Смекни!
smekni.com

Діюча практика обліку операцій з векселями (стр. 8 из 9)

Бухгалтерський облік у системі економічних наук традиційно розглядається як інформаційна база економічного аналізу. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ставить більш суворі вимоги до якості бухгалтерської інформації, що потребує пошуку нової методологічної бази для оцінки фінансових інструментів. Науково обґрунтовані та апробовані методи аналізу доцільно використовувати для розробки методики оцінки цінних паперів з метою їх адекватного відображення в бухгалтерському обліку. Це обумовлює перехід на якісно новий рівень розуміння взаємозв’язків обліку та аналізу як наук.

Також треба зазначити, що активні операції банків з розміщення власних та залучених коштів у цінні папери пов'язані з ризиком виникнення збитків у разі погіршення фінансового стану емітентів цінних паперів, зниження ринкової ціни цінних паперів внаслідок зміни норм ринкових процентних ставок, зміни інвестиційної політики банків. З метою мінімізації зазначеного ризику банки зобов'язані створювати спеціальний резерв на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами.

Експертиза векселів також має велике значення з точки зору безпеки на фінансовому ринку. Робота з перевірки векселів умовно поділяється на три напрямки: юридична й економічна експертиза та експертиза бланків векселів.

Розвиток економічних відносин у нашій країні у будь-якому разі призведе до виникнення необхідності користування векселями черех велику кількість їх переваг. Тому вже сьогодні треба підгодовувати тиеоритичну та практичну базу для цього варіанту розвитку подій. Банківська система, як одна з найпотужніших фінансових систем, просто зобов’язана не пройти осторонь такого важливого у загальнодержавному масштабі питання, бо саме від її розвитку у більшій мірі залежить розвиток економіки усієї країни. А отже розвиток операцій комерційних банків з векселями має цілком світле майбутнє.

перелік використаної літератури

1. Конституція України, www. laws. ua

2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Офіційний вісник України, 2000. - № 43. – с.31 – 58.

3. Закон України "Про обіг векселів в Україні" // Урядовий кур єр, 2001. – № 18. – с.21-23.

4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // Офіційний вісник України, 2000. – № 41. – с.21 – 27.

5. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – № 05. – с.95.

6. Закон України "Про охорону праці" // Охорона праці. – 2003р. № 1(103). – с.3-11

7. Закон України "Про бухгалтерський облік", www. laws. ua

8. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України від 1404. 2000 № 121 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – № 11. – с.119.

9. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (в редакції постанови Правління НБУ від 18.06. 2003 р. №255) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – №10.

10. Правила ведення аналітичного обліку в банках України, затверджені постановою правління НБУ від 16 червня 2005 р. № 221 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2005 р. – № 8. – с.24–32.

11. Положення про облікову політику АБ "Факторіал – Банк" 2008 р., затв. Наказом № 234 від 19.12. 2007 р.;

12. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за №388 (в редакції Постанови Правління НБУ від 17.06. 2004 р. за №280) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2004.

13. Аналіз діяльності комерційного банку. / За ред.Ф. Ф. Бутинця та ін. – Житомир: ПП "Рута", 2001. – 235 с.

14. Андрушків Т. Банки як суб’єкти фінансових ринків України: роль і перспективи // Банківська справа. – 1998 – № 2. – с.301.

15. Банківські операції: Підручник/ За ред.А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2004. – 383 с.

16. Безклубний І.В. Цінні папери: поняття та юридичні характеристики // Право України. – 2001. – № 9. – с.33.

17. Белова Н. О сроках предъявления векселей к оплате и их погашения // Налоги и бухгалтерский учет., 2005. – №54. – с.34-37

18. Боев О.В. Вексель - строго формальный документ // Деньги и кредит, 2005. – №11. – с.70-72

19. Бюлетень Національного банку України // Щомісячне аналітично-статистичне видання НБУ. – 2006. – № 4. – 148 с.

20. Вексель як фінансовий інструмент: будьте уважні та обережні // Фінансовий ринок Украіни, 2005. – №3. – с.21–23

21. Векселя в Украине // Все о бухгалтерском учете., 2006. – №16. – с.3 – 11.

22. Герасимович А.М. Облік та аудит у комерційних банках / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов'яз - К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

23. Голодницкий Э. Правильный вексель без оборотов // Бизнес, 2004. -№44. – с.74-75

24. Гордиенко Л. Вексель как форма расчета: первое знакомство // Главбух., 2006. – №15. – с.28-32

25. Григорьев И. Как взыскать долг по векселю // Все о бухгалтерском учете., 2005. – №33. – с. 19-22

26. Давидов Д.Д. Електронний посібник. Microsoft Excel. Процедура. Пошук рішення. Харків: Фонди ХНЕУ. – 2007. – 352 с.

27. ДБН 2.5. – 2006 Природнє та штучне освітлення

28. ДБН В.1.1. -7. –2002. – Пожежна безпека

29. Добровский В. Учет и налогообложение операций с ценными бумагами у различных участников фондового рынка Украины // Бухгалтерский учет и аудит. – 2001. - № 2. – с.21-25

30. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник НБУ. – 2003. – № 7. – с.64-68

31. Збірник тез та доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Банківська система України: проблеми та перспективи розвитку". Тернопіль "Економічна думка", 1998. – 86 с.

32. Зінченко Л.П., Павленко О.М. Векселі та вексельний обіг. Х.: Інформаційно-правовий центр "Ксилон", 2001. – 35 с.

33. Зиньковський М. Вексель з дисконтом: от выпуска до погашения // Баланс, 2006. -№47. – с.40-43

34. Інструкція з охорони праці № 1ПЕОМ для користувачів ПЕОМ, затв. Наказом № 818 від 16.12. 2004р

35. Кириллов С. Выдача векселя. На что стоит обратить внимание? // Налоги и бухгалтерский учет., 2005. – №54. – с.3–7

36. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. 2004. – 636 с.

37. КіндроваТ.О. Бухгалтерський облік у банках. К.: КНЕУ, 2001. – 611 с.

38. Кобевник В.Ф. Охорона праці. - Вища школа, 1990. – 286 с.

39. Корнєва Т.В. Проблеми митного контролю, що виникають при застосуванні вексельної форми розрахунків // Митна справа,2006. –№5. – с.42-46

40. Коршунов В.І. "Облік та аналіз в комерційних банках". - X.: Основа, 1999. – 252c.

41. Косик С. Становлення ринку цінних паперів в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2002. – № 3. – с.32.

42. Костюк А. Документальное оформление операций с векселями: аваль, домициляция, оплата // Баланс, 2005. -№21. – Тем. вып. – с.2–6

43. Коцовська Р.Р. Банківські операції. / Підручник. Львівський банківський коледж, 1998. – 85с.

44. Кравцова Л.А. Деньги, кредит, банки. К.: Либідь, 1994. - 198с.

45. Кравченко Ю. Фундаментальний аналіз цінних паперів // Ринок цінних паперів України. – 2002. – №9-10. – с.91-96

46. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в України: правові основи формування та функціонування. – К.: Юрінком, 1998. – 528 с.

47. Левицька Н. Як правильно оформити вексель // Податкове планування, 2005. – №9. – с.84-86.

48. Ломакин Я. Многоликий вексель. Пренебрежение целым рядом юридических требований, предъявляемых к векселю, обходится предприятию очень дорого // Финансовая консультация, 2004. – №13-14. – с. 19-22

49. Лопар М.М. Операції банків з векселями // Облік, податки, аудит, 2004. -№20. – с.61-63

50. Луціва Б.Л. Гроші, банки та кредит у схемах і коментарях. Л.: Львівська політехніка, 1999. - 186с.

51. Мальгіна А. Податкові векселі: процес становлення і перспективи розвитку // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України, 2004. -№1. – с.276-284

52. Мельник І. Аналіз умов видачі векселів у нотаріальному проваджені про протест векселя // Право України., 2006. -№5. – с.103-106

53. Мерзликин А. Расчеты векселями: как работать правильно // Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов, 2004. -№17. – с.12-20

54. Міщенко В.І., Слав’янська Н.Г. Банківські операції К.: Знання, 2006. – 727с.

55. Мирославський С. Проблеми застосування інституту недісності до векселя та їх подолання // Підприємництво, господарство і право, 2007. – №9. – с.150-153

56. Мороз А.М., Савлу М.І., Пухофкіна М.Ф. "Банківські операції" К.: КНЕУ, 2000. – 383с.

57. Осауленко О.Г. Статистичний щорічник України за 2006 рік. Держкомстат укра, 2007. – 551с.

58. Остапець А.І., Остапець А.В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. – 2000. – № 8 – с.114-115

59.П. Куценко Ю.Ю., Шепель Д.О. Проблеми використання векселів на ринку України. - К.: Либідь, 1998. – 97с.

60. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: навч. Метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 348 с.

61. Перелік питань вступного інструктажу з охорони праці для працівників установ АБ "Факторіал-Банк", затв. Наказом № 818 від 16.12. 2004р.

62. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Березовський А.П. Практикум з охорони праці. – Суми: Університетська книга, 2000. – 207 с.

63. Положення про організацію системи управління охороною праці, навчанню робітників в галузі охорони праці, порядку обліку і розслідування випадків травматизму в установах АБ "Факторіал-Банк", затв. Наказом № 793 від03.12. 2004р.