Смекни!
smekni.com

Правила біржових торгів та технологія їх проведення (стр. 8 из 8)

У Швейцарії біржове законодавство, яке виробляли кантони, об'єднувало риси двох моделей правового регулювання біржової торгівлі. Кантони Базеля та Женеви мали закони, характерні для континентального (німецького) права, тобто регулювалися єдиним законодавчим актом. Кантон Цюріх донедавна притримувався романського права, тобто мав кодифіковані акти в галузі громадянського, торговельного та судового права і особливий статус біржових маклерів. У 1995 р. прийнято Федеральний закон про біржі та фондову торгівлю, тобто обрано першу модель державного регулювання біржової торгівлі. Створена єдина електронна Швейцарська біржа. Наглядові функції передані Об'єднаній банківській комісії.

В Японії ф'ючерсні ринки створені досить давно і є фрагментарними структурами з високим рівнем держаного регулювання. Органами регулювання діяльності ф'ючерсних бірж виступають Міністерство фінансів, Міністерство зовнішньої торгівлі та промисловості, Міністерство сільського та лісового господарства та рибальства. Асоціації біржовиків мають досить вузькі повноваження. На японському ф'ючерсному ринку є окремі режими регулювання стосовно товарних та фінансових ф'ючерсів, оскільки контролюються різними відповідними міністерствами, які практично не мають конструктивних зв'язків між собою, тому будь-які узгодження тривають досить довго та мають політичний підтекст. [7, с.68 ]

Товарні ф'ючерсні ринки регулюються Законом про товарні біржі, ринок фінансових ф'ючерсів - Фінансовим кодексом Японії. На японських ф'ючерсних ринках практикується найвищий у світі рівень маржі (до 30% вартості контрактів), високими також є фіксовані розміри комісійних. 16 японських бірж поки що продовжують залишатися "провінційними" та периферійними ринками світової ф'ючерсної торгівлі.

У Сінгапурі ф'ючерсна біржова торгівля регулюється Міністерством фінансів. Всі її учасники повинні мати ліцензію. Торгівля без ліцензії є досить небезпечною, оскільки порушники можуть отримати штраф від ЗО тисяч сінгапурських доларів або тюремне ув'язнення до 3 років. Значними є покарання й за порушення правил торгівлі. [ 11, с. 90 ]


ВИСНОВКИ

Роблячи висновки по даній курсовій роботі, слід зазначити, що поставлена мета досягнена в повному обсязі – досліджені основні поняття і засади правового регулювання біржової діяльності та торгівлі в Україні та проаналізовані міжнародний досвід у сфері біржових торгів і ф’ючерсний ринок. Досліджені роботи деяких вчених, які працювали в напрямку теми моєї роботи : Бердникова Т.П., Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р., Сохацька О.М., Кононенко І.В., Дудяк Р., Бігуль С.О., Улибин К.А., Андрюшина И.С., Харисова Н.Л., Іванов К.А.

Вивчаючи питання правового регулювання біржової діяльності та біржових торгів в Україні, можна зробити висновок, що національне законодавство нашої держави майже в повністю регулює поставлене проблемне питання, але існує іряд недоліків як колізії в праві, прогалини в законодавстві, недосконалість податкового законодавства в сфері біржової діяльності та ін.

Одним із важливих питань даної роботи є правова характеристика регулювання біржової діяльності закордоном, у таких країнах як США, Німеччина, Франція та ін. Якщо урахувати, що у світовій практиці об’єми біржових операцій перевищують об’єми небіржових угод, то можливо припустити, що перспективи розвитку біржового ринку в Україні великі. Питання лише у тому, як швидко вони зможуть реалізуватися, в частковості це залежить від рішення проблеми інформаційного обміну між біржею і підприємствами галузі. Хотілось би вірити, що біржова торгівля отримає розвиток у нашій країні і з часом зможе стати реальним регулятором цін на товарних ринках країни.

Роблячи загальний висновок по курсовій роботі, слід зазначити, що біржова діяльність в Україні знаходиться на стадії розвитку, тому що законодавство не повністю відповідає міжнародному законодавстві, але якщо притримуватись даних темпів, то Україна вийде на достатній рівень для конкурентоспроможності на біржовому світовому ринку.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. iз змiнами та доп. – К.: Преса України, 2010. – 23 с.

2. Господарський процесуальний кодекс України. – К.: Атіка, 2009. –64с.

3. Цивільний процесуальний кодекс України. – К.: Атака, 2009. – 144 с.

4.Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 01.01.2011р. //Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №123

5.Закон України “Про товарну біржу” від 26 січня 1993 року N 2932-XII//Голос України. – 1993. – № 234

6. «Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією» затверджено наказом Міністерства сільського господарства та продовольства України, Міністерством економіки України і Міністерством фінансів України №103/44/62 від 3 квітня 1996 р. // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 345

7.Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торгівельно-інформаційних систем затверджено наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1997 року N 9.// Урядовий кур’єр. – 1997. № 565

8. Бердникова Т.П. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М.: ИНФРА-М, 2009. 65 с.

9. Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К.: Юрінком Інтер, 2007.76 с.

10. Сохацька О.М. Ф'ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. Тернопіль: Екон. думка, 1999. 43с.

11.Кононенко І.В. Основи біржового права: Навчальний посібник.-К.Кондор, 2007р.-87 с.

12.Дудяк Р.,Бігуль С. Організація біржової діяльності: основи теорії і практики: Науковий посібник.-Львів,2008. 76с.

13. Брокерам и их клиентам / Улыбин К.А., Андрюшина И.С., Харисова Н.Л. и др. – М., 1991. 45 с.

14. Иванов К. А. – Карманная книжка брокера – М., МГУ, 1991. 123 с.