Смекни!
smekni.com

Правила біржових торгів та технологія їх проведення (стр. 5 из 8)

– несплати оформленого біржового контракту;

– перешкоджання веденню торгів;

– неявка на торги, коли заявка подана.

Види санкцій:

– попередження;

– позбавлення права участі у торгах (на певний час або назавжди);

– відмова у реєстрації;

– штраф;

– призупинення або позбавлення членства на біржі.

Біржовими Правилами забороняються наступні дії учасників– членів біржі: приховування, притримування членом біржі від відкритого ринку будь– якого розпорядження (доручення) на угоду чи її частину на свою користь чи на користь іншої особи;

– торгівля із самим собою без зміни права власності;

– торгівля брокером за власний рахунок до виконання розпорядження клієнта;

– порушення почерговості виконання замовлень клієнтів, що мають рівні умови придбання товару. [11, с.87 ]

2.2 Організація торгівельного процесу в біржовій операційній залі

Процес біржової торгівлі передбачає велику кількість операцій, зміст і порядок виконання яких залежать від багатьох чинників – спеціалізації біржі, її форми, особливостей біржового товару, рівня стандартизації, якості товару, досвіду організації біржових торгів тощо. Ці операції регламентуються Правилами біржової торгівлі.

Біржовий процес поєднує п'ять операцій, що виконуються в такій послідовності:

– вивчення попиту і пропозицій товару за межами біржі і вихід брокера на біржу;

– узгодження умов угоди між брокером– продавцем і брокером-покупцем, укладання біржової угоди у процесі біржового торгу;

– оформлення та реєстрація біржової угоди, біржового контракту та розрахунок з біржею;

розрахунок клієнта з брокером за здійсненою біржовою угодою;

– поставка та одержання товару, розрахунок за нього між клієнтами брокерів. [ 6, с.45 ]

Біржові операції виконуються по– різному і в певній послідовності, деякі з них оформляються відповідними документами, що має важливе значення. Від ретельного оформлення документів брокерами та їх клієнтами залежить успіх усієї операції.

Підготовка біржових торгів починається з представлення в інформаційно– довідковий відділ біржі офіційних письмових заяв за встановленою формою на продаж чи купівлю товару. Заяви складаються брокерськими фірмами, конторами, представленими на біржі.

Усі своєчасно подані заяви реєструються і вводяться в банк даних біржі. Подані заяви приймаються біржею тільки в тому випадку, коли вони складені за встановленою формою і містять усю необхідну інформацію. У разі відсутності в заяві повної необхідної інформації вона не приймається біржею. Заяви, не представлені в певний строк, до найближчих торгів не допускаються.

Прийом товарів та їх розміщення обумовлюються правилами біржової торгівлі. Члени біржі пропонують свій товар після його безпосереднього огляду брокерами на підприємствах або на підставі представлених зразків чи опису. Товар заноситься в книгу обліку і в карточку брокера "ями" тільки у випадку гарантованої кількості товару на складах біржі, про що робиться відповідна помітка. У Правилах біржової торгівлі також затверджується перелік товарів, які котируються на біржі. При відкритій біржі і обмеженій кількості учасників торгів переважає бартерний обмін. [6, с.47 ]

Організація біржового залу – давно відпрацьована схема і практично однакова для всіх типів бірж світу. Як раніше, так і тепер біржа є перш за все тим місцем, куди учасники ринку звертаються для здійснення тих чи інших комерційних операцій.

Існує дві групи робочих органів біржі: периферійні і центральні. Периферійні служби здійснюють обслуговування клієнтури на місцях. Центральні служби біржі знаходяться безпосередньо в головній будівлі. Для цих служб спільними є операційна зала, головні офіси брокерських фірм, реєстраційне бюро, інформаційна служба.

Біржові угоди щодо кожного товару відбуваються в окремих операційних залах. Інколи операційна зала поділена на спеціалізовані секції, де укладаються угоди на визначені товари і їх групи. В операційній залі торгівля ведеться, як мінімум, за чотирма секціями. Такий порядок є характерним для бірж США. Наприклад, на Чиказькій товарній біржі в операційній залі знаходяться чотири секції, торгівля в яких ведеться спотовими і ф'ючерсними контрактами: на сільськогосподарську продукцію, іноземну валюту, облігації і дивіденди по акціях. [13,с. 46 ]

Секції операційного залу сплановані так, щоб максимально полегшити учасникам торгівлі техніку укладення угод. На біржах США спеціалізовані секції називаються пітами ("ямами"). Це припіднята восьмикутна платформа із сходинками вниз до рівня операційної зали. Таке розташування дозволяє всім покупцям і продавцям бачити один одного.

На європейських біржах місце ведення операцій іноді організовується у формі кільця (рингу), навколо якого розташовуються учасники торгівлі (Лондонська біржа металів). Біржове кільце – це не повністю замкнута кругова арена з підвищеними кількома рядами (наприклад, глядацький зал у цирку). Такий принцип побудови біржового кільця дає можливість добре бачити учасників торгу ведучому, своєчасно фіксувати їх реакцію при появі біржового товару, що виставляється на продаж і ціни на нього. На сьогодні в українських бірж поки що немає спеціально побудованих залів для проведення біржових торгів.

В центрі чи збоку кільця або ями є підвищення на якому знаходяться працівники біржі, які реєструють біржові угоди і ціни.

Головні офіси брокерських фірм часто знаходяться не в головній будівлі біржі, а в самостійних будівлях. В цьому випадку в приміщенні біржі у них, як правило, є визначені службові майданчики, які займають співробітники брокерських і комісійних домів.

V біржовому кільці ("ямі") торгівля здійснюється у встановлений час, який називається біржовою сесією, за чітко встановленими правилами. Біржова сесія обмежена часом, її початок і кінець чітко зафіксовані і, як правило, зазначаються дзвінками. [5, с.23 ]

Встановлений час біржової сесії– не просто організаційний момент. Він має важливе значення. Для кожного товару на біржі встановлюється свій графік, враховуючи режим роботи інших бірж (національних та іноземних), що торгують даним товаром.

Самі торги на біржах проводяться два рази на день. Всередині сесії часто виділяють періоди по 30– 40 хв., між якими існує 5– 10 хвилин перерви.

На даний час у світі існує три методи ведення біржових торгів:

– публічний, за яким угоди укладаються шляхом викриків, що іноді дублюються жестами;

– торгівля "шепотінням", використовується тільки в практиці деяких бірж Японії, Південно-Західної Азії;

– електронно-біржові торги.

В біржовій практиці публічна торгівля заснована на принципах подвійного аукціону.

В торговий зал біржі допускаються тільки уповноважені представники: зареєстровані брокери, службовці біржі, уповноважені відвідувачі, представники преси. Брокери повинні бути зареєстрованими в реєстраційному комітеті біржі членами біржі, які вирішили їх найняти. Реєстрація означатиме право на торгівлю в торгових секціях – "ямах" і отримання комісійних за укладення угод. Кожному члену тут дозволяється мати двох брокерів у кожній товарній секції.

Всі торги товарами можуть проводитись лише учасниками, зареєстрованими на біржі, які укладають угоди купівлі– продажу товарів від імені клієнтів або за свій власний рахунок на біржі. [11, с.87 ]

Всі ціни на товари встановлюються угодою між брокерами в товарній секції. Біржа не повинна контролювати або маніпулювати цінами.

За три дні до торгової сесії продавець або покупець дає брокеру замовлення. Брокер перевіряє всю інформацію, подану в замовленні. Він вимагає перевірки фінансового стану клієнта та перевірки товару за стандартами якості. Якщо брокер дає згоду представляти клієнта, то клієнт дає брокерові доручення в письмовій формі на право дії від імені клієнта біржі. Крім того, клієнт переводить на банківський рахунок (в розрахунковій палаті біржі) гарантійний внесок (або "маржу"), який становить не менше 3% оціненої вартості товару за повною сукупною ціною купівлі або продажу через біржу. Цей відсоток погоджується між клієнтом та брокером. Не пізніше, ніж за день до початку торгів, брокер отримує від клієнта підтвердження (копію платіжного доручення) про перерахунок грошей. Продавець пропонує розмір ціни і обговорює з брокером мінімальну ціну продажу. Покупець пропонує ціну за якою він зможе купити товар, а також максимальний її рівень. Клієнт повинен розробити альтернативні умови контракту. [ 11, с.87 ]

Процес проведення і завершення торгів у біржовому колі проходить так.

У визначений час торгів гофброкер (маклер), роль якого полягає у сприянні ефективним торгам у товарній секції розпочинає торги у такій послідовності:

1)запрошує брокерів підійти у центр;

2)брокер дає одну копію карточки-замовлення на продаж гофброкеру, який вписує туди наступну інформацію:

– номер торгів (№ 1, № 2 в той день і в даному товарному колі);

– символ товарної секції;

3)брокер оголошує свою пропозицію продати в такому порядку

– товар та сорт;

– запропонована ціна за одиницю;

– кількість, місце поставки, дата поставки та інші умови контракту;

4)брокери, які зацікавлені в даній покупці, можуть задавати питання безпосередньо продавцю;

5)брокери можуть вигукнути ціну, за якою вони б купили товар, і їх ціна може бути вищою або нижчою від запропонованої;

6)якщо брокер хоче купити товар за оголошеною ціною, він підіймає витягнуту руку долонею до себе і кричить: "Купую". Гофброкер на подіумі підіймає витягнуту руку долонею до покупця і кричить: "Продано". Покупець підходить до подіума, записує дані про себе і ставить підпис на двох копіях картки-замовлення. З цього моменту контракт між двома брокерами стає юридичним зобов'язанням;

7)одна копія картки подається оператору для вводу в комп'ютер. Інша залишається у брокера– продавця для обліку "продано". Брокер– покупець повинен зафіксувати цю угоду у своєму записнику (номер контракту, час, товарна яма, брокер– продавець, товар, ціна, кількість);