Таким чином, фінансове планування являє собою процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників для забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності у перспективі.

Фінансове планування втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і забезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічні пропорції розвитку.