Смекни!
smekni.com

Діюча практика обліку операцій з векселями (стр. 3 из 9)

Облік операцій з врахування векселів наведено у табл.2.1.

Таблиця 2.1. Відображення у бухгалтерському обліку операцій врахування векселів

Операція Дебет Кредит Сума
Переказ коштів позичальнику 2020 А "Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями" 2600 "Поточний рахунок позичальника" На суму врахування
Відображення дисконту 2020 2026 КА "Неамортизований дисконт за врахованими векселями" На суму дисконту, що утворився при врахуванні
Прийняття врахованого векселя за актом прийому-передачі 9819 А "Різні цінності і документи" 9910 "Контррахунок" На суму номіналу
Щомісячна амортизація дисконту 2026 6022 П "Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями" На суму амортизованого дисконту

Аваль - вексельна порука, в силу якої особа (аваліст), яка здійснила її, бере на себе відповідальність за виконання зобов’язання будь-якою зобов’язаною за векселем особою – акцептантом, векселедавцем, індосантом.

Аваль може бути здійснений при видачі векселя або на будь-якому наступному етапі його обігу. Банк може здійснювати авалювання векселя на підставі відповідного договору, строк дії договору визначається залежно від строку платежу за векселем.

Користь для банку від цієї операції полягає у отриманні доходу від у вигляді комісії за надання послуги.

Для ухвалення рішення про надання авалю банком здійснюється така сама юридична та економічна експертиза, як і при врахуванні векселя. Рішення банку щодо авалювання векселів (відмови в авалюванні) приймається уповноваженим органом банку або уповноваженою особою [11]. При цьому клієнт має подати до банку певні документи, які підтверджують його стабільне фінансове становище (Додаток І).

Аваль виражається за допомогою напису на лицьовому боці векселя або на аллонжі: "Вважати за аваль", "Як аваліст за(назва юридичної особи, за яку надано аваль), "Авальований" тощо [80, c.116]. Напис підписує аваліст. Якщо в авалі не вказано, за кого він наданий, то він вважається виданим за векселедавця.

Аваль векселя здійснюється лише після грунтовної перевірки юридичної та економічної надійності платника за векселем. За аваль банк може встановлювати комісійну винагороду, яку визначає на засіданні відповідного керівного органу [11]. Після цього з клієнтом підписуються Генеральна угода та Договір про надання авалю (Додатки К – Л).

У разі несплати платником пред’явленого йому векселя векселедержатель звертається із пропозицією про оплату до банку-аваліста. Після оплати авальованого векселя банк-аваліст набуває права регресивної (зворотної) вимоги проти особи, за яку він надав аваль, а також проти усіх зобов'язаних за векселем осіб.

Відповідальність банку як аваліста припиняється:

у разі сплати векселя платником;

сплати векселя особою, яка поставила свій підпис раніше позичальника;

закінчення строку позової давності проти банку-аваліста.

Бухгалтерський облік операцій з видачі авалю, забезпеченого заставою клієнта, наведено у табл.2.2.

Таблиця 2.2. Oблік операції з видачі авалю, забезпеченого заставою клієнта

Операція Дебет Кредит Сума
Оплата послуг банку Поточний рахунок клієнта 6113 П "Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів" На суму виногороди банку
Надання клієнтом застави до банку 9900 9501 П "Застава, за якої предмет застави передається банку" На оціночну суму застави за договором
Видача гарантії 9020 А "Гарантії, що надані клієнтам" 9900 На суму гарантії
Оплата гарантованого векселя 2809 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" Поточний рахунок пред’явника На суму оплаченої гарантії
Списання наданої банком гарантії 9900 9020 На суму гарантії
Повернення (реалізація) застави 9501 9900 На оціночну суму застави за договором
Відшкодування суми оплаченої гарантії 2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" 2809 На суму оплаченої (відшкодованої за рахунок реалізації застави) гарантії
Прийняття оплаченого векселя від пред’явника за актом прийому-передачі (Додаток М) 9910 9702 А "Цінні папери на зберіганні" На суму номіналу
Передача погашеного векселя векселедателю 9702 9910 На суму номіналу

Банк самостійно розробляє і затверджує пошагову операційну модель та модель документообігу з авалювання векселів (Додатку Н).

Купівля та продаж векселів банківськими підрозділами здійснюються на підставі укладеного з продавцем чи покупцем договору про купівлю чи продаж векселів. Цим договором визначаються ціна купівлі чи продажу векселів, строк та порядок здійснення розрахунку, умови переходу права власності на векселі та строк і порядок передавання векселів, та інше [69, c.164].

Ціна купівлі (продажу) векселя встановлюється за домовленістю сторін у процентах до номінальної суми векселя.

З метою уникнення непорозумінь при пред’явленні банку векселів, за якими він не є зобов’язаною особою, та контролю банком відповідальності за векселем договір про купівлю (продаж) векселів має містити інформацію про вид передавального індосаменту на векселі (іменний, бланковий або на пред’явника) та особу, яка його вчинила [66, c.65].

Однією з законодавчих ініціатив у сфері обігу векселів в 2002 році було рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про заборону укладання угоди з векселями на організаційно оформлених ринках. На сьогодні векселями не можна торгувати ні на фондових біржах, ні на організаційно оформленому позабіржовому ринку. Тож фактично нині українські банки – поза межами конкуренції в питанні торгівлі векселями.

Купівля-продаж векселів у бухгалтерському обліку відображаються проведеннями, які наведені в табл.2.3.


Таблиця 2.3

Відображення у обліку операцій з купівлі-продажу векселів

Операція Дебет Кредит Сума
Переказ банком коштів в оплату векселя 3541 А "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку" 2600 Поточний рахунок продавця На суму придбання векселя (номінальну суму
Переказ банком коштів в оплату послуг посередника 3541 А "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку" 2600 Поточний рахунок посередника Комісійна винагорода, біржовий збір та ін. .
Оприбуткування векселя в портфель банку 3114, 3214 "Портфель цінних паперів банку" 3541 А "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку" На суму придбання
Одержання векселя за актом прийому-передачі 9819 А "Різні цінності і документи" 9910 На суму номіналу

1.3 Податковий облік операцій з векселями

В різних законодавчих та нормативних документах, що діють на цей час, наведені різні тлумачення терміну "вексель". Вексель виступає з якості: розрахункового документа, валютної цінності, платіжного документа, цінного паперу, боргового зобов'язання, товару.

Вексель як вид цінного паперу визначено статтею 3 Закону про цінні папери. Однак, статтею 1 цього ж Закону визначено, що цінні папери – це грошові документи, що посвідчують право володіння або відношення позики, визначають відношення між особами: підприємством, що їх випустило, та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових або інших прав, що виникають з цих документів, іншим особам. Отже, з такого визначення робиться висновок, що вексель є грошовим документом, згідно якого передбачається передача грошових прав [76, c.64].

Пунктом 1.4. статті 1 Закону про податок на прибуток визначено, що цінний папір – це документ, який посвідчує право володіння або відносини позики і відповідає вимогам, установленим законодавством про цінні папери.

Згідно пп.4.2.10. статті 4 Закону про прибуток та статті 129 Цивільного Кодексу вексель віднесено до платіжних документів.

Відповідно до п.7.9 статті 7 Закону про прибуток, який визначає порядок оподаткування операцій з борговими зобов'язаннями, вексель виступає у вигляді боргового зобов'язання. Так само характеризується вексель і пунктом 4.8. статті 4 Закону про ПДВ.

В Інструкції № 7 серед переліку форм розрахункових документів перелічено також і вексель.

На підставі дії статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного контролю і валютного регулювання" від 19 лютого 1993 р. № 15-93, статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 p. № 959-Х1І вексель є валютною цінністю.

Пунктом 1.6. статті 1 Закону про податок на прибуток усі цінні папери віднесено до товарів, за винятком тих цінних паперів, які використовуються в операціях з їх випуску (емісії) та погашення.

Отже, для більш чіткого визначення поняття "вексель" необхідно розглядати конкретну господарську операцію.

Пунктом 7.6 ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 p. № 283/97-ВР визначено порядок оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами.

З метою оподаткування платник податку веде окремий облік фінансових результатів операцій з торгівлі цінними паперами.