Смекни!
smekni.com

Система бухгалтерського обліку в банках України (стр. 11 из 12)

У деяких випадках як регістри аналітичного обліку використовуються примірники документів. Наприклад, для обліку документів, не сплачених у строк через відсутність коштів у банку, в картотеку до позабалансового рахунка «Документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у банку» розміщуються перші примірники грошово-розрахункових документів, які чекають на сплату (платіжні доручення, вимоги-доручення та ін.).

У сучасних умовах процес бухгалтерського обліку в банках автоматизований. У зв'язку з цим, з метою збереження інформації про кожний окремий об'єкт аналітичного обліку, оптимізації його ведення і підготовки звітності комерційними банками, Національним банком України було розроблено «Методичні вказівки щодо ведення параметрів аналітичного обліку». В основу цього нормативного документа покладено таку класифікацію: параметри поділяються на обов'язкові та необов'язкові (рекомендовані); на такі, що стосуються контрагентів (клієнтів), і ті, що стосуються безпосередньо аналітичних (особових) рахунків. Кожен об'єкт аналітичного обліку характеризується набором параметрів, необхідних для побудови звітності (рис. 1.9).

Обов'язкові параметри запроваджуються з урахуванням вимог Національного банку України щодо звітності банків. Вони є обов'язковими під час оформлення нового контрагента або у разі відкриття аналітичного рахунка. Загальні обов'язкові параметри дають змогу: 1) отримати інформацію про всі відкриті клієнту рахунки; 2) вибрати сукупність рахунків, які мають задану характеристику для складання звітності.

Необов'язкові параметри є рекомендованими для заповнення. Вони можуть використовуватися при організації управлінського і податкового обліку в банку, а також при наданні звітності менеджерам банку та іншим органам.

Спеціальні параметри застосовуються до окремих груп аналітичних рахунків залежно від їх економічного змісту. Такі параметри використовуються для автоматизованого ведення деяких операцій та надання спеціальної звітності Національному банку України. Наприклад, для кредитних рахунків ці параметри передбачають забезпечення, вид кредиту, дату видачі кредиту, дату повернення, кількість пролонгацій; для депозитних рахунків — дату і строк розміщення, дату повернення коштів.

Кожному особовому рахунку надається відповідний номер, який може мати до 14 знаків. Перші п'ять (зліва направо) жорстко регламентовані, інші дев'ять (від шостого знака до чотирнадцятого) банк формує самостійно відповідно до визначених параметрів аналітичного обліку. Знаки набувають значень від 0 до 9. Номер рахунка не може містити менше ніж п'ять знаків.

Схема побудови номера аналітичного (особового) рахунка наведена нижче (рис. 1.10).

У номер аналітичного рахунка включають лише частину параметрів з усього набору; інші параметри зберігаються поза номером рахунка і можуть використовуватися під час виконання окремих операцій та складання звітності.

Розглянемо на прикладі можливий підхід до формування номера аналітичного рахунка виходячи з наведеної інформації про контрагентів банку та бухгалтерські рахунки (табл. 1.17—1.19). •

Таблиця 1.17

Характеристика та коди контрагентів

Характеристика контрагента Значення параметра (сегмент С у номері рахунка) Значення параметра (ідентифікаційний код контрагента) Формат параметра Примітка
Банк-резидент 1 Код МФО банку-контр агента 6 цифр Довідник комерційних банків України
Банк-нерезидент 2 До 10 цифр Значення параметра визначається банком самостійно
Інша юридична особа-резидент 3 Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності 8 цифр Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Інша юридична особа-нерезидент 4 Ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності 8 цифр Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Фізична осо-ба-резидент 5 Ідентифікаційний код фізичної особи 10 цифр Державний реєстр фізичних осіб — платників податків
Фізична осо-ба-нерезидент 6 До 10 цифр Значення параметра визначається банком самостійно
Внутрішні рахунки 9 До 10 цифр Значення параметра визначається банком самостійно

Таблиця 1.18

Контрагенти (клієнти) банку

Назва установи Резидентність Значення параметра «характеристика клієнта» Ідентифікаційний код Значення параметра «код клієнта»
АБ «Укргазпромбанк» Резидент 1 320 843 320 843
Банк «Вапісег Тгазі» Нерезидент 2 200
ТзОВ «Роксолана» Резидент 3 21 666 080 1001
«Сіменс» ЛТД Нерезидент 4 00 276 395 1002
Іванченко В.П. Резидент 5 1 980514435 12006
Фрідман Дж. Нерезидент 6 12007

Таблиця 1.19

Бухгалтерські рахунки (відповідно до плану рахунків)

Назва бухгалтерського рахунка Номер бухгалтерського рахунка
Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності 2600
Поточні рахунки фізичних осіб 2620
Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями 2040
Нараховані проценти за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми операціями 2048
Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями 2047
Кореспондентські рахунки в НБУ 1200
Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках 1507
Банкноти та монети в касі банку 1001
Несплачені в строк проценти за кредитами клієнтів (позабалансовий) 9601

Згідно з наведеною у табл. 1.17—1.19 інформацією банк самостійно визначає параметри, які увійшли до сегмента С (*********) на схемі:

1. характеристика контрагента (один знак);

2. порядковий номер аналітичного рахунка (два знаки);

3. код контрагента (до шести знаків).

У номері рахунка код валюти виноситься на окремому полі та виділяється похилою рискою вправо «/». У табл. 1.20 ключовий розряд замінено на символ «к».

Таблиця 1.20

Приклади побудови номерів аналітичних рахунків

Назва аналітичного рахунка Номер рахунка
Поточний рахунок ТзОВ «Роксолана», дол. США 2600x301.1001/001
Поточний рахунок ТзОВ «Роксолана» 2600к302.1001
Кредит № 1 , наданий ТзОВ «Роксолана» 2040к301.1001
Кредит № 2, наданий ТзОВ «Роксолана» 2040к302.1001
Нараховані проценти за кредитом № 1, що наданий ТзОВ «Роксолана» 2048к301.1001
Прострочена заборгованість за кредитом № 2, що наданий ТзОВ «Роксолана» 2047к302.1001
Несплачені в строк проценти за кредитом № 2, що наданий ТзОВ «Роксолана» (позабалансовий рахунок) 960ІК302Л001
Поточний рахунок Іванченко В. П. 2620к501. 12006
Поточний рахунок фірми «Сіменс» у доларах США 2600к401. 1002/001
Поточний рахунок фірми «Сіменс» у німецьких марках 2600к40 1.1 002/048
Кореспондентський рахунок у банку «Вапісег Тшзі» у доларах США 1500к200.200/001
Кореспондентський рахунок КБ «Укргазпром» ШОкЮО.300/012
Грошові кошти у касі № 3 під звіт у касира № 1 1001к931

Особові рахунки включають такі обов'язкові реквізити:

· номер особового рахунка;

· сума вхідного залишку;

· дата останнього руху за рахунком;

· дата здійснення поточної операції;

· номер документа, на підставі якого здійснюється запис;

· номер банку-кореспондента;

· номер рахунка-кореспондента;

· код операції;

· код валюти;

· сума операції;

· « суми обігів за дебетом і кредитом;

· сума вихідного залишку;

· реквізити банку, який веде рахунок.

Особові рахунки клієнтів складаються у двох примірниках, передруковуються за встановленими стандартами і вважаються вихідними документами банків. Другий примірник особового рахунка є випискою з цього рахунка і призначений для видачі клієнту. До виписок з особових рахунків додаються документи (їх копії), на підставі яких зроблено записи за кредитом рахунка.

На документах, що додаються до виписок, проставляється штамп банку, який оформляє виписки з особових рахунків, а також календарний штамп дати проведення документа за особовим рахунком, якщо ця дата не збігається з датою виписки документа.

5. Банківська документація

Усі банківські операції відбиваються в обліку тільки за наявності документального підтвердження. Банківські документи — це письмове розпорядження клієнта чи відповідального працівника банку на проведення грошово-розрахункової операції або іншої операції в банку. За призначенням вони поділяються на розпорядчі, тобто такі, що містять дозвіл на виконання операції, і виконавчі. Документи надходять до банків від підприємств і установ, інших банків, а також складаються безпосередньо в банку і містять необхідну інформацію про характер операції, що дає змогу перевірити її законність і здійснити банківський контроль.