Смекни!
smekni.com

Бухгалтерський і податковий облік ліцензування (стр. 4 из 5)

- відповідність місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів чинним будівельним, протипожежним, техніки безпеки та санітарним нормам і правилам зберігання цих товарів;

- забезпеченість складських приміщень телефонним зв'язком, охоронною та протипожежною сигналізацією;

- наявність довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом;

- наявність у суб'єкта підприємницької діяльності:

 • стенда або вітрини для демонстрування зразків продукції в асортименті;
 • відповідно оснащених оргтехнікою робочих місць для оформлення документів і укладення угод. Ця вимога має рекомендаційний характер;
 • контрольно-касових апаратів, якщо розрахунки з покупцями здійснюються готівкою;
 • сертифікованого обладнання для перевірки справжності марок акцизного збору;
 • необхідних умов і засобів для виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Умови мають забезпечити розвантаження автотранспортних засобів, наявність розвантажувальних площадок, достатньої площі для переміщення пересувних розвантажувальних пристроїв у складському приміщенні. До таких засобів належать підйомно-транспортні пристрої (електрокари, електроталі тощо);
 • необхідних засобів та обладнання для забезпечення умов зберігання продукції відповідно до чинних норм і правил;
 • нормативної документації щодо умов зберігання і торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами;
 • під'їзних шляхів та стоянки для автотранспорту.

За результатами перевірки спроможності здійснювати оптову торгівлю складається акт контрольної перевірки, форма якого затверджена наказом Держспецмонополії України від 01.02.99 р. №15 (зареєстрованим у Мін'юсті 25.03.99 р. за №188/3481), у трьох примірниках:

перший - надається суб'єкту підприємницької діяльності;

другий - територіальному управлінню Держспецмонополії;

третій - центральному апарату Держспецмонополії.

Необхідно звернути увагу на те, що акти контрольної перевірки, в яких не охоплені всі вищезазначені позиції перевірки, до розгляду не приймаються.

Далі разом з актом територіальне управління подає у центральний апарат Держспецмонополії лист-погодження на видачу ліцензії, в якому обов'язково вказуються:

 • назва, юридична адреса та ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності;
 • адреси місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв чи тютюнових виробів та площа складських приміщень;
 • дата проведення перевірки;
 • результати проведеної перевірки;
 • рекомендація щодо видачі ліцензії або можливості зберігання оптових партій зазначених товарів.

Територіальне управління на підставі перевірки і поданих до розгляду документів (їх перелік наведено вище) дає рекомендацію щодо видачі ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами.

Якщо виявлено недостовірність документів або невідповідність умов, виконання яких необхідне для отримання зазначеної ліцензії, територіальне управління робить на рекомендації відповідний запис про зміст порушення.

Після усунення порушень заява на видачу ліцензії та відповідні документи передаються до Держспецмонополії.

Своєю чергою, Управління контролю Держспецмонополії на підставі розгляду отриманих документів робить висновок щодо можливості видачі суб'єкту підприємницької діяльності ліцензії або щодо можливості внесення до діючої ліцензії нових місць зберігання оптових партій цих товарів та подає його до Головного управління ліцензування і державних реєстрів.

Якщо виявлено недостовірні відомості у документах, поданих заявником, або невідповідність вимогам провадження заявником даного виду діяльності, Держспецмонополія не пізніше ніж через 30 днів з дати реєстрації заяви повертає заявнику подані документи з позначкою про зміст порушення.

Видача ліцензії

Заключний етап ліцензування розпочинається з отримання суб'єктом підприємницької діяльності рішення органу ліцензування. Таке рішення може бути як позитивне, так і негативне.

Рішення про відмову у видачі ліцензії надсилається заявнику з обгрунтуванням причин відмови. Лист про відмову підписується уповноваженою особою органу, що видає ліцензії. У разі незгоди підприємця з таким рішенням він може оскаржити його у порядку, визначеному законодавством.

Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії:

 • на роздрібну торгівлю приймається не пізніше ніж через 15 днів від дати реєстрації заяви, органами ліцензування;
 • на оптову торгівлю приймається після перевірки достовірності поданих документів і відповідності складських приміщень та матеріально-технічної бази необхідним вимогам, а саме наявність:
 • стенда або вітрини зі зразками продукції в асортименті;
 • робочих місць для оформлення документів і укладання угод;
 • контрольно-касових апаратів для розрахунків з покупцями готівкою;
 • обладнанням для перевірки справжності марок акцизного збору;
 • телефонізації, електрифікації, охоронної і пожежної сигналізації у приміщеннях;
 • відповідність іншим вимогам, встановленим для підприємств торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами,

але не пізніше ніж через 30 днів від дати реєстрації заяви та всіх необхідних документів. Порядок проведення зазначеної перевірки визначається Міністерством фінансів, що буде роз'яснено далі.

При позитивному рішенні щодо видачі ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності, який отримує ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, має подати до органу, що її видає (уповноважені МЗЕЗторгом у районах, районах у містах Києві та Севастополі, а в містах обласного підпорядкування - виконавчі комітети міських рад):

- копію платіжного доручення про сплату (з позначкою банку про сплату) 1/4 частини встановленої річної плати за ліцензію до відповідного бюджету;

- довідку відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету.

Для отримання ліцензії на право здійснення оптової торгівлі зазначеними товарами суб'єкт підприємницької діяльності подає до Міністерства фінансів:

- копію платіжного доручення про сплату до відповідного бюджету (з позначкою банку про сплату) встановленої річної плати за ліцензію;

- довідку відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності виконав усі зазначені вимоги до переліку документів, умови здійснення діяльності, а також своєчасно сплатив необхідний внесок за ліцензію, він нарешті отримує її.

Позначка про внесення плати за ліцензію на наступний період (квартал або рік) проставляється на зворотному боці оригіналу ліцензії.

Видана ліцензія реєструється в журналі обліку видачі ліцензій, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою. До нього вносять такі відомості:

- код АР Крим, області, міста Києва та Севастополя;

- код району, району в містах Києві та Севастополі. Такі коди встановлюються урядом АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;

- порядковий номер видачі ліцензії;

- дата реєстрації ліцензії;

- повна назва і місцезнаходження юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання фізичної особи);

- товари (алкогольні напої чи тютюнові вироби), на право торгівлі якими видається ліцензія;

- місце торгівлі зазначеним видом товарів;

- позначка про внесення поточних (щоквартальних, щорічних) платежів за ліцензію;

- дата початку та закінчення дії ліцензії;

- витяги з документів, що підтверджують поточні платежі;

- прізвище, ініціали, підпис особи, яка одержала ліцензію.

Підготовлена до видачі ліцензія підписується уповноваженою особою органу, що видає ліцензію, і засвідчується печаткою.

Якщо ліцензію отримує підприємець - фізична особа, він має пред'явити документ, який посвідчує його особу (паспорт тощо). Якщо ліцензію одержує юридична особа, то уповноважена на це особа має пред'явити довіреність і паспорт. В обох випадках оформлена ліцензія реєструється у журналі обліку видачі ліцензій, з обов'язковим особистим підписом у ньому одержувача.

Орган, що видає ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, при видачі її в обов'язковому порядку ознайомлює під розписку суб'єкта підприємницької діяльності (його керівника, уповноважену особу) з Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затвердженими постановою КМУ від 30.07.96 р. №854.

І, нарешті, останній крок до отримання права на провадження торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Одержану ліцензію на право торгівлі у містах суб'єкт підприємницької діяльності подає:

- до державної податкової інспекції за місцем торгівлі для реєстрації виданої ліцензії.

У разі провадження діяльності з торгівлі в сільській місцевості суб'єкт підприємницької діяльності подає одержану ліцензію:

- до державної податкової інспекції за місцем торгівлі для реєстрації виданої ліцензії;

- органам місцевого самоврядування.

У податковій інспекції така реєстрація підтверджується відповідною позначкою на зворотному боці ліцензії та засвідчується печаткою.

Що повинно бути зазначено у ліцензії

У всіх видах ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на лицьовому боці ліцензії, яку отримує юридична особа, зазначаються однакові дані. Це не стосується ліцензії на право здійснення оптової торгівлі - у ній немає розділу "Місце здійснення діяльності".

На зворотному боці усіх видів ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі зазначаються:

- позначки про внесення щоквартальної плати за ліцензію, яка завіряється підписом відповідальної особи та печаткою.

На зворотному боці усіх видів ліцензії на право здійснення оптової торгівлі зазначаються: