Смекни!
smekni.com

Система бухгалтерського обліку в банках України (стр. 9 из 12)

Операції з цінними паперами поділяються на чотири види:

1)торговельні операції з цінними паперами;

2)операції з цінними паперами на продаж;

3)операції з цінними паперами до погашення;

4)операції з цінними паперами власної емісії.

Цінні папери враховуються в розрізі контрагентів-емітентів та об'єктів інвестування.

До другого типу належать операції за іншими розрахунками. До їх складу відносять господарські операції комерційних банків, доходи та витрати майбутніх періодів. Це операції з малоцінними і швидкозношуваними предметами та матеріалами, операції з обліку дебіторської та кредиторської заборгованості за господарською діяльністю банку; за розрахунками з працівниками банку, а також отримані та перераховані аванси за послуги. Окремо обліковується дебіторська та кредиторська заборгованість з операцій з цінними паперами.

До інших операцій належать: розрахунки з урегулювання валютної позиції банку, клірингові розрахунки, а також міжфілійні розрахунки між установами одного банку.

Окремою позицією в цьому розділі обліковується субординований борг — довгострокова позика, яка надається дочірніми фірмами банку і яка в разі ліквідації або банкрутства боржника підлягає погашенню після задоволення вимог усіх інших кредиторів.

У четвертому класі зосереджені групи рахунків, які відображають довгострокові вкладення банку в асоційовані та дочірні підприємства, в нематеріальні активи та в основні засоби (табл. 1.13).

Вкладення банку в асоційовані дочірні підприємства — це, по суті, інвестиції банку.

Рахунки даного класу призначені для узагальнення інформації про наявність та рух належних банку основних засобів та їх зношення, нематеріальних активів, вкладень в інші активи довгострокового характеру, такі як капітальні вкладення та ін.

Взаємовідносини між підприємством-інвестором та дочірніми й асоційованими підприємствами регулюються чинним законодавством.

Таблиця 1.13

Структура четвертого класу плану рахунків комерційного банку

Клас 4. Фінансові та матеріальні інвестиції
41 Інвестиції в асоційовані компанії 4102 Інвестиції в асоційовані банки; 4103 Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи; 4109 Інвестиції в інші асоційовані компанії
42 Інвестиції в дочірні установи 4202 Інвестиції в дочірні банки; 4203 Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи; 4202 Інвестиції в інші дочірні компанії
43 Нематеріальні активи 430 Нематеріальні активи 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
44 Основні засоби 440 Основні засоби 443 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом
45 Інші необоротні матеріальні активи 450 Інші необоротні матеріальні активи 453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)

До нематеріальних, активів належать витрати банку, що дають дохід. Нематеріальні активи не мають фізичної форми, але мають власну вартість, що базується на правах або привілеях банку. Нематеріальні активи — це вартість придбаних установою прав користування землею, водою, іншими природними ресурсами, промисловими зразками, товарними знаками, об'єктами промислової та інтелектуальної власності, права оренди будівель (споруд, приміщень) або користування ними, права власності на квартиру, а також інші майнові права, що визначаються об'єктом права власності певної установи банку і приносять дохід. До інших майнових прав належать винаходи, корисні моделі, знаки для товарів та послуг, торговельні марки, об'єкти авторських прав, програм забезпечення обчислювальної техніки, «ноу-хау», придбані права на місце на товарній фондовій біржі, до вартості якого входять усі витрати, пов'язані з практичним використанням переваг цього місця для установи банку.

Нематеріальні активи обліковуються в балансі тільки за умови, що вони були придбані за певну ціну. Нематеріальні активи обліковуються в бухгалтерському обліку за первісною оцінкою, яка складається з фактичних витрат на придбання і приведення до стану, в якому вони придатні для використання відповідно до запланованої мети.

Вартість нематеріальних активів погашається за нормами амортизаційних відрахувань, регламентованих банком, виходячи з фактичного терміну корисного використання.

У п'ятому класі обліковується капітал банку (табл. 1.14). Він включає привнесений капітал, нерозподілений прибуток і визначає залишковий інтерес власників банку в активах за вирахуванням зобов'язань. Фінансовий результат від діяльності банку, як уже зазначалося, безпосередньо відображається на рахунках цього класу у складі нерозподіленого прибутку.

Таблиця 1.14

Структура п'ятого класу плану рахунків комерційного банку

Клас 5. Капітал банку
50 Статутний капітал та інші фонди банку 500 Статутний капітал банку 501 Емісійні різниці 502 Загальні резерви банку 503 Результати минулих років 504 Результати минулого року, твердження що очікують на за-
5 1 Результати переоцінки 510 Результати переоцінки

П'ятий клас включає такі складові власних коштів банку: » статутний капітал та резервний капітал банку; • нерозподілений прибуток;

«результати переоцінки основних засобів та нематеріальних активів.

Резервний капітал банку повинен забезпечувати зобов'язання банку та покривати збитки.

Згідно з чинними правилами рахунки п'ятого класу можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів лише у разі сплати дивідендів та внесків від акціонерів, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів. У всіх інших випадках рахунки п'ятого класу кореспондуються тільки між собою.

У шостому і сьомому класах відображені операції, які пов'язані з формуванням доходів, а також витрати, які забезпечують діяльність комерційного банку (табл. 1.15). Усі доходи і витрати обліковуються на рахунках цих розділів незалежно від порядку оподаткування.

Таблиця 1.15

Структура шостого і сьомого класів плану рахунків комерційного банку

Клас 6. Доходи
60 Процентні доходи 600 Процентні доходи за коштами, розміщеними в НБУ 601 Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках 602 Процентні доходи за кредитами суб'єктам господарської діяльності 603 Процентні доходи за кредитами органам загального державного управління 604 Процентні доходи за кредитами фізичним особам 605 Процентні доходи за цінними паперами 608 Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку 609 Інші процентні доходи
61 Комісійні доходи 610 Комісійні доходи за операціями з банками 611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами 618 Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку
62 Результат від торговельних операцій 620 Результат від торговельних операцій
63 Інші банківські операційні доходи 630 Дивідендний дохід 638 Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку 639 Інші банківські операційні доходи
64 Інші небанківські операційні доходи 648 Інші небанківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку 649 Інші небанківські операційні доходи
67 Повернення списаних активів 677 Повернення списаних активів
68 Непередбачені доходи 680 Непередбачені доходи
Клас 7. Витрати
70 Процентні витрати 700 Процентні витрати за коштами, отриманими від НБУ 701 Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків 702 Процентні витрати за коштами суб'єктів господарської діяльності 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України 704 Процентні витрати за коштами фізичних осіб 705 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу 708 Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку 709 Інші процентні витрати
71 Комісійні витрати 710 Комісійні витрати 718 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку
73 Інші банківські операційні витрати 738 Інші банківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку 739 Інші банківські операційні витрати
74 Інші небанківські операційні витрати 740 Витрати на утримання персоналу 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток 742 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати 744 Витрати на телекомунікації 745 Супутні небанківські операційні витрати 748 Інші небанківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку 749 Інші небанківські операційні витрати
77 Відрахування в резерви 770 Відрахування в резерви 771 Списання безнадійних активів
78 Непередбачувані витрати 780 Непередбачені витрати
79 Податок на прибуток 790 Податок на прибуток

Усі доходи і витрати можна об'єднати в такі групи:

· доходи і витрати від статутної діяльності;

· доходи і витрати, що забезпечують статутну діяльність;

· створення резервів;

· непередбачені доходи і витрати.

До першої групи належать доходи і витрати, безпосередньо пов'язані з видами діяльності, передбаченими Законом «Про банки і банківську діяльність» (статутною діяльністю): процентні, комісійні, торговельні та деякі інші.