Смекни!
smekni.com

Постанова В.Р, (стр. 2 из 10)

ПРО АДМІНІСТРАТИВНИЙ
НАГЛЯД ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

(витяг)

Розділ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття адміністративного нагляду.

Адміністративний нагляд – це система тимчасових примусових профілактичних заходів спостережен­ня і контролю за поведінкою окремих осіб, звіль­нених з місць позбавлення волі, що здій­сню­ють­ся органами внутрішніх справ.

Стаття 2. Завдання адміністративного нагляду.

Адміністративний нагляд встановлюється з метою запобігання вчиненню злочинів окремими особа­ми, звільненими з місць позбавлення волі, і здій­снен­ня виховного впливу на них.

Стаття 3. Особи, щодо яких встановлюється адмі­ні­стра­тивний нагляд.

Адміністративний нагляд встановлюється щодо пов­нолітніх осіб:

а) визнаних судами особливо небезпечними реци­дивістами;

б) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочи­ни або засуджених два і більше разів до позбавлен­ня волі за умисні злочини, якщо під час від­бу­ван­ня покарання їх поведінка свідчила, що вони впер­то не бажають стати на шлях виправлення і зали­шаються небезпечними для суспільства;

в) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочи­ни або засуджених два і більше разів до позбавлен­ня волі за умисні злочини, якщо вони після від­бу­вання покарання або умовно-дострокового звіль­нен­ня від відбування покарання, незважаючи на попе­редження органів внутрішніх справ, систематично порушують громадський порядок і права інших гро­мадян, вчиняють інші правопорушення.

Розділ 2

ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ

Стаття 4. Підстави для встановлення адміні­стра­тив­но­го нагляду.

Підставами для встановлення адміністративного нагляду є:

а) вирок суду, що набрав законної сили, – щодо осіб, зазначених у пункті «а» статті 3 цього Закону;

б) матеріали виправно-трудових установ – щодо осіб, зазначених у пункті «б» статті 3 цього Закону;

в) матеріали органів внутрішніх справ – щодо осіб, зазначених у пункті «в» статті 3 цього Закону.

Стаття 5. Порядок встановлення адміністративного на­гляду.

Адміністративний нагляд встановлюється:

– щодо осіб, зазначених у пунктах «а» і «б» статті 3 цьо­го закону, – в судовому засіданні одноособово суд­дею районного (міського) суду за міс­це­зна­ход­жен­ням виправно-трудової установи за поданням на­чальника виправно-трудової установи;

– щодо осіб, зазначених у пункті «в» статті 3 цього за­кону, – в судовому засіданні одноособово суддею рай­онного (міського) суду за місцем проживання осо­би, звільненої з місць позбавлення волі, за подан­ням начальника органів внутрішніх справ.

Разом з поданням до суду надсилаються копія ви­ро­ку та матеріали, що свідчать про необхідність вста­новлення адміністративного нагляду за від­по­від­ною особою.

У судове засідання викликаються особа, щодо якої внесено подання про встановлення ад­мі­ні­стра­тив­ного нагляду, а за її клопотанням – і захисник, а також представник органу, начальник якого вніс подан­ня.

Розгляд питання починається доповіддю про зміст подання та матеріалів, що надійшли разом з ним, після чого заслуховуються пояснення осіб, які з’я­вилися у судове засідання.

Постанова судді оскарженню не підлягає, але мо­же бути опротестована в порядку нагляду.

Постанова судді надсилається для виконання началь­нику районного (міського) відділу (управління) вну­трішніх справ за місцем проживання особи, щодо якої встановлено нагляд, у випадках, передбачених пунктами «а» і «б» статті 3 цього Закону, – началь­нику виправно-трудової установи.

Адміністрація виправно-трудової установи поста­нову судді надсилає для виконання органу вну­тріш­ніх справ за вибраним піднаглядним місцем про­живання в день його звільнення.

Стаття 6. Термін адміністративного нагляду.

Адміністративний нагляд встановлюється у визначеному статтею 5 цього Закону порядку терміном від одного року до двох років і не може перевищувати термінів, передбачених законом для погашення або зняття судимості.

У разі, коли є підстава вважати, що особа, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, залиша­є­ть­ся небезпечною для суспільства, адміні­стра­тив­ний нагляд за поданням відповідного органу вну­тріш­ніх справ може бути продовжено у визначеному цим Законом порядку кожного разу ще на шість мі­ся­ців, але не більше терміну, передбаченого законом для погашення або зняття судимості.

Термін адміністративного нагляду починається з дня оголошення особі постанови судді про встановлен­ня адміністративного нагляду.

Стаття 7. Порядок здійснення адміністративного на­гля­ду.

Адміністративний нагляд здійснюється міліцією. Осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, беруть на облік, фотографують, а у разі необ­хід­ності у них беруть відбитки пальців. Працівники мі­ліції забов’язані систематично контролювати пове­дінку ціх осіб, запобігати порушенням ними громад­ського порядку та прав інших громадян і припиня­ти їх, проводити розшук осіб, які уникають ад­мі­ні­стративного нагляду.

Стаття 8. Порядок припинення адміністративного на­гляду.

Адміністративний нагляд припиняється постановою судді за поданням начальника органу вну­трі­ш­ніх справ:

а) у разі погашення або зняття судимості з особи, яка перебуває під наглядом;

б) достроково, якщо піднаглядний перестав бути не­безпечним для суспільства і позитивно характери­зується за місцем роботи і проживання.

Піднаглядний може сам подати клопотання про знят­тя нагляду з підстав, зазначених у пункті «а» час­тини першої цієї статті.

В інших випадках адміністративний нагляд авто­ма­тично припиняється:

а) після закінчення терміну, на який його встано­вле­но, якщо органом внутрішніх справ не подано кло­потання про продовження нагляду або суддя від­мо­вив у продовженні нагляду;

б) у разі засудження піднаглядного до позбавлення волі і направлення його до місця відбування пока­рання;

в) у разі смерті піднаглядного.

Порядок розгляду у суді питання про припинення ад­міністративного нагляду здійснюється відповідно до вимог частини третьої статті 5 цього Закону.

Розділ 3

ПРАВИЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ, ЩОДО ЯКИХ ВСТАНОВЛЕНО АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД

Стаття 9. Обов’язки піднаглядних.

Особи, щодо яких встановлено адміністративний на­гляд, зобов’язані вести законопослушний спосіб жит­тя, не порушувати громадський порядок і додер­жу­вати таких правил:

а) прибути у визначений виправно-трудовою уста­новою термін в обране ними місце проживання і за­реєструватися в органі внутрішніх справ;

б) з’являтися за викликом міліції у вказаний тер­мін і давати усні та письмові пояснення з питань, по­в’язаних з виконанням правил адміністративного на­гляду;

в) повідомляти працівників міліції, які здій­сню­ють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі району (міс­та) у службових справах;

г) у разі від’їзду в особистих справах з дозволу мі­ліції в інший населений пункт та перебування там біль­ше доби зареєструватися в місцевому органі вну­трішніх справ.

Стаття 10. Обмеження дій піднаглядних.

До осіб, щодо яких встановлено адміні­стра­тив­ний нагляд, за постановою начальника органу вну­трі­шніх справ застосовуються частково або у повно­му обсязі такі обмеження:

а) заборона виходу з будинку (квартири) у визначе­ний час, який не може перевищувати восьми годин на добу;

б) заборона перебування у визначених місцях ра­йо­ну (міста);