Смекни!
smekni.com

Діюча практика обліку операцій з векселями (стр. 9 из 9)

64. Практикум з охорони праці / За ред. .В.Ц. Жидецького. – Львів: Афіша, 2000. – 384 с.

65. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та модели. – К.: КНЕУ, 2002. – 316 с.

66. Птащенко Л. Проблемні питання фінансового моніторингу та операцій з векселями // Ринок цінних паперів в Україні, 2005. -№9-10. -С.63-66

67. Рассадина О.Л. "Вексельное обращение в России" Деньги и кредит, 1994, № 2, с.37-44

68. Роганова О.Я. Операції комерційних банків на ринку цінних паперів України // Матеріали міжнар. наук. -практ. конференції "Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні". – К.: КНЕУ, 2000. – с.173 – 174

69. Роганова О.Я. Українські банки на фондовому ринку: проблеми та перспективи: Зб. наук. праць II Міжнар. наук. -практ. конференції 22-23 квітня 2004 р. у Хмельницькому інституті бізнесу. – Хмельницький: ТОВ НВП "Еврика", 2004. – с.163 – 166

70. Романченко О.В. Розвиток векселя як фінансового інструмента в історичному ракурсі // Фінансовий ринок Украіни, 2005. – №9. – с.13-21

71. Руденко Т.П. Аналіз операцій банків з векселями. // Вісник Національного банку України, 2003. – №5. – с.42-47

72. Рудненко Т.П. Обязательность исполнения вексельного обязательства // Бухгалтерия, 2005. – №36. – с.66-67

73. Рудненко Т.П. Проблеми і перспективи розвитку вексельного обігу в Україні // Фінансовий ринок Украіни, 2005. – №8. – с.16-19

74. Савлук М.І. Банківські операції / М.І. Савлук, А. М, Мороз – К.: КНЕУ, 2000 – 384 с.

75. Святодух В. "Урахування векселів у банках" Баланс №35 –с.43.

76. Скаченко С. Налогообложение хозяйственных операций с применением векселей // Облік, податки, аудит, 2004. -№20. – с.64-65

77. СНіП 11-2-80. Протипожарні норми проектування будівель і споруд. – М.: Будіздат, 1981. -16 с.

78. Соловей О. Передача векселя // Налоги и бухгалтерский учет., 2005. -№54. – с.8–12

79. Солтис Я. Банки Украіни сьогодні // Вісник НБУ. – 2004. – № 7. – с.4

80. Соляр В.В. Основи банківської справи К.: Либідь – 2005. – 409с.

81. Спяк Т.І., Фаріон Т.І. "Облік і аудит у банках" К.: Атіка. – 2004. –413с.

82. Тарасенко И. О "бедном" векселе замолвим слово, или О вексельных возражениях // Бухгалтерия, 2005. -№36. – с.68-74

83. Тиркало Р.І. "Банківська справа" Тернопіль: Картбланш, 2001. - 314с.

84. Тихонов С. Погашение векселя // Налоги и бухгалтерский учет., 2005. –№54. – с.12-15

85. Фельдман "Вексельний обіг". Учбовий і довідковий посібник. - М: ЮНИТИ, 2000 – 352с.

86. Фещенко Н. Зловживання у сфері вексельного обігу та заходи щодо їх попередження // Підприємництво, господарство і право, 2007. – №9. – с.162-165

87. Фещенко Н.М. Вексельний обіг в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка фінанси і право, 2007. – №3. – с.22-25

88. Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.01. 2008 р. // Вісник НБУ. – 2008. – № 2. – с.60-63

89. Харитонов А. Документальное оформление вексельных операций // Всё о бухгалтерском учете, 2003. – №55. – с.5-14

90. Чернова І. Головне про векселі // Дебет-кредит, 2004. -№29. -С.24-31

91. Чефранов О. Векселя: выкупаем собственный вексель // Бухгалтерская неделя, 2007. – №51. – с.40-43

92. Чефранов О. Операции с векселями: акцепт, аваль // Бухгалтерская неделя, 2007. – №35. -– с.11-14

93. Чефранов О. Операции с векселями: выдача // Бухгалтерская неделя, 2007. – №31. – с.31-37

94. Чефранов О. Операции с векселями: передача векселя // Бухгалтерская неделя, 2007. – №33. – с.17-22

95. Чмутова І.М. Облік і аудит в банках. Конспект лекцій. - Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. - 120 с.

96. Шафран В. Інформаційна концепція розвитку фондового ринку: чи підтримують в Україні // Цінні папери України. – 2006. – № 11. – с.8-9

97. Шулік В.И. Облік й аналіз у КБ. – Харків: Основа, 1999. – 176 с.

98. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 312 с.