Смекни!
smekni.com

Правила біржових торгів та технологія їх проведення (стр. 4 из 8)

Розрізняють насупні підвиди угод з премією:

Прості угоди з премією - за такої угоди сторона-платник премії отримує право відступного, тобто контрагент за сплату раніше встановленої суми відступає від виконання договору, якщо він стає для нього невигідним, або втрачає певну суму, коли договір виконано. Цей вид угод з премією в залежності від того, хто є платником премії (продавець чи покупець), бувають двох видів:

- угоди з умовним продажем;

- угоди з умовною купівлею.

За угоди з умовним продажем продавець готовий сплатити премію за те, що на момент надходження товару знайдеться більш вигідний покупець і ціна зросте. За таких умов продавець вважає, що йому вигідніше сплатити премію за умовний продаж свого товару першому покупцю продати товар більш вигідному споживачу.

Угода з умовною купівлею укладається в інтересах покупця, коли він впевнений, чи буде йому потрібен замовлений товар, чи він зможе знайти вигіднішого постачальника аналогічного товару. Позиція покупця цьому випадку полягає у наступному: він сплачує премію, але в даного начальника товар не купує; якщо він знаходить вигіднішого постачальника, товар купує у нього, але сплачує за нього більше, ніж він вартує, на величину премії.

Премія у таких випадках обумовлюється як сума відокремлена від вартості угоди, або така, що в ній враховується.

Угоди з премією на купівлю і продаж суттєво відрізняються від угод зі заставою на купівлю і продаж. Головна відмінність полягає у тому, що угоди з заставою є "твердими угодами", застава виступає гарантом їх виконання, а угода з премією відноситься до умовних угод: їх можна ви-конувати або не виконувати.

Угоди з премією укладаються досить рідко, оскільки виникають ускладнення із застосуванням штрафних санкцій за невиконання умов контракту з боку покупця. [7, с.23 ]

Подвійні угоди з премією - договори, у яких платник премії отримує право вибору між позицією покупця та позицією продавця та право (якщо на це є згода обох сторін) відмовитися від угоди.

Оскільки права платника премії, за таких угод, збільшуються удвічі у порівнянні з його правами за простої угоди, розмір премії також збільшується удвічі.

Складні угоди з премією - це договори, які поєднують у собі дві протилежні за змістом угоди з премією, що укладаються однією брокерською фірмою з двома іншими учасниками біржової торгівлі.

Залежно, від того, чи є брокерська фірма, яка укладає складну угоду з премією, платником чи одержувачем, угода може мати подвійний зміст: у першому випадку право відмовитись від угоди належить даній брокерській фірмі; у другому - її контрагенту.

Кратні угоди з премією - це договори, за яких одна зі сторін отримує право (за певну премію на користь іншої сторони) збільшити на певну величину обсяг товару, що належить, згідно змісту угоди, до передачі або отримання:

Кратні угоди поділяються на:

-угоди на вибір покупця;

- угоди на вибір продавця.

Дані види угод є поєднанням "твердої угоди" з умовою, оскільки певна мінімальна кількість товарів обов'язково повинна бути передана або ж отримана.

Кратність полягає у тому, що більша частина продукції, яку уповноважена сторона може оголосити об'єктом виконання, повинна бути кратною обов'язковому (твердому) мінімуму, тобто перевищувати його у два, три, чотири і т. д. разів в межах максимуму, передбаченого договором (контрактом).

Бартерна угода - це погоджений, оцінений і збалансований обмін товарами, оформлений угодою, тобто це угода за якої товар обмінюється на товар або на товар з частковою грошовою виплатою. Умовою еквівалентності товарообміну є обмін товарів за світовими або договірними цінами. На біржах подібні угоди не повинні домінувати, але в процесі проведення торгів доводиться враховувати вимоги продавців щодо зустрічного придбання необхідної їм продукції. [5, с. 12 ]

Бартерні угоди різко знижують пропускну здатність біржі, порушують механізм аукціонних торгів, призводять до суттєвих розбіжностей у цінах на одні і ті ж самі товари, а тому суперечать суті біржової торгівлі.

Залежно від специфіки укладання та реалізації біржові угоди поділяються на:

Угоди з умовою, за умовами якої брокер повинен виконати певні доручення клієнта (наприклад, доручення продати реальний товар водночас із купівлею іншого реального товару). При цьому брокер має право відмовити клієнту, але якщо він прийняв дане доручення і не виконав його, то втрачає право на винагороду.

Угода з кредитом - угода брокера і клієнта, за якої брокер зобов'язується в обмін на товар, запропонований клієнтом, надати клієнтові товар, який його цікавить. З цією угодою брокер звертається в банк, де отримує кредит на її здійснення. За цей кредит брокер купує товар, який цікавить клієнта, та отримує товар запропонований клієнтом на початку. Одержаний товар, як правило, дефіцитний, брокер самостійно продає його на біржі і повертає кредит. Отже, угоди з кредитом дають змогу здійснювати суто бартерні операції на законній підставі.

Розвиток біржової торгівлі призвів до використання на біржах угод без реального товару, які на сьогоднішній день поділяються на ф'ючерсні та опціонні. Основна відмінність їх полягає у тому, що об'єктом купівлі-продажу є не реальний товар, а лише контракт на нього протягом певного періоду. [8, с.65 ]

біржа торгівля ф'ючерсний ринок


РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВИЛ І ТЕХНОЛОГІЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

2.1 Правила біржової торгівлі та специфіка їх дотримання

Правила здійснення біржових операцій називають Регламентом біржі, у склад якого входить захист комерційних інтересів усіх учасників біржових торгів, створення умов для ефективної і чесної праці.

В основних розділах біржових правил повідомляється про:

1.Порядок проведення біржових торгів. У даному розділі правил Регламентуються місце проведення торгів, торгові сесії і години праці.

Біржовими сесіями називаються торги в офіційно відведений адміністрацією біржі час, упродовж якого учасники біржових торгів мають право укладати угоди.

Графік торгів складається з врахуванням режиму роботи інших бірж, які торгують аналогічними товарами. Це дає змогу учасникам торгів використовувати інформацію про ціни на інших ринках, проводити арбітражні операції.

2.Види біржових угод. Біржі визначають характер угод, які можуть укладатися на даній біржі. Так, наприклад, на біржах України укладаються угоди з реальним товаром, цінними паперами і ф'ючерсними контрактами. Біржі визначають стандартні контракти для кожного виду угод, обсяги угод, стандартні дані поставок.

3.Біржова інформація. Точна, своєчасна, повна інформація про укладені угоди дає можливість проаналізувати стан ринку, прийняти правильне рішення.

Біржова інформація поділяється на поточну і вільну. Поточна інформація – це інформація про останні угоди, які були укладені на біржі. Подібна інформація потрібна для швидкої оцінки зміни ситуації на ринку в поточний момент. На багатьох біржах ця інформація виводиться на електронних табло у вигляді біжучого рядка. [ 6, с.34]

Учасники торгів через комп'ютер одержують наступну інформацію:

– поточну ціну попиту;

– поточну ціну пропозиції;

– найвищу ціну поточного дня;

– ціну закриття попереднього дня;

– відмінність на даний момент останньої ціни і ціни відкриття;

– доходність на даний момент;

– обсяг зарезервованих в торговельній системі засобів;

– обсяг укладених на даний момент угод.

Вільна інформація відображає кінцеві результати біржового дня. За результатами торгів учасники торгів щоденно отримують інформацію про ціни угод – останню, мінімальну, максимальну; ціни заявок – максимальну купівлі, мінімальну продажу; ціни котирування на продаж і купівлю; середньозважену ціну; прибутковість до погашення; кількість укладених угод.

4.Порядок взаємних розрахунків членів біржі та інших учасників біржової торгівлі. Він визначається взаємними правами і обов'язками учасників торгів, забезпеченням захисту 'їхніх інтересів.

Системи розрахунків досить різноманітні, їхні відмінності пов'язані як з національними особливостями правил розрахунків, так і з особливостями організації розрахунків на конкретній біржі. [ 14, с.123]

Наприклад, у США розрахунки здійснюються через національну клірингову корпорацію. Нормальний строк поставки в США складає п'ять робочих днів після укладення угоди.

На сучасних українських біржах оплата біржових контрактів проводиться через біржу до виконання контракту, як продавцем так і покупцем. Підставою для перерахування вартості контракту продавцю є акт прийняття– здавання, зазначеного у контракті товару, підписаний покупцем та продавцем, або письмова згода покупця на передплату.

У випадку ненадання біржі акта прийняття– здавання у визначені контрактом строки, кошти, що надійшли від платника, повертаються йому біржею протягом 2-х робочих днів.

При надходженні заяви від продавця про порушення покупцем умов контракту біржа може затримати на своєму рахунку гарантійний внесок та прийняти рішення протягом п'яти робочих днів про порядок вирішення суперечки. У випадку невиконання контракту винуватець сплачує штраф у встановленому Біржовим комітетом (Радою біржі) розмірі на користь біржі та сторони, що потерпіла. [13, с.45 ]

Керівники біржі несуть відповідальність за будь-яке порушення Правил біржової торгівлі відповідно до Положень про структурні підрозділи біржі та Посадових інструкцій.

До учасників– членів бірж можуть застосовуватися санкції у випадку:

-відмови від письмового оформлення біржової угоди;

– надання недостовірної інформації;

– невиконання біржового контракту;