Смекни!
smekni.com

Iсторiя розвитку та краху Бретон-Вудськоi валютноi системи Реформування Нiмецького федерального (стр. 6 из 6)

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2010. № 1 (8)

нашої економіки і громадян. Важливо, що з надходженням іноземних
інвестицій до нас приходить і зарубіжний передовий досвід роботи та
управління банками, ведення банківського бізнесу, нові банківські тех-
нології, автоматизація банківських процесів.

Але, з іншого боку, виникає і небезпека: маючи сприятливіші стар-
тові умови, передусім у сфері капіталізації, іноземні банки можуть ви-
тіснити з ринку українські. І якщо не буде вжито кардинальних заходів
щодо підтримки своєї банківської системи, то це загрожуватиме еконо-
мічній незалежності України та незалежності національної банківської
системи.

Тому має бути економічна межа оптимального впливу зарубіжного ка-
піталу на вітчизняні банки. Приблизні розрахунки свідчать, що цей рівень
становить 20—25%. Подальше збільшення викликає занепокоєння, оскіль-
ки загрожує самостійності банківської системи. Вітчизняні банки поступо-
во витіснятимуться іноземним капіталом зі сфери кредитування великих
підприємств, передусім у сировинних галузях, що дуже небезпечно.

Для запобігання такому процесу українські банки мають підвищува-
ти свій рівень капіталізації, що є основним фактором посилення конку-
рентоспроможності.

В умовах, у яких нині опинилася банківська система України, най-
оптимальнішими шляхами зростання рівня капіталізації банків є збіль-
шення показника адекватності капіталу через консолідацію банківської
системи України (консорціумне кредитування, створення банківських
об'єднань, злиття банків, їх реорганізація). Це дало б можливість під-
вищити стійкість і стабільність усієї банківської системи. Проте це не-
можливо здійснити без впровадження відповідних заходів НБУ та вдо-
сконалення нормативної бази, яка б визначала процедуру консолідації
банків. Звичайно, крім об'єктивних причин, що заважають процесу кон-
солідації банків, є і суб'єктивні, зокрема — небажання головних акціо-
нерів зливатися з іншими банками. Виходом із цієї ситуації може бути
створення банківських об'єднань на зразок фінансових та банківських
холдингових груп, банківських корпорацій. Вони зберігають право влас-
ності і управління, а також пропорційного розподілу прибутку. З іншого
боку, консолідація банківської системи не вплине на рівень конкуренції,
адже процентна політика комерційних банків майже повністю залежить
від політики НБУ.

Проведений аналіз свідчить, що рівень капіталу в банківській сис-
темі України на сьогоднішній день є недостатнім для забезпечення ста-
більного функціонування і розвитку банків, а також належного покрит-
тя ризиків банківської діяльності, що істотно обмежує можливості бан-
ків розширювати асортимент своїх продуктів і послуг для підприємств та
населення, спричинюючи високу вартість ведення банківського бізнесу.
Нестійкий характер розвитку економіки, пов'язаний із високим ризиком
втрати банківських доходів, а також висока інфляція, яка, збільшуючи
номінальну вартість активів і пасивів банку, водночас зменшує реальну
вартість його капіталу, об'єктивно зумовлюють потребу реалізації заходів
із збільшення рівня капіталізації. Крім того, відставання темпів зростан-
ня капіталів комерційних банків від їхніх активів поступово перетворю-
ється на стійку тенденцію.

241


ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2010. № 1 (8)

Список використаної літератури

Дзоблюк О.К. Проблеми підвищення рівня капіталізації банків
України в період ринкової трансформації економіки / О.К. Дзоблюк //
Вісник ТНЕУ. - 2007. - № 2. - С. 7-19.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні,
затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

Конопатська Л.В. Основні напрями підвищення рівня капіталіза-
ції банківської системи України / Л.В. Конопатська // Фінанси, облік,
аудит. Збірник наукових праць. - 2008. - С. 52-59.

Кротюк В.С. Базель ІІ: нова концептуальна редакція Базельської
угоди про капітал / В.С. Кротюк, О.О. Куценко // Вісник нац. банку
України. - 2006. - № 3. - С. 2-5.

Основні показники діяльності банків України // Вісник НБУ. -
2010. - № 1. - С. 69.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Опера-
тивна статистична інформація. http: // www.ukrstat.gov.ua/

Сизоненко В.П. Капіталізація як провідна компонента підви-
щення конкурентоспроможності банківської системи / В.П. Сизоненко,
С.А. Циганов // Банківська справа. - 2008. - № 6. - С. 3-14.

Отримано 2.02.2010.

242