Смекни!
smekni.com

Система бухгалтерського обліку в банках України (стр. 8 из 12)

· готівкові кошти;

· банківські метали;

· цінні папери, які рефінансуються Національним банком України;

· кошти комерційного банку в Національному банку України; кошти Національного банку України в комерційному банку. До міжбанківських інструментів належать операції між комерційними банками:

· кореспондентські рахунки;

· депозити;

· кредити;

· фінансовий лізинг.

Готівкові кошти, що стоять на першому місці, — це найбільш ліквідні активи. Готівковими коштами вважаються всі грошові кошти в національній та іноземній валюті, а також дорожні чеки незалежно від того, де вони перебувають. Грошові та дорожні чеки обліковуються на різних рахунках.

До інших найбільш ліквідних активів належать рахунки двох типів, що не дають процентного доходу: залишки на кореспондентському рахунку в НБУ і залишки на кореспондентських рахунках в інших банках. З метою проведення розрахунків банки змушені тримати кошти на кожному з цих активів. У розділах «Кошти у Національному банку України» та «Кошти Національного банку України» відображаються активні та пасивні операції комерційного банку з НБУ. Національний банк України у стосунках з комерційними банками використовує такі фінансові інструменти, як ломбардні кредити, операції РЕПО, пряме кредитування, аукціонні кредити та ін. Вибір фінансових інструментів залежить від характеру грошово-кредитної політики.

До достатньо ліквідних активів належать облігації внутрішньої державної позики; депозити овернайт і короткострокові депозити, які розміщені в інших банках; кредити овернайт та короткострокові кредити, надані іншими банками.

Виконання операцій з банківськими (монетарними) металами комерційними банками можливе лише за умови існування ліцензії. Банківські метали також розглядаються як високоліквідні активи.

У розділі «Банківські метали» обліковуються тільки ті метали, які визначені законодавчими актами. У цьому розділі не повинні обліковуватись дорогоцінні метали, що зберігаються у сховищі банку за дорученням його клієнтів (їх облік ведеться поза балансом), та цінні папери, які не входять до переліку цінних паперів, що рефінансуються НБУ (їх облік ведеться у третьому та четвертому класах). Перелік цінних паперів та порядок їх рефінансування визначається Національним банком України.

До простроченої заборгованості належать депозити та кредити, термін сплати за якими прострочено, але ризик неповернення за ними не є настільки високим, щоб відносити їх до сумнівної заборгованості. Сумнівними є такі депозити та кредити, повернення яких маловірогідне. За рахунками сумнівної заборгованості обліковують лише суми основного боргу.

Зверніть увагу, що згідно з принципами бухгалтерського обліку (повноти розкриття інформації та обачності) в цьому розділі окремо передбачені рахунки для обліку резервів під сумнівні міжбанківські активи та рахунки для обліку дебіторської та кредиторської заборгованості, що виникла за операціями з іншими банками.

Рахунки другого класу використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків). Тут обліковуються кредити та аванси (кредити, що не підкріплені кредитною угодою), бюджетні кошти, депозити, кошти на транзитних рахунках, а також окремо дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами (табл. 1.11).


Таблиця 1,11

Структура другого класу плану рахунків комерційного банку

Клас 2. Операції з клієнтами
20 Кредити, які надано суб'єктам господарськоїдіяльності 201 Кошти, які надано суб'єктами господарської діяльності (СГД) за операціями РЕПО 202 Рахунки за врахованими векселями СГД 203 Рахунки за факторинговими операціями СГД 204 Кредити за внутрішніми операціями СГД 205 Кредити за експортно-імпортними операціями СГД 206 Інші кредити в поточну діяльність, які надано СГД 207 Кредити в інвестиційну діяльність, які надано СГД 209 Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими СГД
21 Кредити, які надано органам загального державного управління 210 Кредити, які надано центральним органам державного управління 211 Кредити, які надано місцевим органам державного управління 219 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надано органам загального державного управління
22 Кредити, які надано фізичним особам 220 Кредити на поточні потреби, які надано фізичним особам 221 Кредити на інвестиційну діяльність, які надано фізичним особам 229 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надано фізичним особам
24 Сумнівна заборгованість з нарахованих доходів та резерви під заборгованість з кредитів і нарахованих доходів 240 Резерви під заборгованість з кредитів, які надано клієнтам 248 Сумнівна заборгованість з нарахованих доходів за операціями з клієнтами 249 Резерви під сумнівну заборгованість з нарахованих доходів за операціями з клієнтами
25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України 250 Кошти бюджетів України до розподілу 251 Кошти Держбюджету України 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з Держбюджету 253 Кошти бюджетних установ та організацій, що включено до спецфонду Держбюджету України 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів 255 Інші кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів 256 Кошти позабюджетних фондів
Клас 2. Операції з клієнтами
26 Кошти клієнтів банку 260 Кошти до запитання СГД 261 Строкові кошти СГД 262 Кошти до запитання фізичних осіб 263 Строкові кошти фізичних осіб 265 Кошти небанківських фінансових установ
28 Дебіторська заборгованість за операціями клієнтів 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 288 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 289 Резерви на можливі витрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку
29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

Поділ клієнтів на контрагенти на рівні Плану рахунків відбувається на основі секторів економіки. Економіка України з позиції функціонування, особливостей та структури поділяється на п'ять секторів:

1)фінансові інституційні одиниці;

2)не фінансові інституційні одиниці;

3)сектор загального державного управління;

4)сектор домашніх господарств;

5)некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства.

Відповідно групуються інституційні одиниці нерезидентів під час відкриття рахунків.

У третьому класі відображаються два різні типи операцій (табл. 1.12).

У третьому класі Плану рахунків передбачені операції з цінними паперами (окрім цінних паперів, що рефінансуються НБУ, і довгострокових вкладень) та операції за іншими розрахунками, зокрема за господарськими операціями банку, операціями з формування банківських резервів, клірингові і транзитні розрахунки, розрахунки між установами одного банку, позиції банку за іноземною валютою та дорогоцінними металами тощо.


Таблиця 1,12

Структура третього класу плану рахунків комерційного банку

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
ЗО. Акції та інші цінні папери у торговому портфелі банку група 300 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку»; група ЗОЇ «Боргові цінні папери в торговому портфелі банку»;
31. Цінні папери в портфелі банку на продаж група 310 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж»; група 311 «Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж»; група 319 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж»;
32. Цінні папери в портфелі банку до погашення група 321 «Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення»; група 329 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення»;
33. Цінні папери, власного боргу, емітовані банком група 330 «Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком»; група 331 «Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком»; група 332 «Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком»; група 333 «Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком»;
34. Товарно-матеріальні цінності група 346 «Господарські матеріали» група 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
35. Інші активи банку *
36. Інші зобов'язання банку *
37. Клірингові розрахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки *
38. Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів та балансуючі рахунки *
39. Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку *

До першого типу належать операції з цінними паперами (окрім цінних паперів, що рефінансуються НБУ — вони відображаються в першому класі, а також довгострокових вкладень в асоційовані й дочірні компанії — вони відображаються на рахунках четвертого класу).