Смекни!
smekni.com

Стратегія банків України на ринку цінних паперів (стр. 19 из 20)

6 633 652 928,54

Кредити Нацiонального Банку

3 410 000 000,00

Кредити мiжнарод, фiнанс,орг,

5 398 412 943,00

Поточнi рахунки юр, осiб

7 553 698 831,32

Кошти бюджету

37 411 274,72

Депозити юридичних осiб

8 765 309 164,20

Поточнi рахунки фiзичних осiб

4 575 584 801,20

Депозити фiзичних осiб

23 266 728 704,11

Розрахунки за цiнними паперами

2 504 613 757,62

Нарахованi витрати

1 263 894 331,55

Кредиторська заборгованiсть

1 502 520 539,27

Валютнi операцiї

686 241 197,06

Усього Пасиви:

65 779 773 652,67

Капiтал

Статутний капiтал банка

5 684 882 125,00

Резерви банку

617 690 561,16

Результат минулих рокiв

1 864 965 736,20

Результат поточного року

319 560 281,82

Усього Капiтал:

8 487 098 704,18

Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 31-12-2008

Найменування статті

Сума

Активи

Готiвковi кошти в касi

3 154 397 720,78

Кошти в НБУ

77 543 205,88

Кошти на коррахунках "Ностро"

757 852 563,67

Вкладення в ОВДП

12 897 487,50

Межбанкiвськi кредити

7 102 230 486,76

Кредити юридичним особам

46 878 946 861,43

Кредити фiзичним особам

25 609 190 565,86

Нарахованi доходи

1 638 520 253,79

Цiннi папери

1 521 732 392,17

Основнi засоби банка

1 465 774 920,17

Дебiторська заборгованiсть

352 275 665,24

Валютнi операцiї

521 119 859,25

Резерви пiд кредити

-8 880 819 145,32

Усього Активи:

80 211 662 837,18

Пасиви

Кошти на коррахунках "Лоро"

393 687 502,25

Мiжбанкiвськi депозити

5 199 358 492,37

Кредити Нацiонального Банку

3 410 000 000,00

Кредити мiжнарод, фiнанс,орг,

5 437 692 914,50

Поточнi рахунки юр, осiб

8 267 512 496,43

Кошти бюджету

37 436 215,43

Депозити юридичних осiб

11 904 953 876,98

Поточнi рахунки фiзичних осiб

5 706 146 066,14

Депозити фiзичних осiб

27 043 945 217,05

Розрахунки за цiнними паперами

1 768 985 127,97

Нарахованi витрати

1 470 781 351,57

Кредиторська заборгованiсть

794 480 692,57

Валютнi операцiї

521 119 859,25

Усього Пасиви:

71 956 099 812,51

Капiтал

Статутний капiтал банка

5 684 882 125,00

Резерви банку

690 289 311,17

Результат минулих рокiв

528 736 216,90

Результат поточного року

1 351 655 371,60

Усього Капiтал:

8 255 563 024,67

Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 30-09-2008

Найменування статті

Сума

Активи

Готiвковi кошти в касi

2 857 197 037,73

Кошти в НБУ

4 347 744 275,22

Кошти на коррахунках "Ностро"

1 103 848 905,27

Вкладення в ОВДП

66 032 435,39

Межбанкiвськi кредити

6 037 047 944,50

Кредити юридичним особам

35 773 316 035,31

Кредити фiзичним особам

21 889 642 022,12

Нарахованi доходи

1 160 348 817,15

Цiннi папери

1 828 114 730,52

Основнi засоби банка

1 521 597 607,70

Дебiторська заборгованiсть

686 775 006,58

Валютнi операцiї

3 212 581 296,58

Резерви пiд кредити

-4 755 158 223,61

Усього Активи:

75 729 087 890,46

Пасиви

Кошти на коррахунках "Лоро"

404 414 997,77

Мiжбанкiвськi депозити

6 740 495 868,81

Кредити мiжнарод, фiнанс,орг,

3 734 829 941,02

Поточнi рахунки юр, осiб

12 321 873 445,81

Кошти бюджету

288 632 711,67

Депозити юридичних осiб

6 743 184 892,87

Поточнi рахунки фiзичних осiб

6 077 509 979,68

Депозити фiзичних осiб

23 394 712 196,78

Розрахунки за цiнними паперами

2 362 434 469,64

Нарахованi витрати

1 122 842 129,45

Кредиторська заборгованiсть

1 609 930 990,06

Валютнi операцiї

3 212 581 296,58

Усього Пасиви:

68 013 442 920,14

Капiтал

Статутний капiтал банка

5 684 882 125,00

Резерви банку

693 258 408,19

Результат минулих рокiв

525 767 119,88

Результат поточного року

811 737 317,25

Усього Капiтал:

7 715 644 970,32

Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 26-06-2008

Найменування статті

Сума

Активи

Готiвковi кошти в касi

3 209 725 334,96

Кошти в НБУ

1 805 774 133,01

Кошти на коррахунках "Ностро"

1 084 269 384,96

Вкладення в ОВДП

16 343 917,61

Межбанкiвськi кредити

10 450 279 151,80

Кредити юридичним особам

28 891 848 429,73

Кредити фiзичним особам

23 072 743 427,74

Нарахованi доходи

1 207 768 014,56

Цiннi папери

1 599 290 398,80

Основнi засоби банка

1 466 147 806,61

Дебiторська заборгованiсть

569 320 780,81

Валютнi операцiї

134 540 347,74

Резерви пiд кредити

-4 259 665 729,45

Усього Активи:

69 248 385 398,88

Пасиви

Кошти на коррахунках "Лоро"

251 422 329,42

Мiжбанкiвськi депозити

6 546 652 172,81

Кредити мiжнарод, фiнанс,орг,