Мир Знаний

Прибуток підприємства (стр. 1 из 10)

Зміст

ВСТУП.. 3

1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ: ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ.. 6

2. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА.. 13

3. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА.. 18

4. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА.. 22

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА.. 28

6. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА.. 36

7. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.. 39

8. ПРОЦЕС ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА.. 49

ВИСНОВКИ.. 57

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 59

ДОДАТКИ.. 61


ВСТУП

Сільське господарство є однією з найважливіших галузей національної економіки України. Перехід економіки до ринку спричинює необхідність докорінної перебудови економічних відносин в аграрному секторі. Сутність її полягає в наданні сільським жителям можливості бути самостійними і творчими в своїй праці, ставати підприємцями і власниками.

Забезпечення населення країни якісними і різноманітними продуктами харчування потребує високих темпів зростання сільськогосподарського виробництва. Для цього необхідні: кардинальне вдосконалення організаційних форм господарювання; підвищення культури землеробства і тваринництва; ефективніше використання землі, виробничих фондів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; зростання продуктивності і поліпшення якості праці, економне і бережливе використання всіх ресурсів.

Актуальність дослідження фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства пояснюється необхідністю отримання достовірної інформації про результати діяльності підприємства. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Метою проходження переддипломної практики є вивчення фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства, оцінка його діяльності та визначення удосконаленні методики та організації фінансового аналізу та оцінки сільськогосподарських підприємств для забезпечення їх ефективного функціонування в сучасних умовах господарювання. Для досягнення зазначеної мети в процесі дослідження було поставлено такі завдання:

· вивчити основні положення сільськогосподарського підприємства, його статутні документи, положеннями організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

· вивчити основні джерела грошових надходжень підприємства, основні тенденції стосовну джерел та обсягів грошових надходжень підприємства;

· проаналізувати джерела формування, напрямки використання оборотних коштів підприємства та ступінь його забезпечити оборотними активами;

· вивчити динаміку та причини змін в власному капіталі;

· ознайомитися з діяльністю підприємства на фінансовому ринку в особі позичальника, розглянути основні види кредитування підприємства та обрати найбільш оптимальний для підприємства;

· ознайомитися з основами та правилами організації грошових розрахунків підприємства;

· здійснити оцінку фінансового стану підприємства;

· ознайомитися з процесом оподаткування підприємства з врахуванням галузі та специфіки його діяльності;

· визначити шляхи вдосконалення оцінки фінансового стану підприємства, організації грошових надходжень, оборотних коштів, процесу кредитування та оподаткування підприємства.

Об’єктом дослідження є система фінансового аналізу та оцінки на сільськогосподарських підприємствах. Дослідження проводились на прикладі ПОСП «РОСТОК», що розташоване за адресою: с. Мончинці Калинівського району Вінницької області. Предметом дослідження виступають основні методики, організації та здійснення фінансової оцінки та аналізу фінансового стану ПОСП «РОСТОК».

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти, нормативні документи, довідкові, інструктивні, методичні матеріали та рекомендації міністерств і відомств, періодичні видання. Для обробки даних, наведених у дослідженні застосовувались такі методичні прийоми: огляд, документальна перевірка, техніко-економічні розрахунки, аналітичні групування, структурний аналіз, узагальнення, підрахунок.


1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ: ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Закон України «Про фермерське господарство» визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України. Закон спрямований на створення умов для реалізації ініціативи громадян щодо виробництва товарної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також для забезпечення раціонального використання і охорони земель фермерських господарств, правового та соціального захисту фермерів України.

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.

Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону.

Приватно-орендне підприємство «РОСТОК» є приватно-орендним сільськогосподарським підприємством, що створене в процесі реорганізації сільськогосподарського виробничого кооперативу «АРАКС», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Калинівської районної Ради від 31 березня 2003 року № 287.

Підприємством є правонаступником сільськогосподарського виробничого кооперативу «АРАКС» с. Мончинці з дня вилучення останнього з державного реєстру. Приватно-орендне підприємство «РОСТОК» приймає на себе виконання і повну відповідальність за зобов’язаннями сільськогосподарського виробничого кооперативу «АРАКС» с. Мончинці, приймає всі його права за укладеними ним угодами з юридичними та фізичними особами до закінчення строку дії цих угод, а також приймає всі його права, в тому числі права користування землею сільськогосподарського виробничого кооперативу «АРАКС» с. Мончинці.

Засновником і власником підприємства налодіє голова підприємства, громадянка України – Кохтюк Майя Василівна. Місцезнаходженням приватно-орендного підприємства «РОСТОК» є с. Мончинці Калинівського району Вінницької області. Підприємство створено і діє відповідно до положень Конституції України, Законів України «Про підприємництво», «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про сільськогосподарські (фермерські) підприємства», іншого чинного законодавства України [дод. А].

Головною метою діяльності приватно-орендного підприємства «РОСТОК» є отримання прибутку засновником шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

Предметом діяльності приватно-орендного підприємства «РОСТОК»:

· сільськогосподарське виробництво та реалізація товарної продукції і сировини;

· переробка сільськогосподарської продукції як власного виробництва, так і придбаної;

· оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва і придбаними, комерційна (фірмова) та комісійна торгівля через власні та орендовані бази, магазини, кафе, бари, ресторани;

· виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт;

· створення підсобних промислів;

· виробництво і реалізація товарів широкого вжитку;

· створення готелів, автостоянок, автозаправочних станцій;

· надання послуг і консультацій фізичним і юридичним особам в обробітку землі, вирощуванні сільськогосподарських культур, ремонтні і технічному обслуговуванні автомобілів, сільськогосподарської техніки;

· постачання товарами:

- технологічних ліній по переробці сільськогосподарської продукції, техніки, запасних частин до неї, засобів малої механізації та інвентарю, інструментів;

- транспортних засобів, в тому числі вантажних, легкових, спеціальних та інших самохідних машин та механізмів, які потребують реєстрації Державною автоінспекцією;

- нафтопродуктів;

- гербіцидів, пестицидів, мінеральних добрив, племінної, продуктивної худоби і птиці, комбікормів, ветеринарних препаратів, інших товарно-матеріальних цінностей сільськогосподарського призначення;

- будівельних матеріалів, металоконструкцій, столярних, металевих, сантехнічних виробів.

· виготовлення малогабаритної сільськогосподарської техніки/, інструментів, дрібного інвентарю, предметів побуту;

· надання комунально-побутових послуг населенню, перевезення пасажирів, вантажів в Україні та за її межами;

· вирощування, переробка і реалізація лікарських рослин, виготовлення та реалізація лікарських препаратів;

· надання консультацій і організація навчання з агротехніки, в тому числі платних курсів менеджменту;

· надання ветеринарних послуг;

· консультаційно-інформаційна, агентська, брокерська, дилерська діяльність;

· рекламна, видавнича діяльність;

· операції з нерухомості;

· операції з цінними паперами;

· виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового;

· виготовлення та реалізація тютюнових виробів;

· інші видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

Для здійснення деяких з перелічених видів діяльності приватно-орендне підприємство «РОСТОК» отримує спеціальні дозволи (ліцензії, сертифікати).