Смекни!
smekni.com

Постанова В.Р, (стр. 5 из 10)

1. Одяг, головні убор и, взуття та постільні речі вста­новленого для засуджених зразка за встано­в­леними нормами.

2. Натільна білизна (тепла та проста) – не більше двох комплектів.

3. Панчохи, шкарпетки, рукавиці, рукавички – не біль­ше двох пар; шарф, носові хусточки, поясні ре­мені, нитки та вироби з них.

4. Тапочки кімнатні або спортивні – одна пара.

5. Дзеркало, бритва електрична або механічна чи без­печна з касетними голівками, годинник ручний або кишеньковий із некоштовних металів.

6. Туалетне приладдя (туалетне, господарське мило, зубна щітка, зубний порошок, гребінець, кре­ми до та після гоління, вазелін, шампунь).

7. Кухоль та ложка.

8. Милиці, дерев’яні палиці, протези (за дозволом лі­карів).

9. Підручники і учбове приладдя (для учнів).

10. Література і періодичні видання, у тому числі ре­лігійного змісту. У тюрмах до 5 книг на кожно­го засудженого.

11. Письмовий папір, зошити, прості олівці, кулько­ві ручки, чорнила та стержні з мастикою чорного, синього або фіолетового кольорів, конверти, мар­ки, картки.

12. Шашки, шахи, нарди, доміно (по одному комплек­ту).

13. Листи, фотокартки, фотоальбоми, копії вироків, су­дових ухвал, квитанції про зберігання речей, гро­шей, коштовностей.

14. Щітки для одягу та взуття, крем для взуття.

15. Сірники – не більше 10 пачок, тютюнові вироби – не більше 30 пачок цигарок або махорки фаб­ричної розфасовки, чай – не більше 1 кг.

16. Спортивний костюм (один).

17. Натільні хрестики та інші предмети культу, виго­товлені із некоштовних металів.

18. Електрокип’ятильники побутові промислового ви­готовлення, запальнички та приналежності до них, а у тюрмах – газові разового використан­ня.

Примітки:

Загальна вага предметів і речей, які належать за­суд­женим, у всіх випадках не повинна переважувати 50 кг (з урахуванням тих, що збері­га­ють­ся на складі).

Правила внутрішнього розпорядку, 1997 р.
додаток № 7 до § 17, 29; сторінки 48–49

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ, ВИРОБІВ І РЕЧОВИН, ЗБЕРІГАННЯ ЯКИХ ЗАСУДЖЕНИМИ ЗАБОРОНЕНО

Предмети, вироби та речовини, вилучені із цивіль­но­го обігу.

Будь-яка холодна та вогнепальна зброя.

Пересувні засоби.

Гроші, цінні речі та цінні папери.

Оптичні прилади.

Наручні та кишенькові годинники з дорогоцінних ме­та­лів.

Будь-які алкогольні напої, духи, одеколон та інші ви­ро­би, що містять спирт.

Наркотичні та лікарські речовини, предмети медицин­ского призначення.

Буль-яка радіоапаратура, за винятком програвачів і ра­діо­динаміків по одному на загін, друкарські машин­ки, розмножувальні прилади.

Ножі, бритви (крім електричних, механічних та безпечних з касетною голівкою) та інші гостроріжу­чі та колючі предмети.

Сокира, молотки та інші інструменти.

Гральні карти.

Фотоапарати, фотоматеріали, хімікати.

Будь-які документи (крім копій вироків і ухвал су­дів, квитанцій на зберігання грошей, речей та цін­но­с­тей).

Топографічні карти, компаси.

Військова та інша форменна одежа, приналежності до неї, а також верхній одяг, головні убори та взуття (за виключенням тапочок) невстановлених зразків.

Кольорові олівці, фарби, копіювальний папір.

Музичні інструменти.

Примітка:
Музичні інструменти, які є у власності засудженого, здаються до складу на зберігання. Користування ни­ми дозволяється у спеціально встановлених примі­щен­нях у час, який встановлено розпорядком дня.

Правила внутрішнього розпорядку, 1997 р.
додаток № 36 до § 17, сторінки 71–72

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ
ПОСИЛОК І ПЕРЕДАЧ

Стаття 41. Отримання засудженими до позбавлення волі посилок і передач.

Засудженим, яких тримають у виправно-тру­до­вих ко­лоніях, дозволяється одержувати протягом року у ко­лоніях загального режиму сім посилок.

§ 26. Порядок одержання засудженими поси­лок і пе­­редач.

1. Засудженим, які відбувають покарання в коло­ні­ях, а також залишеним у тюрмах чи слідчих ізо­ля­то­рах для виконання робіт з господарчого обслугову­вання, дозволяється отримання посилок (передач) у кількості і асортименті, передбачених ст. 41 ВТК Ук­раїни та Правилами внутрішнього розпорядку ви­прав­но-трудових установ МВС України.

Засудженим, незалежно від призначеного їм виду режи­му, дозволяється в рахунок належних їм посилок (пе­редач), у встановленій кількості і асортименті, ку­пувати в магазині установи продукти харчування і пред­мети першої потреби за кошти, зароблені в міс­цях позбавлення волі або одержані за переказами.*

3. Особа, яка доставила передачу, складає та під­пи­­сує заяву у двох примірниках за встановленим зра­зком (додаток 13). Передача та обидва при­мір­ни­ки заяви здаються контролеру. Контро­лер зобо­в’я­за­ний перевірити наявність у за­суд­же­ного права на от­римання передачі, а по­тім в при­сутності особи, яка доставила переда­чу, пере­віряє її за вагою і асорти­ментом, після чо­го прий­має цю передачу, перший при­мірник за­я­ви по­вертає особі, яка її доставила, з осо­­бис­тою від­міткою (підписом) про прийом, ін­ший при­мір­ник прилучається до окремої справи піс­­ля осо­бистої відмітки (підпису) засудженого про одер­­жання передачі. Про кількість передач та осіб, яким вони вручені, контролер щоденно пись­мово ра­портом доповідає черговому поміч­ни­ку начальника виправно-трудової установи.

4. Предмети, продукти харчування, що передбаче­­ні переліком (додаток 5), повертаються особі, яка їх доставила, з зазначенням причин повернен­ня. За фак­тами вилучення у передачах предме­тів, виробів і ре­човин, які могли б бути викори­с­тані засудженим у зло­чинних цілях, у встанов­леному порядку проводяться службові роз­слі­дування.

5. Посилки вагою брутто до 8 кг від підприємств зв’яз­­ку приймаються тільки на адресу тих засуд­же­них, які мають право на їх отримання. Посил­ки, адре­совані засудженим, переведеним в ін­ші місця позбав­лення волі, пересилаються за ра­хунок виправно-трудових установ за місцем їх нового утримання. По­силки, що адресовані засуд­женим, які не мають пра­ва на їх отримання, а також тим, які переведені згід­но встанов­ле­но­го порядку в тюрми за злісне пору­шення ви­мог режиму, звільнилися або померли, по­верта­ю­ться відправникам накладною платнею з при­­міт­кою «підлягає поверненню».

6. Посилки та передачі на адресу осіб, які трима­ю­ть­­ся у приміщеннях камерного типу виправ­но-тру­дових установ загального режиму, не прийма­ються. Передачі для засуджених, яких трима­ють у штраф­них та дисциплінарних ізоляторах, не прийма­ються, а посилки видаються їм після від­буття мі­ри дисциплінарного стягнення.

7. Посилки розкриваються та перевіряються і ог­ля­да­ються контролерами у присутності засудже­них, яким вони адресовані. Огляд і перевірка ре­чей та про­дуктів, що надійшли у посилках, роби­ть­ся за таким же порядком, що і при при­йо­мі передач. Виявле­ні у посилках гроші зараховую­ться на особистий ра­хунок засуджених із стягнен­ням за пересилку за та­рифом поштових пере­казів згідно з Поштовими пра­вилами. Гроші, що заховані замаскованим спосо­бом у поштових від­правленнях, при їх виявленні ви­лучаються і за мотивованою постановою начальни­ка устано­ви, санкціонованою прокурором, оберта­ються, як правило, в прибуток держави у порядку, пе­редбаченому § 30 цих правил. Вмістимість поси­лок реєструється у спеціальній кни­зі (додаток 14).

8. Не раніше, як за місяць до звільнення засудже­ного, який не має на складі особистого одягу та взут­тя цивільного зразку за сезоном, адміні­стра­ція ви­правно-трудових установ може отри­ма­ти для збере­ження такий одяг та взуття, що надійшли поштою або доставлені безпосередньо в установу, які видаю­ть­ся засудженому в день його звільнення. Такі від­правлення не вважа­ю­ться посилкою або передачею.

9. Родичам засуджених або іншим особам, які при­були до виправно-трудових установ з метою пере­дачі засудженим продуктів харчування та предме­тів першої потре­би, адміністрація зобов’язана роз’­яс­нити, що відповідні продукти харчування та пред­ме­ти пер­­шої потреби вони можуть придбати через ма­газин виправно-трудової установи.**

У цьому випадку вказані особи подають заяву в двох примірниках, у якій перераховують кіль­кість та вагу продуктів харчування і предметів пер­шої потре­би, які вони бажають передати засуд­женим. Ці ж осо­би сплачують їх вартість. Піс­ля одержання засуд­женими таких передач пер­­ший примірник заяви вру­чається особам, які оплатили ці передачі, а ін­ший прилучається до окремої справи. Вага передач не повинна пе­ре­вищувати 8 кг.

Виправно-трудовий кодекс України, стаття 41

Правила внутрішнього розпорядку, 1997 р.
§ 26, сторінки 15–16

*) Наказ МВС України № 865 від 22.12.97 р.

**) Наказ МВС України № 865 від 22.12.97 р.

ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ЗАСУДЖЕНИМИ ПРЕДМЕТІВ ХАРЧУВАННЯ І ПРЕДМЕТІВ ПЕРШОЇ ПОТРЕБИ

Стаття 37. Придбання засудженими продуктів харчу­вання і предметів першої потреби.

Засудженим дозволяється купувати за безго­тів­ко­вим розрахунком продукти харчування і пред­мети першої потреби на кошти, зароблені в місцях позбавлення волі, а засудженим чоло­ві­кам віком понад шістдесят років, інвалідам пер­шої та другої груп – також на кошти, одер­жа­ні за переказами.

Стаття 38. Визначення сум грошей для придбання за­судженими продуктів харчування і предметів пер­шої необхідності.

Засудженим дозволяється витрачати на місяць для купівлі продуктів харчування і предметів пер­шої потреби гроші у сумі у виправно-тру­до­вих колоніях загального режиму до ста відсот­ків мінімального розміру заробітної плати (45 гривень).

У разі відсутності злісного порушення режиму від­бування покарання і сумлінного ставлення до праці після відбуття не менш як половини строку покарання засудженим може бути дозволено до­датково витрачати на місяць у виправно-тру­до­­вих колоніях загального режиму гроші в сумі п’ят­десят п’ять відсотків мінімального розміру за­робітної плати (25 гривень).