Смекни!
smekni.com

Бухгалтерський і податковий облік ліцензування (стр. 5 из 5)

- позначки про внесення щорічної плати за ліцензію, яка завіряється підписом відповідальної особи та печаткою;

- адреси місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Як було сказано вище, на зворотному боці ліцензії податкова інспекція ставить позначку про її реєстрацію.

Термін дії ліцензій та їх вартість

Ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються уповноваженими МЗЕЗторгом органами за узгодженням з Мінфіном терміном на один рік. Річна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю за кожне місце торгівлі становить:

у містах:

алкогольними напоями - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

тютюновими виробами - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у селищах міського типу та сільській місцевості:

алкогольними напоями - 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

тютюновими виробами - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються Міністерством фінансів терміном на 5 років.

За видачу ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється плата у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При отриманні ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами ліцензіат вносить попередню плату за квартал, а при здійсненні оптового продажу таких товарів - за рік.

При провадженні роздрібної торгівлі такими товарами суб'єкт підприємницької діяльності вносить плату за ліцензію щокварталу рівними частками, яка зараховується у містах:

- у розмірі 100% до місцевого бюджету за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності;

при провадженні такої діяльності у сільській місцевості:

- у розмірі 50% - до районного бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;

- у розмірі 50% - до відповідного місцевого бюджету за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.

З наближенням терміну поточної щоквартальної плати за ліцензію суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав ліцензію на роздрібну торгівлю, зобов'язаний зробити наступний внесок до відповідного бюджету в розмірі 1/4 річної суми та подати органу, яким зареєстровано ліцензію, такі документи:

- копію платіжного доручення (з позначкою банку про сплату),

- довідку відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету.

Плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі вноситься до відповідного бюджету.

Власники ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами зобов'язані з наближенням терміну поточної щорічної плати за ліцензію зробити наступний внесок до відповідного бюджету в розмірі річної суми та подати органу, яким зареєстровано ліцензію, вищезазначені документи, а також:

- надати довідку державної податкової інспекції про відсутність заборгованості перед бюджетом.

Це буде підставою для органу, що зареєстрував ліцензію, для внесення чергової позначки до ліцензії та журналу обліку видачі ліцензій про дату початку і закінчення наступного граничного терміну дії ліцензії.

Плата за ліцензію на право оптової торгівлі справляється щороку і зараховується до Державного бюджету України.

У разі зміни розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян провадиться відповідний перерахунок несплаченої частини річної плати за ліцензію (чергових щоквартальних внесків).

Контроль за внесенням плати за ліцензії та провадженням ліцензованої діяльності

Ліцензіати повинні пам'ятати: несвоєчасне внесення поточної плати за ліцензію суворо контролюється органом, що видав її, та податковою інспекцією, а також може мати серйозні наслідки.

Для контролю надходжень до бюджету плати за ліцензії орган, що їх видав, складає реєстри зазначених ліцензій і щомісяця, до 15 числа місяця, наступного за звітним, подає їх державним податковим інспекціям за місцем діяльності підприємця.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності не сплатив черговий щоквартальний внесок за ліцензію, орган, що їх видає, у зазначений вище термін повідомляє про це відповідну державну податкову інспекцію для вжиття відповідних заходів.

Може статися, щопідприємець - через непередбачені обставини або якщо ліцензія анульована - не здійснював роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами. У цьому разі суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на право провадження роздрібної торгівлі алкогольними (тютюновими) виробами, не звільняється від сплати коштів за ліцензію до Держбюджету у повному обсязі.

Але, щоб уникнути можливих непорозумінь щодо своєчасної сплати вартості ліцензії,суб'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості ліцензії за весь термін її дії.

Власник ліцензії на право оптової торгівлі такими виробами вносить плату за ліцензію щороку, про що на зворотному боці ліцензії ставиться позначка, без якої дія ліцензії зупиняється.

Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької діяльності - власником ліцензії на оптову торгівлю вимог щодо такої діяльності здійснює Держспецмонополія.

Виявивши порушення цих вимог (перелік їх наведено вище), Держспецмонополія має право:

- зупинити або анулювати ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами;

- скасувати в ліцензії адресу місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв чи тютюнових виробів.

У разі анулювання ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами суб'єкт підприємницької діяльності має повернути ліцензію до Держспецмонополії у 10-денний термін.

Переоформлення, призупинення, анулювання, втрата ліцензії

Залежно від того, яку діяльність провадить підприємець - роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами, - з боку ліцензіата можуть бути застосовані різні санкції щодо чинності ліцензії.

Ліцензія на роздрібну торгівлю може бути:

- переоформлена,

- відновлена (видано дублікат при втраті ліцензії ),

- втратити чинність.

Ліцензія на оптову торгівлю може бути:

- призупинена,

- анульована.

Переоформлення ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами передбачено тільки для роздрібної торгівлі. Ліцензія на право оптової торгівлі не переоформлюється.

Підстави для переоформлення ліцензії на роздрібну торгівлю для юридичної особи можуть бути такі:

- зміна назви юридичної особи;

- реорганізація підприємства.

Для фізичної особи ліцензія переоформлюється при:

- зміні паспортних даних.

У таких випадках суб'єкти підприємницької діяльності повинні у 15-денний термін подати до відповідного органу заяву про переоформлення ліцензії.

Переоформлення ліцензії провадиться в такому ж порядку, що і її придбання, без справляння плати. Юридичні та фізичні особи, які подали заяву на переоформлення ліцензії, мають право здійснювати діяльність на підставі раніше отриманої ліцензії. Органи, уповноважені на видачу ліцензій, не мають права відмовити у переоформленні ліцензії, якщо воно здійснюється з однієї з вищенаведених причин.

Підприємці, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними чи тютюновими виробами на підставі придбаної ліцензії, у разі скасування державної реєстрації втрачають право займатися такою діяльністю, а видана ліцензія втрачає чинність.

Нормативними документами передбачена видача дубліката ліцензії на роздрібну торгівлю у разі її втрати. У такому разі суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це орган, який видав ліцензію, з поданням заяви на видачу дубліката ліцензії. Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької діяльності у 5-денний термін після подання відповідної заяви. Така норма для ліцензії на оптову торгівлю не передбачена.

Щодо призупинення дії ліцензії. Така процедура застосовується тільки для ліцензій на право оптової торгівлі. Міністерство фінансів як ліцензіат може зупинити дію такої ліцензії у разі:

- неподання Міністерству фінансів звіту про обсяги реалізації продукції, скріпленого печаткою державної податкової інспекції. Такий звіт подається до Мінфіну щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, за формою, затвердженою Держкомстатом;

- порушення умов ліцензійної діяльності, що виявлені Міністерством фінансів;

- відсутності позначки на ліцензії про чергове внесення плати за ліцензію.

Санкція у вигляді анулювання ліцензії може застосовуватися також тільки для ліцензій на право оптової торгівлі. Таке рішення приймає Міністерство фінансів у разі:

- подання власником ліцензії відповідної заяви;

- ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності;

- повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької діяльності умов ліцензійної діяльності;

- передачі ліцензії іншому суб'єкту підприємницької діяльності;

- виявлення недостовірних даних у відомостях, які подавалися суб'єктом підприємницької діяльності для одержання ліцензії;

- зберігання алкогольних напоїв чи тютюнових виробів у місцях, що не зазначені у ліцензії;

- зберігання і реалізації алкогольних напоїв чи тютюнових виробів нефасованих, немаркованих, не позначених марками акцизного збору, без сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката;

- реалізації алкогольних напоїв чи тютюнових виробів суб'єктам підприємницької діяльності, які не мають ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами;

- придбання алкогольних напоїв чи тютюнових виробів від суб'єктів підприємницької діяльності, які не мають ліцензій на право виробництва, імпорту або оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами;

- приховування фактичних обсягів реалізації.

Рішення про зупинення чи анулювання дії ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами доводиться Міністерством фінансів у письмовій формі до відома суб'єкта підприємницької діяльності і державної податкової інспекції у п'ятиденний термін із зазначенням вищенаведених причин.

На цьому розповідь про патентування та ліцензування у "Школі бухгалтера" закінчено. Але наші читачі ще не раз матимуть змогу прочитати змістовні матеріали на цю тему в інших рубриках тижневика "ДК".

В. ЛАВРЄНОВ