Смекни!
smekni.com

Постанова В.Р, (стр. 9 из 10)

к) бути ввічливими між собою.

Правила внутрішнього розпорядку, 1997 р.
§17 сторінка 10

ОБОВ’ЯЗКИ ДНЮВАЛЬНОГО ПО ГУРТОЖИТКУ

А. Днювальний по гуртожитку зобо­в’я­за­ний

а) знати число засуджених, що прожива­ють у гур­тожитку, скільки з них на ро­бо­ті, хворих, ут­римуються у штрафно­му дисциплінарно­му ізоляторі або кар­цері;

б) подавати команду засудженим при під­йо­мі, а та­кож у випадку тривоги чи пожежі;

в) слідкувати за збереженням майна, облад­нан­­ня та інвентарю, що знаходиться у гур­то­жит­­ку, а також особистих ре­чей засуд­жених;

г) забезпечувати дотримання правил про­ти­по­жеж­ної безпеки у гур­то­жит­ку;

д) не допускати перебування у гуртожит­ку за­суд­жених з інших загонів;

є) після розводу засуджених на роботу здій­сни­ти прибирання гуртожитку, по­мити під­логу, то­пити піч, про­віт­рю­вати при­мі­щен­ня, мити і чистити бач­ки для питної води та на­пов­ню­­ва­ти їх свіжою во­дою;

ж) слідкувати, щоб засуджені під­три­му­ва­ли чи­с­тоту і порядок у гуртожитку, своє­часно і за встановленим зразком за­правляти свої по­сте­лі та прибирали у відведені місця особис­ті речі, утриму­вали у порядку тумбочки;

з) не допускати, щоб засуджені палили, чис­ти­ли одяг та взуття у гуртожитку, си­діли та ле­жа­ли на постелях у верхньо­му одязі, грали в азар­тні ігри;

і) слідкувати за дотриманням засудженими ти­ші після сигналу «відбій»;

к) про всі події та порушення режиму тер­мі­но­во доповідати начальнику заго­ну, черговому по­мічникові начальни­ка установи або молод­шому ін­с­пек­тору нагляду і безпеки.

Примітка: при відвідуванні гуртожитку особами начальницького складу днювальний подає команду «встати», «увага» і доповідає їм про чисельність утримуваних у гуртожитку і де вони знаходяться у даний час. В період від відбою до підйому команда «встати» і «ува­га» не подається.

Правила внутрішнього розпорядку, 1997 р.
додаток №24 до §52, сторінки 61–62

РОЗКЛАД ДНЯ
у понеділок

I зміна

II зміна

початок

тривалість

кінець

початок

тривалість

кінець

Підйом

5:00

5

5:05

5:00

5

5:05

Фіззарядка

5:05

10

5:15

5:05

10

5:15

Туалет, заправка ліжок

5:15

15

5:30

5:15

5

5:20

Сніданок

5:30

30

6:00

5:20

1:40

7:00

Заняття з соцпитань

7:00

40

7:40

7:00

40

7:40

Розвод на роботу

7:40

20

8:00

16:05

20

16:25

Ранковий перелік

8:30

30

9:00

Робочий час

8:00

8:00

16:30

16:25

7:00

23:25

Обід

12:00

30

12:30

12:30

1:00

13:30

Зйом з роботи

16:30

30

17:00

23:25

30

23:55

Виховна робота

17:00

30

17:30

Денний перелік

17:30

30

18:00

17:30

30

18:00

Вечеря

18:00

30

18:30

19:00

20

19:20

Культмасові заходи

18:30

2:00

20:30

10:00

3:00

13:00

Особистий час

20:30

1:00

21:30

13:20

2:00

15:30

Вечірній перелік

21:30

20

21:50

Підготовка до сну

21:50

10

22:00

23:50

5

23:55

Відбій

22:00

8:00

6:00

23:55

8:00

7:55

РОЗКЛАД ДНЯ

I зміна

II зміна

початок

тривалість

кінець

початок

тривалість

кінець

Підйом

6:00

5

6:05

8:00

5

8:05

Фіззарядка

6:05

10

6:15

Туалет, заправка ліжок

6:15

10

6:25

8:05

10

8:15

Сніданок

6:25

35

7:00

8:15

15

8:30

Розвод на роботу

7:00

20

7:20

16:30

15

16:45

Ранковий перелік

8:30

30

9:00

Робочий час

7:30

8:00

16:00

16:45

7:00

23:45

Обід

12:00

40

12:40

12:00

40

12:40

Зйом з роботи

16:00

20

16:20

23:45

10

23:55

Культмасова робота

16:45

45

17:30

9:00

45

9:45

Денний перелік

17:30

30

18:00

Вечеря

18:00

30

18:30

18:00

30

18:30

Виховна робота

18:30

1:00

19:30

Особистий час

19:30

2:00

21:30

9:45

2:00

11:45

Вечірній перелік

21:30

20

21:50

Підготовка до сну

21:50

10

22:00

23:55

5

24:00

Відбій

22:00

8:00

6:00

24:00

8:00

7:50

АДРЕСИ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ