Смекни!
smekni.com

Аналіз рентабельності банка (стр. 4 из 6)

Активи

2005 2004 2005 Відхилення
(2005-2005)
сума, тис. гри. % сума, тис. гри. % сума, тис. гри. % у сумі, тис. гри. у структурі,
%
Валюта, монети 359715,50 9,25 402094,00 7,31 425630,00 6,70 65914,50 -2,55
Кошти на коррахунках у НБУ 401203,00 10,31 334270,00 6,08 345621,00 5,44 -55582,00 -4,88
Кошти на коррахунках в інших банках 754273,00 19,39 810271,00 14,74 805213,00 12,67 50940,00 -6,72
Депозити та кредити в інших банках 106710,00 2,74 132564,00 2,41 154632,00 2,43 47922,00 -0,31
Цінні папери у портфелі банку 371536,30 9,55 638106,90 11,61 645657,10 10,16 274120,80 0,61
Кредити надані, всього 1338122,00 34,40 2351512,00 42,78 3079955,60 48,45 1741833,60 14,05
Інвестиції капіталу 4752,00 0,12 8331,00 0,15 9562,00 0,15 4810,00 0,03
Нематеріальні активи 146848,00 3,77 182535,00 3,32 175452,00 2,76 28604,00 -1,01
Матеріальні активи 123944,00 3,19 213291,00 3,88 256894,00 4,04 132950,00 0,86
Інші активи 283258,00 7,28 424135,00 7,72 458610,00 7,21 175352,00 -0,07
Усього 3890361,80 100,00 5497109,90 100,00 6357226,70 100,00 2466864,90 0,00

З наведеної таблиці бачимо, що частка високоліквідних активів в загальній масі активів має сталу тенденцію до зниження, зростає лише сума наданих кредитів. Для того, щоб проаналізувати якість кредитного менеджменту розглянемо кредитний портфель за 2005 рік (див. табл. 2.7).


Таблиця 2.7

Аналіз кредитного портфелю банку

Класифікація кредитів у портфелі банку Сума, тис. грн. Структура, % Коефіцієнт ризику, % Сума резерву, тис. грн.
Стандартні 2227085,1 72,13 2% 44541,70
Під контролем 521546 16,89 5% 26077,30
Субстандартні 245110 7,94 5% 12255,50
Сумнівні 93210 3,02 50% 46605,00
Безнадійні 800,9 0,03 100% 800,90
Усього кредитний портфель 3087752 100,00 - 130280,40

З наведених даних можна зробити висновок про професіоналізм менеджерів банку, адже відсоток сумнівних та безнадійних кредитів є дуже не великим.

За допомогою нормативів центрального банку проаналізуємо фінансовий стан банку.

Таблиця 2.8

Аналіз фінансового стану АКБ „Приватбанк”

Показники Нормативне значення Формула 2005 2004 2005
Норматив капіталу комерційного банку Н1 10000 тис. грн. х 166537,8 542221,9 890122,7
Мінімальний розмір статутного капіталу Н2 6 млн. 200 тис. грн. х 147296,8 283113,8 942406,9
Норматив платоспроможності Н3 не менше 8% (Капітал / Активи)*100 9,75 9,53 21,96
Норматив достатності капіталу Н4 не менше 4% Основний капітал - Резерви на покриття кредитних ризиків / Активи *100 6,67 10,02 14,02
Норматив миттєвої ліквідності Н5 не менше 20% (Кошти на коррахунку + каса) / Поточні рахунки * 100 28,37 19,86 18,56
Норматив загальної ліквідності Н6 не менше 100% Активи / Зобов"язання * 100 123,03 123,71 128,14
Норматив співвідношення високоліквідних і робочих активів Н7 не менше 20% Високоліквідні активи / Робочі активи * 100 77,75 46,18 39,52
Максимальний розмір ризику на одного позичальника Н8 не більше 25% Сукупна заборгованість за позичками, міжбанківським кредитами і врахованими векселями / Капітал банку *100 1,62 0,00 3,77
Норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик Н12 не більше 200% Надані міжбанківські позики / Капітал банку * 100 14,67 12,60 11,09
Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позик Н13 не більше 300% (Отримані міжбанківські позики + Залучені централізовані кошти) / Капітал банку * 100 43,29 49,37 40,38

З таблиці 2.8 бачимо, що всі основні нормативи знаходяться в межах рекомендованих значень. Тільки норматив миттєвої ліквідності у 2005 році не відповідає рекомендованому значенню, це пов’язано із зменшенням високоліквідних активів підприємства через направлення їх в сферу кредитування.

Загалом фінансовий стан банку можна охарактеризувати як стабільний. Щодо рекомендацій банку, то тут хотілося б відмітити про необхідність зміни політики стосовно ресурсної бази (слід вишукати більш надійні джерела ресурсів ніж поточні рахунки клієнтів).

2.2. Аналіз рентабельності АКБ "Приватбанк"

Серед найважливіших методів аналізу фінансових резуль­татів головним можна вважати структурний аналіз, який здійснюється шляхом визначення кожної позиції у процен­тах від загального. Зміна питомої ваги позицій у часі свідчить про зміни у сферах діяльності банку.

Проведемо аналіз доходів АКБ „Приватбанк” (див. табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Аналіз структури доходів АКБ „Приватбанк”

Показники 2005 2004 2005 Відхилення
2005 до 2005 (+,-)
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %
Усього доходів 125752 100,00 141377 100,00 185873,00 100,00 60121,00 0,00
1. Процентних: 42579 33,86 64933 45,93 78451,00 42,21 35872,00 8,35
за коштами, розміщеними у банківському секторі 10256 8,16 11321 8,01 13220 7,11 2964,00 -1,04
за кредитами клієнтів 32323 25,70 53612 37,92 65231 35,09 32908 9,39
2. Прибутків від торговельних операцій 83173 66,14 76444 54,07 107422 57,79 24249 -8,35

Як бачимо основний доход банк отримує за рахунок торговельних операцій, проте спостерігається зменшення надходжень від даних операцій і зростання частки процентних доходів.

Аналіз коефіцієнтів полягає у зіставленні доходів і витрат із відповідними позиціями балансу.

Прибуток, банку складають:

· прибуток від основної діяльності, який визначається як різниця між банківськими доходами і витратами;

· валовий прибуток, до якого, крім прибутку від основ­ної діяльності, входять небанківські операційні доходи і ви­трати, відрахування в резерви, непередбачені доходи і витрати;

· чистий прибуток, який залишається у розпорядженні банку після сплати податку на прибуток (див. табл. 2.10).

Прибуток від основної діяльності банку збільшився на 68499 тис. грн. за рахунок зростання доходів банку на 71733 тис. грн.. Величина прибутку могла б бути дещо більшою, якби керівництво банку скоротила витрати банку, які збільшились на 3234 тис. грн.. Оскільки непередбачених прибутків і збитків не було, загальний прибу­ток у 2005 становив 179809 тис. грн. Чистий прибуток банку зріс на 47949,3 тис. грн. за рахунок збільшення загаль­ного прибутку на 68499 тис. грн..

Таблиця 2.10

Аналіз чистого прибутку АКБ „Приватбанк”

Показники 2005 2004 2005 Відхилення
2005 до 2005
(+/-)
Доходи банку 145816 173860 217549 71733
Витрати банку 34506,00 38197,00 37740,00 3234
Прибуток від основної діяльності 111310 135663 179809 68499
Валовий прибуток 111310 135663 179809 68499
Податок на прибуток 33393,00 40698,90 53942,70 20549,7
Чистий прибуток 77917,00 94964,10 125866,30 47949,3

Рентабельність і прибутковість банку залежить насамперед від оптимальної структури його балансу в частині активів і пасивів та від цілеспрямованої роботи банківського персоналу. Важли­вими умовами забезпечення прибутковості банку є оптимізація структури доходів і витрат, визначення мінімально допу­стимої процентної маржі, виявлення тенденцій у дохід­ності кредитних операцій, планування мінімальної дохід­ної маржі для прогнозування орієнтовного рівня відсотків за активними і пасивними операціями. Прибутковість бан­ківської діяльності залежить також від підтримки лік­відності, управління банківськими ризиками та їх міні­мізації.

Двома найважливішими показниками аналізу прибутковості банку є дохід на активи та дохід на капітал.

Дохід на активи =

За допомогою цього коефіцієнта визначають рівень рен­табельності сукупних активів. Він застосовується при порівнянні прибутковості різних банків. Мінімальне зна­чення коефіцієнта — 0.75%, нормативне значення верхньої межі — 1.5%.

Фактори, які впливають на показник рентабельності ак­тивів, пов'язані зі змістом чисельника і знаменника, тобто він змінюється під впливом динаміки абсолютної величини при­бутку та активів. Його зменшення може бути викликане ви­щими темпами зростання активів порівняно з темпами зро­стання чистого прибутку або ж зі зменшенням прибутку при незмінних активах чи їх збільшенні.

Для аналізованого банку цей показник становить наступні значення: 2005 – 2,01%; 2004 – 1,73%; 2005 – 1,98%. Як бачимо ці показники є дещо вищими за нормативне значення, що пояснюється вищими темпами зростання прибутку ніж активів.

У свою чергу, на прибуток впливають такі фактори, як співвідношення темпів зростання доходів і витрат, рівня процентних ставок і комісії; обсяг окремих банківських по­слуг; питома вага активів, які приносять дохід, у сукупних активах; своєчасність погашення процентних платежів позичальниками; частка ризикових активів, вартість ресурсів тощо.