Смекни!
smekni.com

Правила біржових торгів та технологія їх проведення (стр. 1 из 8)

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ЗАКОНОДАВЧО–ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

1.1 Ретроспектива розвитку біржової торгівлі

1.2 Зміст правового регулювання біржових торгів

1.3 Поняття та види біржових угод

РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВИЛ І ТЕХНОЛОГІЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

2.1 Правила біржової торгівлі та специфіка їх дотримання

2.2 Організація торгівельного процесу в біржовій операційній залі

2.3 Порядок виставлення товарів на торги та їх зняття

2.4 Особливості біржової мови жестів та жаргону

РОЗДІЛ 3 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКОРДОНОМ

3.1 Регулювання ф’ючерсної торгівлі в США

3.2 Державне регулювання ф'ючерсного ринку у Європі та Азії

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Актуальність теми полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку України та світової ринкової економіки, одне із важливих мість у торгівлі займають біржі. Перехід економіки України на ринкові засади обумовив необхідність створення і спеціальних його інструментів, до яких відносяться і біржі.

Мета даної курсової роби – дослідити основні поняття і засади правового регулювання біржової діяльності та торгівлі в Україні та проаналізувати міжнародний досвід у сфері біржових торгів і ф’ючерсний ринок.

Завдання роботи – опрацювати інформативні джерела по даній темі та зробити загальний висновок про доцільність дослідження цієї галузі в майбутньому.

Об’єктом дослідження курсової роботи є суспільні правовідносини, які пов’язані з біржовою діяльністю як такою та правовим регулюванням біржових торгів.

Дана курсова робота містить перелік питань, які всебічно досліджують біржову діяльність та біржові торги (наприклад, поняття законодавчо-правового регулювання, історія розвитку біржової торгівлі, угоди, які укладаються на біржі, характеристика правил і технології біржової торгівлі, регулювання ф’ючерсного ринку закордоном.

Питання біржового регулювання та біржових торгів вивчали такі представники сучасної науки як Бердникова Т.П., Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р., Сохацька О.М., Кононенко І.В., Дудяк Р., Бігуль С.О., Улибин К.А., Андрюшина И.С., Харисова Н.Л., Іванов К.А. та ін..

В Україні присутнє досить непогане законодавче регулювання даної проблематики : ЗУ «Про цінні папери і фондову біржу», ЗУ «Про товарну біржу», «Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією» та ін.

Проблематика даної роботи полягає в дослідженні недосконалості законодавства України в сфері регулювання біржової діяльності, колізіях в нормативно-правових актах, невеликій кількості наукових праць по даній темі. Отже, необхідно дослідити законодавство про біржову діяльність, охарактеризувати ретроспективу розвитку існування біржі, проаналізувати правила біржових торгів і технологію їх проведення в Україні і закордоном, а також зробити загальні висновки по результатам дослідження та проблемним питанням.


РОЗДІЛ 1 ЗАКОНОДАВЧО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

1.1 Ретроспектива розвитку біржової торгівлі

Започаткування біржової торгівлі в Україні пов'язують із відкриттям у 1796 р, товарної біржі у м. Одесі та у 1834 р. - у м. Кременчук. Загалом, можна виділити наступні етапи розвитку біржової торгівлі.

1796- 1860 рр. Зародження біржового руху Характерними особливостями цього періоду є створення та функціонування кількох товарних бірж з незначними обсягами угод, недосконалістю механізмів організації товарів, а також те, що не всі товари були предметом біржового обороту.

Функціонування, товарних бірж цього часу не відігравало суттєвої ролі і на гуртовому ринку сільськогосподарської продукції. Торгівля здійснювалася в основному зерновими і, як правило, невеликими партіями.1861 - 1900рр. Активізація і спеціалізація біржової торгівлі. Характерним для цього періоду є економічне піднесення і розвиток товарно-грошових відносин. Товарні біржі створюються у всіх торгових центрах України, будуються елеватори, з'являються комерційні банки, починає працювати так званий підтоварний кредит, в основному для торгівлі хлібом, розширюються мережі залізниць, вдосконалюються транспортні засоби, що суттєво впливає на інтенсивність розвитку біржової торгівлі. [ 9, с. 76 ]

1900- 1914 рр. Інституалізація біржового ринку. Біржі цього періоду надійно увійшли у народне господарство країни і мали суттєву питому вагу на гуртовому товарному ринку. Як правило, це були спеціалізовані біржі з торгівлі окремими видами продукції, а саме хлібні біржі, фруктові, м'ясні, винні та інші, серед яких найбільші біржові обороти мала Київська товарна біржа, Миколаївська хлібна та Одеська зернова біржі.

Але початок Першої світової війни, а потім події 1917 р. призвели до повного припинення діяльності всіх товарних бірж України.

1920 - 1928 рр. Відродження біржової торгівлі в умовах нової економічної політики. Внутрішня економічна політика держави дозволила відновити роботу усіх товарних бірж, що діяли до 1917 р. Основними завданнями товарної біржі були:

1) виконання посередницької діяльності;

2) амостійне регулювання товарних ринків.

Товарна біржа формувалася як корпорація, мала статут, її членами могли бути всі форми підприємств (державні, приватні, змішані), що сплатили вступний внесок. [ 9, с.76 ]

Товарна біржа була універсальною, через її канали проходили сировина, паливо, устаткування та інша продукція. Проте заборонялися спекулятивні операції, суворо дотримувався принцип збереження контрольних позицій державних та змішаних підприємств на загальних зборах і в біржових комітетах біржі.990 рр. Розвиток біржової торгівлі за умов становлення ринкових відносин.

Характерними особливостями становлення біржового ринку цього періоду є:

-з’ясування його економічної сутності;

-створення правової бази;

- формування організаційної структури;

-опрацювання функціональної моделі;

-опрацювання механізму біржового ціноутворення. [ 10, с.43 ]

У процесі організації та активізації діяльності товарних бірж вирішальна роль належить Закону України "Про товарну біржу ", введеного в дію з січня 1992 р. Так, станом уже на квітень 1992 р., в Україні починає функціонувати біля 70 товарних бірж. їхній біржовий оборот становить біля 10 млрд. крб. (1,81 млн. дол. США).

Частка сільськогосподарської продукції у структурі біржового обороту була незначна і складала близько 6%.

Упродовж 1992 - 1994 рр, спостерігався спад біржової активності, поступово скорочувалися обсяги біржових угод, кількість діючих товарних бірж, у тому числі й таких, що торгували агропродукцією і зерном.

Цей процес частково обумовлено тим, що торгівля на товарних біржах організовувалась не за всіма представленими товарами, а продавались виключно біржові товари, вся інша продукція проходила через позабіржовий гуртовий ринок.

Також негативно вплинув на діяльність біржового ринку введений в дію 28.02.1992 р. Закон "Про оподаткування доходів підприємств і організацій", згідно з яким посередницька діяльність, а саме податок на прибуток від аукціонів, біржових торгів, закупівельно-торгівельної діяльності був визначений у межах 75%. Тільки Закон України "Про оподаткування доходів підприємств " від 28.12.1994 р., дає законодавчу основу для відродження біржової діяльності в Україні, оскільки податок на посередницьку діяльність знижено до 45%. Це і обумовило в 1995 р., значну активізацію біржового ринку. [11, с.87 ]

Виробники продукції почали самостійно реалізовувати її за контрактами (в тому числі державними) через торговельні біржі та контрактні доми, заготівельні посередницькі організації.

У 1996 р. біржі працювали вже у всіх регіонах України. Через них реалізовувались значні обсяги товарної продукції. Так, обсяги реалізації зерна досягли в 1996 р. З млн. т., а насіння соняшнику - 450 тис. т. Біржова торгівля сприяла вирівнюванню і стабілізації цін. Питома вага сільськогосподарської продукції і продовольства в торговельному обороті бірж становить 50%.

Серед найбільш активних регіональних бірж можна назвати:

- Чорноморську (м. Миколаїв);

- Одеську аграрну та Одеську товарну біржі;

- Агропромислову біржу "Донбас" (м. Донецьк); • -Вінницьку товарно-універсальну біржу;

- Київську агропромислову біржу;

- Полтавську агропромислову біржу;

- Західно-Українську аграрну біржу (м. Львів);

- Західну регіональну товарну біржу (м. Львів). [10,с.45 ]

З другої половини 1996 р., у біржовій торгівлі спостерігався спад активності. Обсяги угод, які укладались на товарних біржах, що торгують агропродукцією, зменшились у 3,6 раза. На думку спеціалістів, причини спаду біржової торгівлі продукцією полягають у наступному:

-відміна обов'язкового експорту продовольчої продукції через біржовий товарний ринок, як тимчасового в умовах економічної кризи явища;

-неправомірні адміністративні втручання у переміщення продукції територією країни;

-заблокованість рахунків товаровиробників і, як наслідок, велика кількість бартерних операцій за окремими видами продукції, яка перевищує 50%-ний бар'єр;

-недосконала системи оподаткування;

-невідповідність продукції європейським стандартам якості;

-відсутність гарантій виконання біржових угод, що призвело до залишення зарубіжними покупцями українського ринку та ін. [9, 76 ]

Головною причиною великого розмаху бартерних угод, став неефективний, законодавчо не підтверджений біржовий механізм, невиконання брокерами та клієнтами взятих усних та законтрактованих зобов'язань. Саме тому товаровиробники віддають перевагу бартерним угодам та використовують розрахунки готівкою.

Затухання біржових процесів справило негативний вплив на загальну ситуацію у формуванні ринкового середовища країни, що призвело до виникнення негативних явищ на ринку сільськогосподарської продукції:

-уповільнилось подолання диспаритету в цінах на продукцію сільського господарства та спожиті ним промислові товари і послуги;