Смекни!
smekni.com

Постанова В.Р, (стр. 6 из 10)

Засудженим, які перевиконують норми виро­біт­ку, і тим, що працюють на почасових роботах і по господарському обслуговуванню, які зразково виконують встановлені завдання, може бути до­датково дозволено витрачати на місяць гроші в сумі тридцять відсотків мінімального розміру за­робітної плати (13 гривень).

Примітки:

1. Закон України «Про внесення змін і до­повнень до законодавчих актів України що до вре­гулювання деяких питань, пов’язаних з умо­ва­ми відбування покарання засудженими» від 27.07.1994 року.

2. Закон України «Про встановлення величини вар­тості межі малозабезпеченності та розміру мі­німальної заробітної плати на 1998 рік». Стаття 2. «...встановлюється розмір мі­німальної за­робітної плати з 1 січня 1998 року – 45 гри­вень».

§ 25. Порядок придбання засудженими продуктів харчування і предметів першої потреби.

У межах сум, встановлених Виправно-трудовим ко­дексом України, засудженим дозволяється купу­вати за безготівковим розрахунком продукти хар­чування і предмети першої потреби на кошти, зароблені у місцях позбавлення волі, а засу­дже­ним чоловікам віком понад шістьдесят ро­ків, інвалідам першої та другої груп – також на ко­ш­ти, одержані за переказами. Асортимент про­дуктів харчування та предметів першої потре­би, що дозволені для продажу засудженим, вста­новлюються переліком (додаток 8).

Засуджені, позбавлені у дисциплінарному поряд­ку права на одержання чергової посилки або пе­редачі і купування продуктів харчування на строк до одного місяця, мають право купувати тіль­ки предмети першої потреби у межах встанов­лених сум.

З метою придбання засудженими продуктів харчу­вання і предметів першої потреби в установах ор­ганізуються магазини або ларьки, які працюють щоденно, за винятком вихідних днів. При цьо­му адміністрація забезпечує, щоб кожний засу­джений мав можливість відвідати магазин або ла­рьок не менше 3–4 разів на місяць. Засуджені від­відують торговельні пункти у час, відведений розпорядком дня.

Із приміщень камерного типу виправно-трудо­вих установ виводити засуджених для придбання продуктів харчування і предметів першої потре­би забороняється. У приміщеннях камерного ти­пу продукти харчування і предмети першої по­треби для засуджених закуповуються спеціа­ль­но призначеними для цього працівниками виправ­но-трудових установ. З цією метою кожному засудженому, який має право на придбання про­дуктів харчування і предметів першої потреби, видаються бланки-заяви (додаток 12), які пі­с­ля заповнення їх засудженими здаються адміні­стра­ції. Працівник, який робить покупку, попере­дньо перевіряє у фінансовій частині або в бух­гал­терії виправно-трудової установи наявність гро­шей на особистому рахунку засудженого. Прид­баний товар видається засудженому під йо­го особистий підпис на заяві. Придбання продук­тів харчування і предметів першої потреби для осіб, яких тримають у приміщеннях камерно­го типу установ по виконанню покарань, прово­дяться два рази на місяць.

Правила внутрішнього розпорядку, 1997 р.
§ 25, сторінки 14–15

Перелік продуктів харчування та предметів першої по­треби, які дозволено купувати засудженим.

1. Продукти харчування:

Будь-які продукти харчування та тютюнові вироби (за винятком продуктів, які швидко псую­ться, спиртних напоїв та пива, чай – не більше 1 кг, а тютюнові вироби не більше 30 пачок або ма­хорки фабричної розфасовки).

2. Предмети першої потреби, які дозволено продава­ти засудженим:

– Майки, труси, носові хусточки, панчішно-шкар­петні вироби, рукавиці, тапочки кім­нат­ні (спортивні), носки, шарфи.

– Господарське і туалетне мило, зубний порошок та паста, крем до та після гоління.

– Поліетиленовий посуд, пластмасові футляри для окулярів, мила та зубних щіток.

– Кухлі та ложки.

– Електричні, механічні бритви, безпечні з касетними голівками.

– Гребінці, гребінка, дзеркало, щітки зубні, для одягу та взуття, крем для взуття.

– Шахи, шашки, доміно, нарди.

– Учбові зошити, поштові конверти, картки, марки, прості олівці, кулькові ручки, чорнила та стержні з мастикою (чорного, синього, фіолетового кольорів).

Сірники не більше 10 пачок, папір для паління.

– Спортивні костюми.

Примітка:

Вказаний асортимент продуктів забезпечується у межах, які надаються торговельними фондами на місцях.

Правила внутрішнього розпорядку, 1997 р.
додаток № 8 до § 17, 25; сторінки 49–50

Перелік продуктів харчування і предметів першої по­треби, які можна відсилати засудженим у посилках (передачах) та зберігати при собі.

1. Продукти харчування:

Будь-які продукти харчування (за винятком тих, що швидко псую­ться, спиртних напоїв та пива) і тютюнові вироби фабричної розфасовки, чай не більше 1 кг у посилці, передачі чи бандеролі, а тютюнових виробів – не більше 30 пачок цигарок або ма­хорки.

2. Предмети першої потреби:

– натільна білизна (тепла і проста) – не більше двох комплектів;

– панчохи, шкар­петки, рукавиці – не більше двох комплектів;

– шарфи, носові хусточки, нитки та вироби з них;

– тапочки кім­нат­ні, спортивне взуття (кеди, на­пів­кеди, тапочки) по 1-й парі;

– годинники ручні або кишенькові із некоштов­них металів (1 одиниця);

– бритви електричні, механічні, а також безпеч­ні з касетними голівками (1 одиниця);

– електрокин’ятильники побутові промислово­го виготовлення (1 одиниця);

– туалетне приладдя (мило, зубний порошок чи паста, зубна щітка, гребінець, креми до та після гоління, вазелін, шампунь);

– підручники і учбове приладдя, література та періодичні видання, у тому числі релігійного змісту, письмовий папір, зошити, прості олівці, ручки, чорнила, стержні, (з мастикою чорного, синього і фіолетового кольорів), кон­верти, марки, картки;

– шахи, шашки, доміно, нарди;

– щітки для одежі та взуття, крем для взуття;

– спортивні костюми;

сірники не більше 10 пачок.

Примітка:

1. Засудженим дозволяється направляти копії вироків та ухвал судів.

2. У бандеролях із продуктів харчування дозволяється направляти сухі кондитерські вироби, предмети першої потреби, зберігати які не заборонено.

3. Засудженим, які знаходяться у ПКТ, одиночних камерах колоній особливого режиму продаж та зберігання чаю заборонено.

Правила внутрішнього розпорядку, 1997 р.
додаток № 5 до § 17, 26; сторінка 46

МІРИ СТЯГНЕНЬ
ТА ЗАОХОЧЕНЬ

Стаття 65. Міри заохочень, що застосовуються до осіб, позбавлених волі.

За хорошу поведінку і чесне відношення до пра­ці до засуджених можуть застосову­ва­тись слі­ду­ю­чі міри заохочень:

– оголошення подяки;

– занесення на дошку передовиків вироб­ництва;

– нагородження похвальною грамотою;

– преміювання за кращі показники в робо­ті;

– дозвіл на одержання додатково однієї по­силки або передачі на рік;

– надання додатково одного короткостро­кового або дов­гострокового

– побачення на рік, чи права на од­ні платні те­лефонні розмови трива­лі­стю п’ят­над­цять хвилин;

– дозвіл додатково витрачати гроші в су­мі до п’ят­над­цяти відсотків міні­маль­ного розміру за­ро­біт­ної плати на купівлю продуктів харчуван­ня і пред­метів першої потреби у святкові дні;

– дострокове зняття раніше накладеного стяг­нен­ня.

Засуджені, що доказали своє виправлення зразковою по­ведінкою і чесним від­но­шенням до пра­ці, мо­жуть бути у вста­новленому законом по­рядку пред­став­лені до умовно-дострокового звіль­нен­ня або за­мі­ни невідбутої частини по­каран­ня більш м’я­ким по­каранням.

Стаття 67. Міри стягнень, що застосовуються до осіб, позбавлених волі.

За порушення вимог режиму відбування покарання до за­суд­­же­них можуть застосовуватись слідуючі мі­ри стя­гнен­ня:

– попередження або догана;

– позачергове чергування по прибиранню при­мі­щень і території місця позбавлення волі;

позбавлення права на одержання чергової посил­ки або передачі і заборона на строк до одно­го мі­ся­ця купувати про­дукти харчування;

скасування покращених умов утриман­ня, перед­ба­чених статтями 38, 39 і 391 цього кодек­су;

поміщення засуджених, що утримуються в ус­та­но­вах по виконанню пока­рань, в штрафний ізо­ля­то­р з виводом або без виводу на ро­боту на строк до п’ят­надцяти діб;

переведення засуджених, що утримуються в ус­та­но­вах по виконанню пока­рань загального, по­си­ле­но­го та суворо­го режиму, в при­мі­щення камерного ти­­пу на строк до шести місяців.

Виправно-трудовий кодекс України, статті 65, 67

Закон України «Про внесення змін і доповнень...» від 27.07.94

ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗАСУДЖЕНИМ ПОБАЧЕНЬ

Стаття 39. Побачення і телефонні розмови засуджених до позбавлення волі з рідними.

Засудженим надаються побачення: короткостроко­ві тривалістю до чотирьох годин і довгострокові до трьох діб.

Засудженим один раз на три місяці за наявності тех­нічних можливостей надається право на одні плат­ні телефонні розмови тривалістю п’ят­над­цять хвилин під контролем адміністрації.

Засудженим за їх бажанням дозволяється за­мі­ня­­ти тривалі побачення короткостроковими, а також три­­­­валі та короткострокові – телефонними розмова­ми.

§ 34. Побачення засуджених з родичами і іншими особами.

1. Засудженим згідно з нормами, встановленими Ви­прав­но-трудовим кодексом України, надаються ко­роткострокові і тривалі побачення.

Побачення із засудженими, які тримаються у різ­них виправно-трудових установах, не дозволяються.

2. Короткострокові побачення надаються з рід­ни­ми та іншими особами в присутності представни­ків адміністрації виправно-трудових установ. З ін­ши­ми особами побачення надаються тільки у тих ви­падках, коли, на думку адміністрації, вони не будуть негативно впливати на засудженого.

У разі відмови у наданні побачень на заяві засуд­же­ного або особи, яка бажає з ним зустрітися, робить­ся відмітка про причини відмови.